Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d.

„Pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me su­si­du­ria­me su to­kiais iš­šū­kiais“

Pir­ma­die­nį, kovo 30 die­ną, vi­so­je Lie­tu­vo­je dar­že­li­nu­kai, moks­lei­viai ir stu­den­tai pra­dė­jo mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du. Tai ne­įpras­tas da­ly­kas, juo­lab, kad pa­si­reng­ti nuo­to­li­nio mo­ky­mo pro­ce­sui te­ko sku­bo­tai.

Kaip pra­dė­ti nuo­to­li­nį mo­ky­mą se­kė­si mū­sų švie­ti­mo įstai­goms, su ko­kiais iš­šū­kiais, ne­pa­to­gu­mais bei ne­sklan­du­mais su­si­dū­rė, pa­klau­sė­me kai ku­rių Plun­gės mies­to mo­kyk­lų di­rek­to­rių. Jie tei­gė, kad la­biau­siai gąs­di­no, jog pir­mą die­ną ne­vy­ko pri­si­jung­ti prie TAMO pa­sky­ros.
Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys sa­kė, kad pir­mą nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si die­ną vis­kas ne­bu­vo la­bai sklan­du – vi­siems gim­na­zi­jos moks­lei­viams ne­pa­vy­ko pri­si­jung­ti prie sis­te­mos. Jis pa­brė­žė, kad pir­mą­ją dar­bo die­ną bu­vo tin­klo ap­kro­va, nes dau­ge­lis sis­te­mų tie­siog ne­pri­tai­ky­tos di­džiu­lei ap­kro­vai. „Ben­dras vaiz­das po pir­mos nuo­to­li­nio mo­ky­mo die­nos ga­na nor­ma­lus. Dar­bas pra­si­dė­jo. Ir ne­rei­kė­jo ti­kė­tis, kad vis­kas iš­kart pa­vyks. Tai – di­džiu­lis iš­šū­kis ne tik moks­lei­viams, ku­rių di­džio­ji dau­gu­ma mo­ka nau­do­tis iš­ma­niai­siais prie­tai­sais, bet ir su­au­gu­sie­siems – mo­ky­to­jams bei tė­vams. Sun­kiau­sia bu­vo pri­si­jung­ti prie TAMO pa­sky­ros, ta­čiau vė­liau si­tu­a­ci­ja pa­ge­rė­jo. Dau­ge­lis mo­ki­nių dir­bo ir ben­dra­vo su da­ly­kų mo­ky­to­jais per me­sen­dže­rį, „Go­og­le“, elek­tro­ni­nius paš­tus, „You­tu­be“, „Edu­ka“, „Zo­om“ bei ki­tas pro­gra­mas“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius. Jis vi­lia­si, kad at­ei­ty­je dar­bas vyks žy­miai sklan­džiau.
A. Bud­rys pa­brė­žė, kad la­bai džiu­gu, jog be­veik vi­si gim­na­zi­jos mo­ki­niai tu­ri kom­piu­te­rius bei pri­ei­gą prie in­ter­ne­to. Jis tei­gė, kad tik še­šis mo­ki­nius teks ap­rū­pin­ti IT prie­mo­nė­mis. „Tik še­šios šei­mos pa­reiš­kė no­rą, kad pa­sko­lin­tu­me kom­piu­te­rius. Tad pa­tei­kė­me mi­nis­te­ri­jai raš­tą, ir ar­ti­miau­siu me­tu jie bus ap­rū­pin­ti iš­ma­niai­siais prie­tai­sais. Dau­ge­lis vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­nių yra pui­kiai įval­dę iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus. Tad jei­gu šei­mo­je yra 2 ar dau­giau mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų, vie­nas ga­li nau­do­tis kom­piu­te­riu, ki­tas – te­le­fo­nu, tre­čias – mū­sų pa­sko­lin­tu iš­ma­niuo­ju prie­tai­su“, – aiš­ki­no gim­na­zi­jos va­do­vas.
Pa­šne­ko­vas dar kar­tą pa­brė­žė, kad jo va­do­vau­ja­mo­je mo­kyk­lo­je nuo­to­li­nis mo­ky­mas pra­si­dė­jo ga­na sėk­min­gai. Pa­sak jo, šiuo me­tu pa­mo­koms pa­si­ruo­šia­ma bent po­rai die­nų į prie­kį, jei­gu kar­tais kil­tų ko­kių nors trik­džių ar ne­sklan­du­mų. „Pra­ėjo vos ke­lios die­nos. Iš­sa­maus nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si vaiz­do nu­pieš­ti dar ne­ga­liu. Tai vyks­ta la­bai įvai­riai. Mo­ky­to­jai nau­do­ja­si ir skait­me­ni­ne bib­lio­te­ka, de­monst­ruo­ja vaiz­do pa­mo­kas. Ban­dy­si­me ves­ti kai ku­rių da­ly­kų pa­mo­kas ir per „Mo­od­le“ pro­gra­mą, ku­rią jau nau­do­ja su­au­gu­sių­jų kla­sė“, – pa­sa­ko­jo A. Bud­rys.
Kaip vis­kas vyks to­liau, pa­sak di­rek­to­riaus, sun­ku prog­no­zuo­ti. Kaip, esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, vyks bran­dos eg­za­mi­nai? „Pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me tai vyks­ta. Tai – iš­šū­kis vi­siems. Taip dirb­si­me, kol bus baig­sis ka­ran­ti­nas. Ge­rai, kad de­šim­to­kams at­šauk­tas pa­tik­ri­ni­mas, o kaip bus su dvy­lik­to­kų eg­za­mi­nais, lie­ka tik spė­lio­ti, nes mo­ki­niai, ma­nau, grei­tai į kla­ses neg­rįš. Gal bir­že­lio mė­ne­sį, kai bū­na pa­kar­to­ti­nė bran­dos eg­za­mi­nų sa­vai­tė, abi­tu­rien­tai tu­rės ga­li­my­bę lai­ky­ti kai ku­riuos eg­za­mi­nus. O ar bus įma­no­ma ar­ti­miau­siu me­tu nuo­to­li­niu bū­du lai­ky­ti nors vie­ną bran­dos eg­za­mi­ną, dar ne­aiš­ku. Man at­ro­do, kad ka­ran­ti­nas tę­sis apie tris mė­ne­sius…“ – dėl mig­lo­ta at­ei­ties ne­ra­mu „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­riui A. Bud­riui. Jis taip pat pri­dū­rė, kad su­griež­ti­nus ka­ran­ti­no są­ly­gas, ko­ro­na­vi­ru­są su­val­dy­ti pa­vyk­tų anks­čiau, ir vi­si ga­lė­tu­me grįž­ti į nor­ma­lų gy­ve­ni­mą. O da­bar be­lie­ka lauk­ti Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mų, kas bus po dvie­jų sa­vai­čių.
Kaip sa­kė Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­rius Pau­lius Za­kals­kis, pra­dė­jus nuo­to­li­nį mo­ky­mą, stri­go pri­si­jun­gi­mas ne tik prie TAMO sis­te­mos, bet ir prie ki­tų tin­klų. Vė­liau vis­kas su­si­tvar­kė – vei­kė vi­si ry­šiai. „Mo­ky­to­jai ve­da pa­mo­kas per „Ema“, „Edu­ka“, „Zo­om“ sis­te­mas, taip pat – per „Ed­mo­do“ plat­for­mą. Vi­si, kas tik no­ri, pri­si­jun­gia ir da­ly­vau­ja vir­tu­a­lio­se pa­mo­ko­se. Pvyz­džiui, per „Zo­om“ pro­gra­mą prie vaiz­do ry­šio ga­li pri­si­jung­ti net iki šim­to da­ly­vių. Šia pro­gra­ma sėk­min­gai nau­do­ja­si ir dau­ge­lis Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ky­to­jų“, – apie nuo­to­li­nį mo­ky­mą pa­sa­ko­jo P. Za­kals­kis.
Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­rius sa­kė, kad 32 mo­ki­niai ne­tu­rė­jo kom­piu­te­rių, ta­čiau iš­ma­nie­ji prie­tai­sai dar pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo jiems iš­da­lin­ti. Vi­si tu­rė­jo pri­ei­gą prie in­ter­ne­to. „Ma­nau, po tru­pu­tį įsi­bė­gė­si­me, ir vis­kas vyks dar sklan­džiau. Keis­čiau­sia, kad dau­gu­mai mo­ki­nių pa­tin­ka mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du. Tie, ku­rie anks­čiau sun­kiai pri­si­vers­da­vo per pa­mo­kas dirb­ti, da­bar vi­su pa­jė­gu­mu ki­bo į moks­lus. Gal kai ku­rie ne­be­tu­ri prieš ką pa­si­pui­kuo­ti, kai yra vie­ni. Be to, ma­nau, mo­ki­niams tai – įdo­mus pro­ce­sas“, – pa­brė­žė Se­na­mies­čio di­rek­to­rius.
Pa­šne­ko­vui taip pat bu­vo sun­ku prog­no­zuo­ti, kaip vis­kas vyks to­liau. „Į nor­ma­lias vė­žes ge­riau­siu at­ve­ju grį­ši­me bir­že­lį, o gal tik ru­de­niop… Kal­ba­ma, kad bus dar vie­na ko­ro­na­vi­ru­so ban­ga… O kaip bus iš tik­rų­jų, pa­ma­ty­sim…“ – tei­gė Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­rius P. Za­kals­kis.
Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas taip pat guo­dė­si, kad pri­si­jun­gi­mas prie TAMO pir­mą die­ną stri­go, nes sis­te­mos ne­pri­tai­ky­tos to­kiai di­džiu­lei ap­kro­vai. „Ne­rei­kia ste­bė­tis, kad pir­mo­jo nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si die­na bu­vo už­prog­ra­muo­ta ne­sėk­mei. Pri­pa­žįs­tu, nuo­to­li­nis dar­bas žy­miai su­dė­tin­ges­nis. Sun­kiau vis­ką su­val­dy­ti, ko­or­di­nuo­ti, ma­ty­ti pro­ce­są. Be to, apie 50–60 mo­ki­nių ne­tu­ri kom­piu­te­rių, ne vi­si mo­ka jais dirb­ti. In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ži­nių sto­ka nuo­to­li­niam dar­bui ki­ša ko­ją. Ta­čiau ban­dy­si­me su­da­ry­ti mo­ky­mo­si są­ly­gas vi­siems. Pro­ble­mų mū­sų mo­kyk­lo­je tik­rai yra. Vie­nuo­li­kai pra­di­nu­kų ir aš­tuo­niems 5–8 kla­sių mo­ki­niams kom­piu­te­riai jau iš­da­lin­ti. Dar mo­kyk­lo­je jų tu­ri­me 19. Rei­kia juos su­tvar­ky­ti, kad ga­lė­tu­me pa­sko­lin­ti mo­ki­niams, ku­rie jų ne­tu­ri“, – pa­sa­ko­jo S. Iva­naus­kas.
Pa­šne­ko­vas tei­gė, kad trūks­ta­mus kom­piu­te­rius ža­dė­jo pa­sko­lin­ti bib­lio­te­ka, ki­tos įstai­gos. Dėl kom­piu­te­rių trū­ku­mo jau krei­pė­si ir į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją. „Džiu­gu, kad esa­me drau­giš­ka vi­suo­me­nė, vyks­ta ben­dra­vi­mas ir su­lau­kia­me pa­gal­bos. Be to, vi­si šiuo me­tu tu­ri­me pui­kią pro­ga to­bu­lė­ti. Tad žings­nis po žings­nio ei­si­me į prie­kį, o to­liau – kaip Die­vas duos“, – pa­brė­žė S. Iva­naus­kas. Jis pri­dū­rė, kad no­rint su­val­dy­ti COVID 19 pli­ti­mą, rei­kia im­tis griež­tes­nių prie­mo­nių – šiuo svei­ka­tai ir net gy­vy­bei pa­vo­jin­gu me­tu pra­vers­tų ir ka­riuo­me­nės pa­gal­ba.
Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ja­ni­na Po­ciu­tė sa­kė, kad kaip ir vi­so­se švie­ti­mo įstai­go­se, pir­mą nuo­to­li­nio mo­ky­mo die­ną, stri­go pri­si­jun­gi­mas prie TAMO sis­te­mos. „Ta­čiau, ne­pai­sant vis­ko, po tru­pu­tį juda pir­myn. Mo­ky­to­jai dar­bą at­lie­ka pa­si­telk­da­mi dau­ge­lį pro­gra­mų, plat­for­mų, nau­do­ja­si ki­tais nuo­to­li­nio mo­ky­mo bū­dais. Še­šios šei­mos dar ne­tu­ri kom­piu­te­rių. Spren­džia­me šią pro­ble­mą. Svar­biau­sia, kad vai­kai ži­no, ką da­ry­ti, kaip pri­si­jung­ti prie sis­te­mos. Yra su­da­ry­tas tvar­ka­raš­tis sa­vai­tei į prie­kį. Ži­no­ma, nie­kas ne­pa­keis įpras­to mo­ky­to­jo ir mo­ki­nių ben­dra­vi­mo, bet nuo­to­li­nis mo­ky­mas – ge­riau ne­gu nie­ko. Tai – iš­šū­kis, su ku­riuo pri­va­lo­me su­si­do­ro­ti“, – kal­bė­jo „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė J. Po­ciu­tė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Pir­mą nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si die­ną ne visiems moks­lei­viams ­pa­vy­ko pri­si­jung­ti per sis­te­mą.

Komentarai
Kiti straipsniai