Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Trauk­ti­nė „nuo ast­mos“ pen­si­nin­kui kai­na­vo ir tūks­tan­čius eu­rų, ir au­to­mo­bi­lį…

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai link Ku­lių mies­te­lio iš­sku­bė­jo ga­vę pi­lie­tiš­ko as­mens pra­ne­ši­mą, jog įtar­ti­nas as­muo su „Opel Za­fi­ra“ la­bai jau pa­vo­jin­gai vai­ruo­ja po ke­lią. Vai­ruo­to­jas – Al­gi­man­tas Še­dys (gim. 1949 m.) – ge­ro­kai ap­svai­gęs bu­vo už­klup­tas jau sa­vo kie­me, dar ne­iš­li­pęs iš au­to­mo­bi­lio. Nors jis kal­tę dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus nei­gė, ta­čiau teis­mas nu­spren­dė ki­taip ir sky­rė ku­liš­kiui gan griež­tą baus­mę.

Į ne­ma­lo­nią si­tu­a­ci­ją A. Še­dys įsi­pai­nio­jo pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį, ba­lan­džio 8-ąją, tik Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį dėl ape­lia­ci­nio skun­do su­ži­no­jo vi­sai ne­se­niai.
Vy­ras prie „Opel Za­fi­ra“ vai­ro bu­vo už­klup­tas vi­dur­die­nį na­mų kie­me, Ku­liuo­se. Al­ko­ho­lio ma­tuok­lis pa­ro­dė 1,8 prom. gir­tu­mą. Tai vai­ruo­to­jui už­trau­kė bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281-1 str. 1 da­lį.
Sa­vo kal­tės A. Še­dys ne­bu­vo lin­kęs pri­pa­žin­ti. Ti­ki­no, kad gir­tas ne­va­ži­nė­jo. Pa­sa­ko­jo, jog tą­dien dar­be trū­ko kal­kių mai­šas ir jis į plau­čius pri­sik­vė­pa­vo kal­kių, grau­žė akis, tad iš­si­pra­šė iš dar­bo ir iš­va­žia­vo na­mo. Svars­tė, jog gal­būt dėl to, kad vis try­nė akis, kaž­kam su­kė­lė įta­ri­mą dėl ne­blai­vu­mo. Ta­čiau iš­gė­rė tik įsu­kęs į kie­mą, mat jau­tė­si blo­gai – esą pra­si­dė­jo ast­mos prie­puo­lis. Tu­rė­jo au­to­mo­bi­ly­je „Ma­lū­ni­nin­kų“ trauk­ti­nės bu­te­lį, tad ir iš­mau­kė vi­są iš­kart. Ta­da pa­leng­vė­jo, knap­sė­jo sau au­to­mo­bi­ly­je ap­svai­gęs, o čia pa­si­ro­dė po­li­ci­ja ir pri­ki­bo…
Teis­mas vy­riš­kio ver­si­ja ne­pa­ti­kė­jo. Rė­mė­si pa­rei­gū­nų ir liu­di­nin­ko A. G., ku­ris se­kė vai­ruo­to­ją iki na­mų, pa­ro­dy­mais, ki­ta tu­ri­ma me­džia­ga.
Be to, A. Še­dys pats la­bai pai­nio­jo­si: po­li­ci­jai at­vy­kus į jo kie­mą, jis sė­dė­jo au­to­mo­bi­ly­je. Iš pra­džių sa­kė tik pri­sė­dęs pa­rū­ky­ti. Pas­kui pa­ro­dy­mus pa­kei­tė – nu­ro­dė, kad al­ko­ho­lį var­to­jo mies­te­ly­je prie par­duo­tu­vės, o iš par­duo­tu­vės ne­už­ve­dęs au­to­mo­bi­lio par­rie­dė­jo na­mo. Dar vė­liau tei­gė, kad al­ko­ho­lį var­to­jo iš va­ka­ro, o ry­te iš­gė­rė alaus ir sė­do į au­to­mo­bi­lį va­žiuo­ti į mies­te­lį…
Pa­pil­do­mos ap­klau­sos me­tu A. Še­dys nu­ro­dė, kad, iš­gė­ręs trauk­ti­nę, tuš­čią bu­te­lį iš­me­tė į kie­mą. Ta­čiau po­li­ci­nin­kai nie­kur jo­kių be­si­mė­tan­čių bu­te­lių ne­ra­do.
Pa­rei­gū­nų vaiz­do įra­šas pa­ro­dė, kad at­vy­kus po­li­ci­jai, vy­ras sė­dė­jo au­to­mo­bi­ly­je ir rū­kė, svei­ka­ta dėl ast­mos ne­si­skun­dė, me­di­kų iš­kvies­ti ne­pra­šė, tik kė­lė įvai­rias ver­si­jas dėl au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mo ir gin­či­jo­si su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas dar per­nai ru­de­nį jį nu­bau­dė ga­na griež­tai: sky­rė 80 MGL (4000 eu­rų) bau­dą, at­ėmė tei­sę vai­ruo­ti 3 me­tus ir kon­fis­ka­vo jo au­to­mo­bi­lį „Opel Za­fi­ra“. Ta­čiau nuosp­ren­dis ne­bu­vo įsi­tei­sė­jęs, mat A. Še­dys bu­vo jį ap­skun­dęs Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui. Pra­šė ar­ba vi­siš­ko iš­tei­si­ni­mo, ar­ba bent su­švel­nin­ti baus­mę. Ta­čiau uos­ta­mies­čio teis­mas, jo by­lą per­žiū­rė­jęs va­sa­rio pa­bai­go­je, gai­les­čio ne­pa­ro­dė – pa­li­ko tą pa­čią baus­mę.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai