Penktadienis, 2021 m. birželio 25 d.

Smū­giais ir spy­riais su­gy­ven­ti­nę „auk­lė­jęs“ plun­giš­kis siun­čia­mas už gro­tų

Sep­ty­nis kar­tus pra­ei­ty­je teis­tas plun­giš­kis Žyd­rū­nas Damb­raus­kas (gim. 1974 m.), be ki­tų nu­si­kal­ti­mų, jau bu­vo smur­ta­vęs prieš su­gy­ven­ti­nę, bet iš­va­dų ne­pa­da­rė – pri­mu­šė sa­vo mo­te­rį dar kar­tą. Ko­vo 26 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė nuosp­ren­dį smur­tau­to­jui skir­ti jau re­a­lią lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Nuo gir­to su­gy­ven­ti­nio Ž. Damb­raus­ko plun­giš­kė L. J. nu­ken­tė­jo 2019 m. gruo­džio 20 die­ną, apie 20 va­lan­dą, bū­da­ma na­muo­se. Teis­mas nu­sta­tė, jog vy­ras ty­čia kumš­čiu su­da­vė ne ma­žiau kaip du smū­gius į vei­dą vir­tu­vė­je bu­vu­siai L. J., o kai mo­te­ris spru­ko į ki­tą kam­ba­rį, abiem ran­kom ją stum­da­mas par­grio­vė ant grin­dų ir mu­šė gu­lin­čią: spra­dė ir dau­žė kumš­čiais į įvai­rias kū­no vie­tas, dau­giau­sia – į krū­ti­nės sri­tį.
Dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo Ž. Damb­raus­kui bvo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal BK 140 straips­nio 2 da­lį. Mo­te­ris ne tik ken­tė fi­zi­nį skaus­mą, bet ir pa­ty­rė aki­vaiz­džių su­ža­lo­ji­mų.
Sa­vo kal­tę smur­tau­to­jas pri­pa­ži­no, pa­tvir­ti­no, jog mu­šė L. J. dėl il­ga­lai­kio jos gir­ta­vi­mo, bet smul­kiau ap­lin­ky­bių ne­pri­si­mi­nė – sa­kė pats bu­vęs la­bai gir­tas. Nu­ken­tė­ju­sio­sios pa­ro­dy­mai ne­bu­vo nuo­sek­lūs, mo­te­ris pai­nio­jo­si, tad jos kal­bo­mis teis­mas la­bai rem­tis ne­ga­lė­jo.
Skir­da­mas baus­mę, teis­mas at­si­žvel­gė į tai, kad Ž. Damb­raus­kas nu­si­kal­to bū­da­mas re­ci­dy­vis­tu – pra­ei­ty­je yra teis­tas sep­ty­nis kar­tus.
Be to, jis dar ne­bu­vo at­li­kęs pas­ku­ti­nės baus­mės – 2019 m. lap­kri­čio 14 d. nu­baus­tas už tos pa­čios mo­ters su­mu­ši­mą. Ta­da nu­sta­ty­ta, jog rug­sė­jo 8-osios va­ka­rą, po abie­jų gir­ta­vi­mo die­na iš die­nos, da­vė kumš­čiu su­gy­ven­ti­nei į vei­dą ne­va dėl jos ne­iš­ti­ki­my­bės. Su­muš­tą ne­blai­vią mo­te­rį rug­sė­jo 9-osios po­pie­tę Se­na­mies­čio aikš­tė­je, už par­duo­tu­vės „Dro­gas“, ra­do po­li­ci­ja, nu­ken­tė­ju­sio­ji bu­vo nu­vež­ta į li­go­ni­nę. Pra­si­blai­viu­si plun­giš­kė pa­sa­ko­jo, jog bu­vo ne tik mu­ša­ma, bet ir smau­gia­ma.
Per­nai lap­kri­tį Ž. Damb­raus­kui bu­vo pa­skir­ta 1 me­tų ir 2 mė­ne­sių lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė su įpa­rei­go­ji­mu pus­me­tį ne­ger­ti ir da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­je pro­gra­mo­je. Pa­si­ro­do, to­kia baus­mė ne­bu­vo veiks­min­ga, tad da­bar, ko­vo 26-ąją, teis­mas smur­tau­to­jui sky­rė griež­tes­nę – ter­mi­nuo­to lais­vės at­ėmi­mo baus­mę 1 me­tams ir 3 mė­ne­siams, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se.
Nuo­spren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai