Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Pa­si­žval­gy­ti į mu­zie­jaus eks­po­na­tus ga­li­ma ir nuo­to­li­niu bū­du

Pa­skel­bus ša­ly­je ka­ran­ti­ną, ne­be­ga­li­ma lan­ky­ti kul­tū­ros, spor­to ren­gi­nių, mu­zie­jų ir ki­tų vie­šų­jų vie­tų. Lan­ky­to­jų šiuo me­tu ne­be­pri­ima ir Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus (ROKIM), ta­čiau, kol ne­ga­li­ma su­si­tik­ti gy­vai, mu­zie­jaus ben­druo­me­nė siū­lo ap­lan­ky­ti mu­zie­jaus fon­dus ne­iš­ei­nant iš na­mų.

Kvie­čia­ma su­si­pa­žin­ti su mu­zie­jaus sau­gyk­lo­se sau­go­mais eks­po­na­tais ir fo­no­te­kos ver­ty­bė­mis nuo­lat mu­zie­jaus dar­buo­to­jų pa­pil­do­mo­je Lie­tu­vos in­teg­ra­lio­je mu­zie­jų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je (LIMIS). Jo­je – per pu­sė tūks­tan­čio įra­šų iš Rie­ta­vo mies­te­lio is­to­ri­jos.
Šiuo su­dė­tin­gu me­tu ypa­tin­gai svar­bu ne tik su­telk­tai rū­pin­tis šian­die­nos ko­vo­mis, bet ir nu­kreip­ti min­tis į at­ei­tį, taip pa­ky­lė­jant mū­sų dva­sią. Mu­zie­jaus ben­druo­me­nė pa­si­da­li­jo ir vie­na to­kių vi­zi­jų: Žy­gi­man­to Bur­žins­ko at­kur­tu ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių re­zi­den­ci­jos Rie­ta­ve rū­mų 3D vaiz­du. Ja­me iš­ryš­kin­ta rū­mų kvar­ta­lo ver­ti­ka­lio­ji do­mi­nan­tė – Vė­lia­vos bokš­tas, ne­ore­ne­san­si­nio sti­liaus rū­mų fa­sa­do de­ta­lės. De­ja, šia­me brė­ži­ny­je ne­ma­ty­ti nuo Vė­lia­vos bokš­to į ofi­ci­ną ve­du­sios ar­ka­dų ga­le­ri­jos.

ROKIM inf.

Komentarai
Kiti straipsniai