Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Au­to­bu­siu­ko vai­ruo­to­jui nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl ava­ri­jos at­lei­do

Ši ava­ri­ja ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, ne­to­li va­di­na­mo­sios Trui­kių žie­di­nės san­kry­žos, įvy­ko dar per­nai va­sa­rą, ta­čiau bau­džia­mo­ji by­la kal­ti­nin­kui Lai­mo­nui Ston­čiui Plun­gės apy­lin­kės teis­me iš­nag­ri­nė­ta vi­sai ne­se­niai. Ko­jos trau­mą ne­lai­mės me­tu pa­ty­ru­si mo­te­ris su kal­ti­na­muo­ju su­si­tai­kė ir su­ti­ko, kad vai­ruo­to­jas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės bū­tų at­leis­tas.

Ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas – toks kal­ti­ni­mas pa­gal BK 281 str. 1 da­lį bu­vo pa­reikš­tas L. Ston­čiui. Vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo, ne­ve­dęs, UAB „El­ma­ra“ vai­ruo­to­jas anks­čiau ne­bu­vo teis­tas. Ne­ma­lo­nu­mai vy­rą už­klu­po 2019 m. bir­že­lio 14-ąją.
Nu­sta­ty­ta, jog tą­dien, apie 16 va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­ne, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, L. Ston­čius vai­ra­vo au­to­bu­siu­ką „Mer­se­des Benz Sprin­ter“, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio ir at­si­tren­kė į prie­ky­je dėl spūs­ties su­sto­ju­sį au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“, už ku­rio vai­ro sė­dė­jo D. B. Vai­ruo­to­ja po smū­gio su­si­žei­dė.
L. Ston­čius kal­tu pri­si­pa­ži­no. Pa­sa­ko­jo ta­da vai­ra­vęs įmo­nės ke­lei­vi­nį au­to­bu­siu­ką. Bu­vo ką tik iš­lei­dęs ke­lei­vį, va­žia­vo Plun­gės mies­to ap­link­ke­liu. Ne­ži­nia, ar truk­dė sau­lė, ar šiaip bu­vo iš­si­blaš­kęs, bet  lai­ku ne­pa­ste­bė­jo au­to­mo­bi­lių spūs­ties ir at­si­tren­kė į pas­ku­ti­nį au­to­mo­bi­lį. Po su­si­dū­ri­mo iš­li­po, mo­te­ris skun­dė­si skau­dan­čia ko­ja, ją ne­tru­kus iš­ve­žė me­di­kai.
Pra­ėjus maž­daug pus­me­čiui, L. Ston­čius sa­kė su­lau­kęs skam­bu­čio iš po­li­ci­jos. Jam tik ta­da bu­vo pra­neš­ta, kad dėl eis­mo įvy­kio yra pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Iš­ti­ko leng­vas šo­kas – ma­nė, kad su šiuo eis­mo įvy­kiu vis­kas iš­spręs­ta.
Su nu­ken­tė­ju­sia vy­ras su­si­tai­kė, at­si­pra­šė. To­dėl teis­mo pra­šė jį at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ir by­lą iš­vis nu­trauk­ti.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji ir ci­vi­li­nė ieš­ko­vė D. B. vi­sa tai pa­tvir­ti­no. Sa­kė, jog ta­da ke­ly­je, ar­tė­jant prie žie­di­nės san­kry­žos Trui­kiuo­se, bu­vo di­de­lis kamš­tis, vy­ko ke­lio dar­bai. Ji sto­vė­jo lauk­da­ma, kol ga­lės įva­žiuo­ti į žie­dą, kai stai­ga pa­ju­to stip­rų smū­gį į au­to­mo­bi­lio ga­lą. Nuo smū­gio jos au­to­mo­bi­lis šok­te­lė­jo į prie­kį ir at­si­tren­kė į „Hon­da Ci­vic“. Smū­gio bū­ta to­kio, jog net lū­žo sė­dy­nė, ant ku­rios ji sė­dė­jo. Pa­ju­to ko­jos skaus­mą. Gy­dė­si be­veik 3 mė­ne­sius, nes pa­ty­rė prie­ki­nio kryž­mi­nio raiš­čio ply­ši­mą.
Iš pra­džių reiš­kė 4500 Eur ieš­ki­nį ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, bet pa­tiks­li­no, jog ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mas yra iš­spręs­tas pa­si­ra­šant su­si­ta­ri­mą.
Teis­mas L. Ston­čių nu­ta­rė at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ir by­lą nu­trau­kė. Tik pa­tvir­ti­no abie­jų pu­sių su­si­ta­ri­mą dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo: kal­ti­na­ma­sis nu­ken­tė­ju­sia­jai D. B. da­li­mis su­mo­kės de­vy­nis šim­tus eu­rų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai