Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Aš­tun­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­ti pen­si­nin­kė už­si­i­mi­nė­jo kon­tra­ban­da

Be­veik pu­sę tūks­tan­čio kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pa­ke­lių lai­kiu­si Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja Jo­vi­ta Dau­gin­tie­nė (gim. 1943 m.) už­si­dir­bo ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą, ku­ri mū­sų teis­me ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka bu­vo iš­nag­ri­nė­ta ko­vo 27 die­ną. Pen­si­nin­kei už ne­tei­sė­tą veik­lą teks mo­kė­ti ne­ma­žą bau­dą.

J. Dau­gin­tie­nė bu­vo pa­trauk­ta ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­gal ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) 209 straips­nio 5 da­lį (Ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių įsi­gi­ji­mas, lai­ky­mas ar ga­be­ni­mas, kai pre­kių ver­tė vir­ši­ja de­šimt, bet ne­vir­ši­ja pen­kias­de­šimt ba­zi­nių nuo­bau­dų dy­džių, už­trau­kia bau­dą nuo 2 tūkst. iki 5 590 eu­rų eu­rų).
Nu­sta­y­ta, jog mi­nė­ta mo­te­ris šių me­tų ko­vo 3 die­ną, apie 10 val. va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­ne įsi­gi­jo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų ir ban­de­ro­lė­mis ne­pa­žen­klin­tų bal­ta­ru­siš­kų ta­ba­ko ga­mi­nių – iš vi­so 469 pa­ke­lius kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių „NZ Gold“.
Ben­dra įsi­gy­tų ci­ga­re­čių pa­ke­lių mui­ti­nė ver­tė, įskai­tant su­mo­kė­ti pri­va­lo­mus mo­kes­čius – 1721,23 Eur (vie­no pa­ke­lio – 3,67 Eur). Su­skai­čiuo­ta, jog pre­kių ver­tė ati­tin­ka 34,42 ba­zi­nių baus­mių (nuo­bau­dų) dy­džių.
Leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be teis­mas lai­kė tai, jog J. Dau­gin­tie­nė pri­si­pa­ži­no pa­da­riu­si nu­si­žen­gi­mą ir nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si. Be to, nu­si­kal­to bū­da­ma jau pen­si­nio am­žiaus, anks­čiau ne­teis­ta ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ne­baus­ta. Sun­ki­nan­čių ap­lin­ky­bių ne­nu­sta­ty­ta.
Už pa­da­ry­tą ty­či­nį pa­žei­di­mą, su­si­ju­sį su kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų įsi­gi­ji­mu, kal­ti­nin­kei skir­ta mi­ni­ma­li bau­da – 2 tūkst. eu­rų. Ži­no­ma, vi­si 469 pa­ke­liai ci­ga­re­čių „NZ Gold“, pa­žy­mė­ti Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lė­mis, kon­fis­kuo­ti. Rū­ka­lai sau­go­mi Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, bet, nu­ta­ri­mui įsi­tei­sė­jus, bus per­duo­ti vals­ty­bės nuo­sa­vy­bėn.
Nu­ta­ri­mas per dvi­de­šimt ka­len­do­ri­nių die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai