Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Rie­ta­viš­kiai ga­mi­na ap­sau­gi­nius rė­me­lius me­di­kams

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka at­si­lie­pė į Lie­tu­vos Na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos „Pats sau“ ad­mi­nist­ra­to­riaus Do­na­to Ku­bi­liaus pra­šy­mą ir jun­gia­si prie „Ro­bo­ti­kos mo­kyk­los“ ini­cia­ty­vos bei sa­vo tu­ri­mą įran­gą nau­do­ja gy­dy­to­jų ap­rū­pi­ni­mui spe­cia­lio­mis prie­mo­nė­mis.
3D spaus­din­tu­vu pra­dė­ti ga­min­ti rė­me­liai. Vie­niems pa­ga­min­ti rei­kia 2,5 val. Bib­lio­te­ko­je at­spaus­din­ti rė­me­liai bus su­po­ruo­ti su ap­sau­gi­niais sky­dais ir be­kon­tak­čiu bū­du per­duo­ti li­go­ni­nėms.

Komentarai
Kiti straipsniai