Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Mies­to cen­tre gir­tas vai­ruo­to­jas su­kė­lė ava­ri­ją

Sa­ko­ma, jei tu­ri me­tų, tai tu­rėk ir pro­to. De­ja, sep­tin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­tis plun­giš­kis ko­vo 30-ąją pro­tą bu­vo už­py­lęs al­ko­ho­liu, tad vai­ra­vi­mas per mies­to cen­trą jam bai­gė­si ga­na liūd­nai – ap­dau­žy­tu sa­vo ir sve­ti­mu au­to­mo­bi­liu bei gre­sian­čia bau­džia­mą­ja by­la.

Ava­ri­ja įvy­ko pir­ma­die­nio va­ka­rą, 17.40 va­lan­dą, Plun­gės mies­to cen­tre, prie­šais bu­vu­sį po­li­ci­jos pa­sta­tą.
Nu­sta­ty­ta, jog Vy­tau­to bei Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vių san­kry­žo­je vie­nas į ki­tą tren­kė­si du „Au­di“ mar­kės au­to­mo­bi­liai. Vie­ną vai­ra­vo plun­giš­kė J. G. (gim. 1972 m.), ki­tą – taip pat mū­sų mies­to gy­ven­to­jas J. J. (gim. 1955 m.).
Pa­aiš­kė­jo, jog mo­te­ris va­žia­vo Vy­tau­to gat­ve, pa­grin­di­niu ke­liu, ir san­kry­žo­je su Da­riaus ir Gi­rė­no gat­ve su­ko į kai­rę (link sto­ties). Tuo tar­pu J. J. at­va­žia­vo Da­riaus ir Gi­rė­no gat­ve nuo sto­ties pu­sės ir san­kry­žo­je su Vy­tau­to gat­ve ne­stab­te­lė­jo – ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čios J. G. bei su­si­dū­rė su jos au­to­mo­bi­liu.
Eis­mo įvy­kio me­tu ap­ga­din­ti abu au­to­mo­bi­liai, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo. Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­jus al­ko­tes­te­riu, nu­sta­ty­ta, jog mo­te­ris vai­ra­vo blai­vi, o štai vy­riš­kis bu­vo vi­du­ti­niš­kai ap­gir­tęs – iš pra­džių „įpū­tė“ 1,64 pro­mi­lės, o po dvi­de­šim­ties mi­nu­čių nu­sta­ty­tas 1,58 pro­mi­lės ne­blai­vu­mas.
Dėl trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo iš­gė­rus, kai nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mo laips­nis, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo Ko­dek­so 281(1) str. 1 da­lį. Ne­at­sa­kin­gam vai­ruo­to­jui gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki vie­ne­rių me­tų. Taip pat ga­li bū­ti kon­fis­kuo­tas au­to­mo­bi­lis, ke­le­riems me­tams tu­rė­tų bū­ti at­im­ta ir tei­sė vai­ruo­ti.

Feisbuko grupės „Pranešk, kur policija Plungėje“ nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai