Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Gra­si­no už­muš­ti Plun­gės tei­sė­ją ir su­šer­ti kiau­lėms…

Dvi­de­šim­tas teis­mo nuosp­ren­dis. Da­bar jau toks kri­mi­na­li­nis ba­ga­žas vel­ka­si iš pas­kos šiau­lie­čiui Min­dau­gui Ko­vie­rai (gim. 1991 m.). Prieš dvi sa­vai­tes šiam re­ci­dy­vis­tui „ju­bi­lie­ji­nis“ nuosp­ren­dis bu­vo pa­skelb­tas už tai, kad iš ka­lė­ji­mo at­siun­tė il­ga­me­čiam Plun­gės tei­sė­jui V. G. gra­si­nan­čio ir įžei­džian­čio po­bū­džio laiš­ką. Tei­sė­jui bu­vo pa­gra­sin­ta žiau­riu su­si­do­ro­ji­mu.

Ši bau­džia­mo­ji by­la dėl gra­si­ni­mo nu­žu­dy­ti (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 145 str. 1 d.) iš Plun­gės apy­lin­kės teis­mo bu­vo per­duo­ta Ši­la­lės rū­mų teis­mui, mat tas pats teis­mas, kur dir­ba nu­ken­tė­jęs tei­sė­jas, ne­ga­lė­jo im­tis šios by­los. Ši­la­lės teis­mas M. Ko­vie­rai nuosp­ren­dį pa­skel­bė ko­vo 23 die­ną.
Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se die­nas lei­džian­tis nu­si­kal­tė­lis, ko ge­ro, la­bai nuo­bo­džiau­ja, kad su­si­gal­vo­jo to­kią „pra­mo­gą“.
By­los duo­me­ni­mis, tik pra­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis, ne­ve­dęs M. Ko­vie­ra pir­mą­jį teis­tu­mą už­si­dir­bo dar 2006-ai­siais, o nuo ta­da ir pa­si­py­lė kaip iš gau­sy­bės ra­go: jis teis­tas ne tik Šiau­lių, bet ir Aly­taus, Ak­me­nės, Kau­no, Vil­ka­viš­kio teis­muo­se. Teis­tas dėl va­gys­čių, plė­ši­mo, gra­si­ni­mų nu­žu­dy­ti, nu­žu­dy­mo, sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, tur­to prie­var­ta­vi­mo, suk­čia­vi­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų. Da­bar sė­di už gro­tų, jam yra li­kę dau­giau kaip 13-ika me­tų.
Laiš­kas į Plun­gės apy­lin­kės teis­mą tei­sė­jui V. G. iš Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų at­ėjo 2019 m. spa­lio 7 die­ną. Pri­ra­šy­ta vi­so­kių bjau­rių da­ly­kų, pra­de­dant žo­džiais „Mir­ties nuosp­ren­dis Gai­dy“.
Laiš­ke ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais gra­si­na­ma tei­sė­jui, jog jis skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nes die­ne­les, nes grei­tai bus už­muš­tas ir su­šer­tas kiau­lėms. Tei­gia­ma, kad tei­sė­jas vi­sai ne­blo­gai gy­ve­na, kad yra se­ka­mas, kad drau­gai ži­no kiek­vie­ną jo žings­nį, jog jis nie­kur nepa­si­slėps. Esą jo drau­gai po dar­bo jį „nu­ka­bins“, įkiš į ba­ga­ži­nę, iš­veš į miš­ką ir skaus­min­gai bei lė­tai nu­žu­dys už jo pa­da­ry­tas nuos­kau­das ki­tiems žmo­nėms. To­kie kaip jis tu­rin­tys gy­ven­ti po že­me. Taip pat gra­si­na­ma „už­si­im­ti“ vi­sa jo šei­ma. Pri­dė­ta, jei kreip­sis į „fa­rus“ – nu­ken­tės ir jo darb­da­viai. Pa­si­ra­šė Me­dū­za – M. Ko­vie­ra ir Hal­kas – V. M. (ne­va dar vie­nas nu­teis­ta­sis).
Kal­ti­na­ma­sis M. Ko­vie­ra sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, tad by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, baus­mė su­ma­žin­ta treč­da­liu.
Tei­sia­ma­sis nu­ro­dė ši­taip pa­si­el­gęs dėl to, jog no­rė­jo, kad jam bū­tų pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, iš­kel­ta by­la, kad gautų suėmimą ir būtų per­vežtas į ki­tus pa­tai­sos na­mus. Teisėjo V. G. sakė ne­pažįstan­tis, o jo var­dą ir pa­var­dę ra­do laik­raš­ty­je. Sa­vo gra­si­ni­mų vyk­dy­ti esą ne­ke­ti­no.
Nu­ken­tė­jęs tei­sė­jas nu­ro­dė, jog laiškas bu­vo įžeidžian­tis, gra­si­nan­tis, var­to­ta daug žar­go­no ir ne­cenzūri­nių žodžių. Jį toks laiškas išgąsdi­no. Svarstė, kad yra di­delė ti­ki­mybė, kad gra­si­ni­mai ga­li būti įvyk­dy­ti per ki­tus as­me­nis, esan­čius laisvėje. Pa­tvir­ti­no, kad su M. Ko­vie­ra sa­vo dar­be ne­bu­vo su­sidūręs.
Ši­la­lės teis­mas M. Ko­vie­rą pri­pa­ži­no kal­tu ir dėl gra­si­ni­mo nu­žu­dy­ti sky­rė 1 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę (čia jau su­ma­ži­nus treč­da­liu). Su­ben­dri­nus nuosp­ren­dį su anks­tes­nė­mis baus­mė­mis, ga­vo­si 14 me­tų ir 8 mė­ne­siai lais­vės at­ėmi­mo. Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

 

asociatyvi alkas.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai