Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Gais­ras Pa­na­va­džio kai­me be na­mų pa­li­ko se­ny­vo am­žiaus mo­te­rį su sū­nu­mi

Ko­vo 29-osios pa­ry­čiais, apie 4.15 val., ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai sku­bė­jo į Tve­rų se­niū­ni­jo­je esan­tį Pa­na­va­džio kai­mą. Pra­neš­ta, kad de­ga dvie­jų aukš­tų ši­fe­riu deng­tas me­di­nis na­mas. Į gais­ro vie­tą su­va­žia­vo ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš Tve­rų, Rie­ta­vo, Var­nių, Lau­ku­vos ir Plun­gės.

At­vy­kus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo pa­gal­bai, na­mas de­gė at­vi­ra lieps­na. 5.10 val. dar­bą pra­dė­jo 3 gran­dys po du ug­nia­ge­sius su kvė­pa­vi­mo or­ga­nų ap­sau­gos apa­ra­tais. Ge­si­nant gais­rą, ug­nia­ge­siams pa­vy­ko iš­sau­go­ti 20 met­rų at­stu­mu nuo de­gan­čio pa­sta­to bu­vu­sį me­di­nį vie­no aukš­to na­mą su man­sar­da. Iš ki­tos pu­sės bu­vo dar vie­nas na­mas, tad įsi­siau­tė­ję ug­nies lie­žu­viai ga­lė­jo pri­da­ry­ti ne­pa­ly­gi­na­mai dau­giau ža­los ir be na­mų pa­lik­ti net tris šei­mas. Gais­ro me­tu nu­de­gė na­mo sto­gas, me­di­nis per­den­gi­mas, su­de­gė na­mų apy­vo­kos daik­tai.
Pir­miau­sia pra­dė­jo deg­ti ant­ra­sis na­mo aukš­tas. Spė­ja­ma, kad gais­ras ki­lo dėl elek­tros ins­ta­lia­ci­jos. Na­me gy­ve­no 80-ies me­tų mo­te­ris su sū­nu­mi, ša­lia esan­čia­me na­me – jos duk­ra. Duk­ra pas ma­mą ant­ra­me aukš­te lai­kė sa­vo ir vai­kų rū­be­lius, ava­ly­nę, ki­tus daik­tus. Ki­lu­sį gais­rą pa­ju­to kar­tu gy­ve­nęs mo­ters sū­nus, ku­ris pa­bu­do tik lai­min­go at­si­tik­ti­nu­mo dė­ka. Iš­ėjęs iš kam­ba­rio, pa­ma­tė ki­birkš­čiuo­jan­čius lai­dus. Su­pra­tęs, kad ki­lo gais­ras, sku­biai pa­ža­di­no mie­gan­čią ma­mą ir iš­si­kvie­tė pa­gal­bą. Iš pradžių dar ban­dy­ta neš­ti pir­ma­me aukš­te bu­vu­sius daik­tus. 80-ies me­tų sen­jo­rei iš iš­gąs­čio su­ki­lo krau­jo spau­di­mas, tad ji bu­vo iš­vež­ta grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu į li­go­ni­nę. Da­bar mo­te­ris su sū­nu­mi glau­džia­si pas ki­tą duk­te­rį, taip pat gy­ve­nan­čią Tve­rų se­niū­ni­jo­je.
Lau­kia­ma bet ko­kia ge­rų žmo­nių pa­ra­ma nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­siai šei­mai: rei­ka­lin­gi mo­te­riš­ki rū­bai (1,67–1,70 cm), 39-40 dy­džio ava­ly­nė; rū­bai 1,83 cm ūgio smul­kaus su­dė­ji­mo vy­riš­kiui, ava­ly­nės dy­dis 45-46. Pus­an­trų me­tų mer­gai­tei rei­kia rū­be­lių (80–90 cm) ir ava­ly­nės (23–24 dy­džio), Taip pat – 8 me­tų ber­niu­kui trūks­ta 35–36 dy­džio ava­ly­nės. Rei­ka­lin­gi ir na­mų apy­vo­kos daik­tai – bal­dai, pa­ta­ly­nė, puo­dai, in­dai, bui­ti­nė tech­ni­ka. No­rin­tie­ji pa­dė­ti kviečiami kreip­tis te­le­fo­nu 8 629 18 026.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai