Pirmadienis, 2022 m. lapkričio 28 d.

Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos sie­kis – dar­buo­to­jo įsi­tvir­ti­ni­mas dar­bo rin­ko­je

Vie­na iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų są­ma­tų 2020 m. – ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos – 43 tūkst. Eur pa­ja­mų ir 43 tūkst. Eur iš­lai­dų. Iš šio ra­gai­šio se­niū­ni­joms ati­teks: Rie­ta­vo mies­to – 4,5 tūkst. Eur, Rie­ta­vo se­niū­ni­jai – 2 tūkst. Eur, Tve­rų – 1,8 tūkst. Eur, Me­din­gė­nų – 1,2 tūkst. Eur, Dau­gė­dų – 0,8 tūkst. Eur.

Nu­ge­nė­tas vais­me­džių ša­kas siū­lo ga­ben­ti į Ka­la­ku­tiš­kės aikš­te­lę

Di­džiau­sia da­lis lie­ka Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – 20,7 tūkst. Eur. Šiuos pi­ni­gus ke­ti­na­ma pa­nau­do­ti įvai­rioms pro­gra­moms įgy­ven­din­ti, žel­di­niams įsi­gy­ti, lie­taus su­rin­ki­mo įren­gi­niams mon­tuo­ti ir t. t. 12 tūkst. Eur nu­ma­to­mi že­mės skly­pų, ku­riuo­se ne­už­draus­ta me­džiok­lė, nau­do­to­jų įgy­ven­di­na­moms prie­mo­nėms fi­nan­suo­ti.
Au­gus­tas Šli­mas pa­ste­bė­jo, kad prie iš­lai­dų nu­ro­dy­ta ei­lu­tė vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lia­jai pro­gra­mai, ku­riai skir­ta 4 tūkst. Eur. „Žiū­rė­jau Sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je, svei­ka­tos aka­de­mi­ja vyk­do pa­skai­tas Tve­ruo­se, Me­din­gė­nuo­se. Vi­sa tai vyks­ta iš šių lė­šų? Man už­kliu­vo ir lai­kas – vis­kas da­ro­ma iki 15 val. Vy­res­ni žmo­nės lan­ky­ti pa­skai­tas ir su­si­pa­žin­ti su svei­ka gy­ven­se­na ne­ga­li, jei­gu yra dir­ban­tys“, – pa­ste­bė­jo Ta­ry­bos na­rys.
So­cia­li­nių rei­ka­lų ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė sa­kė, kad ši spe­cia­lio­ji pro­gra­ma skir­ta svei­ka­ti­ni­mo pro­jek­tams rem­ti. Įstai­gos ga­li teik­ti pa­raiš­kas sa­vo svei­ka­ti­ni­mo pro­gra­moms. Sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­mai svei­kos gy­ven­se­nos pro­gra­mai, ku­rią įgy­ven­di­na vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, šios lė­šos ne­pri­klau­so. Klaus­ta ir se­niū­nų nuo­mo­nės, ar pa­skai­tų lai­kas bu­vo de­rin­tas su jais. Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas at­sa­kė, kad Tve­ruo­se vyks­ta mo­ky­mai, lai­ko iš anks­to nie­kas ne­de­ri­no. Bu­vo su­si­rin­kę ke­li žmo­nės, nu­si­skun­di­mų iš jų dėl ne­tin­ka­mo lai­ko gir­dė­ti ne­te­ko. Šios pa­skai­tos skir­tos vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, ku­rie jau yra ne­dar­bin­go am­žiaus.
Svars­tant šį klau­si­mą, su­lauk­ta pa­sta­bos, kad Rie­ta­vo se­niū­ni­jai me­džių, krū­mų ge­nė­ji­mui ir gy­vy­bin­gu­mo iš­lai­ky­mui skir­ta su­ma yra ma­žo­ka – tik 300 Eur. Tei­rau­ta­si, ar se­niū­ni­ja ne­ga­lė­tų kai ku­riems gy­ven­to­jams pa­dė­ti iš­ga­ben­ti nu­ge­nė­tas ša­kas, nes dau­gu­ma pik­tnau­džiau­ja ir nu­ge­nė­tas ša­kas de­gi­na, o tai yra drau­džia­ma. Siū­ly­ta, kad se­niū­ni­ja pa­skelb­tų da­tą ir pa­dė­tų iš­vež­ti nu­ge­nė­tas ša­kas iš tų, ku­rie pa­tys ne­tu­ri to­kios ga­li­my­bės.
Rie­ta­vo mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis at­sa­kė, kad žmo­nės pa­tys tu­rė­tų pri­žiū­rė­ti sa­vo skly­pus, o to­kias ša­kas ga­li­ma vež­ti į Ka­la­ku­tiš­kės aikš­te­lę. Klaus­ta, ar pa­kan­ka ski­ria­mų lė­šų me­džių ge­nė­ji­mui, for­ma­vi­mui. Anot P. Leng­ve­nio, šiuos dar­bus dir­ba se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai su tu­ri­ma tech­ni­ka iš­ti­sus me­tus, pa­pil­do­mų lė­šų tam ne­rei­kia. Kal­bant apie pa­vo­jų ke­lian­čių me­džių ša­li­ni­mą, šiems dar­bams ski­ria­ma at­ski­ra su­ma (per­nai ji sie­kė 1,5 tūkst. Eur Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jai).

Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mo­je ga­li­ma ir dar­buo­to­jų pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­ga

Pa­tvir­tin­ta ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma. Pro­gra­mo­je pa­žy­mi­ma, kad bus ini­ci­juo­ja­ma pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­ga, tad Al­gi­man­tas Mic­kus do­mė­jo­si, kaip tai bus da­ro­ma. Tei­sės ir fi­nan­sų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ta Šin­kū­nė pa­aiš­ki­no, kad jei­gu bū­tų įdar­bin­tas žmo­gus, ku­ris gy­ve­na kai­me, o jo dar­bo vie­ta – mies­te, tu­rė­tų bū­ti tei­kia­ma pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­ga. Daž­niau­siai se­niū­nai žiū­ri, kad įdar­bin­tas žmo­gus bū­tų tos pa­čios se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas. Pa­si­tai­kius at­ve­jui, kai rei­ka­lin­gas pa­vė­žė­ji­mas, ši pa­slau­ga bū­tų ap­mo­ka­ma.
Ta­ry­bos na­rys taip pat tei­ra­vo­si spe­cia­lis­tės, kaip ke­ti­na­ma pa­di­din­ti be­dar­bių ga­li­my­bes su­si­ras­ti dar­bą. „Jos di­di­na­mos jau ne vie­nus me­tus, gal nu­ma­tė­te ko­kių nors nau­jo­vių?“, – klau­sė A. Mic­kus. Dar­buo­to­jai pa­gal šią pro­gra­mą daž­niau­siai įdar­bi­na­mi 2 mė­ne­siams, kad dau­giau žmo­nių ga­lė­tų da­ly­vau­ti pro­gra­mo­je. Ski­riant lė­šas ra­gi­na­ma, kad įsi­dar­bi­nęs žmo­gus dirb­tų kuo il­ges­nį lai­ko tar­pą, įei­tų į dar­bo rin­ką. „Kuo il­giau žmo­gus dir­ba, tuo la­biau įsi­tvir­ti­na dar­bo rin­ko­je. Jei ran­da­mas tin­ka­mas, ge­rai dir­ban­tis dar­buo­to­jas, tuo­met ga­li­ma jį pa­lik­ti nuo­la­ti­niam dar­bui. Toks yra šios pro­gra­mos sie­kis“, – sa­kė R. Šin­kū­nė.
Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos 2019 me­tų są­ma­tos li­ku­čių pa­skirs­ty­mą 2020-ie­siems pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ūkio plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus eko­lo­gė Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pro­gra­mos lė­šų li­ku­tį su­da­rė 36,374 tūkst. Eur. Kaip sa­kė eko­lo­gė, da­lis šių pi­ni­gų – 2 tūkst. 98 Eur – bus pa­nau­do­ti pri­si­dė­ji­mui prie lie­taus su­rin­ki­mo įren­gi­nių Rie­ta­ve, Vin­gio gat­vė­je, su­mon­ta­vi­mo, o li­ku­sios lė­šos nu­ma­ty­tos že­mės skly­pų, ku­riuo­se ne­už­draus­ta me­džiok­lė, sa­vi­nin­kų, val­dy­to­jų ar nau­do­to­jų įgy­ven­di­na­moms prie­mo­nėms fi­nan­suo­ti.
Pra­ėju­siais me­tais smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui rem­ti pa­nau­do­ta 3 tūkst. 253 Eur. Di­džio­ji da­lis pi­ni­gų skir­ta iš­lai­doms, ku­rias ver­sli­nin­kai pa­ty­rė kur­da­mi nau­jas dar­bo vie­tas, iš da­lies kom­pen­suo­ti, dar­bo vie­tų funk­cio­na­lu­mui už­tik­rin­ti ir t. t. Ne­pa­nau­do­tų li­ko be­veik pus­an­tro šim­to eu­rų.
Al­fre­das Moc­kus do­mė­jo­si, ar ski­riant lė­šas, do­mi­ma­si, ko­kia veik­la už­si­i­ma re­mia­mos įmo­nės. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis at­sa­kė, kad yra pa­tvir­tin­ta tvar­ka, ku­rios griež­tai lai­ko­ma­si. Nuo­sta­tuo­se aiš­kiai įvar­din­ta, ko­kia veik­la už­si­i­man­čios įmo­nės nė­ra re­mia­mos, yra pri­sta­to­ma, kas ir ko­kia veik­la už­si­i­ma, ir nuo­sta­tus ati­tin­kan­čios įmo­nės pa­re­mia­mos.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: A. Mickus (kairėje) domėjosi, kaip planuojama didinti bedarbių galimybes susirasti darbą. A. Šlimas pastebėjo, kad sveikatos akademijos paskaitos vykdomos vyresniems žmonėms nelabai patogiu laiku.

Komentarai
Kiti straipsniai