Pirmadienis, 2022 m. lapkričio 28 d.

Įve­dus ka­ran­ti­ną, žmo­nės ren­ka­si gam­tos prie­globs­tį: Rie­ta­vo par­kas ir Lo­pai­čių pi­lia­kal­nis pil­ni žmo­nių

Pas­ta­ruo­ju me­tu so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ga­li­ma pa­ma­ty­ti vis dau­giau nuo­trau­kų, ku­rio­se už­fik­suo­ta, kad žmo­nės lai­ką lei­džia miš­kuo­se, par­kuo­se, at­ran­da nau­jus pa­žin­ti­nius ta­kus. Rie­ta­viš­kiai vi­sa­da mė­go pa­si­vaikš­čio­ji­mus Rie­ta­vo par­ke. Ten už­su­kęs, vi­sa­da su­tik­ti ma­mų stu­mian­čių ve­ži­mė­lius, žmo­nių, ve­džio­jan­čių au­gin­ti­nius, ar tie­siog iš­ėju­sių pa­si­džiaug­ti ge­ru oru. Dar vie­nas itin lan­ko­mas ob­jek­tas – Lo­pai­čių pi­lia­kal­nis, į ku­rį plūs­te plūs­ta ne tik vie­ti­niai, ta­čiau ir ap­lin­ki­nių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai. Ar ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu pa­ta­ria­ma tai da­ry­ti ir ko­kių rei­kė­tų lai­ky­tis re­ko­men­da­ci­jų?

Kaip elg­tis, kad pa­si­vaikš­čio­ji­mas lau­ke ne­bū­tų pa­vo­jin­gas?

Anot spe­cia­lis­tų, į gry­ną orą iš­ei­ti nė­ra blo­gai, jei ei­na­ma tik su tais žmo­nė­mis, su ku­riais gy­ve­na­ma kar­tu tuo­se pa­čiuo­se na­muo­se ir su nie­kuo ki­tu ne­ben­drau­ja­ma. Vaikš­tant par­kuo­se, ti­ki­my­bė su­si­grieb­ti vi­ru­są iš­lie­ka, nes žmo­nės nė­ra są­mo­nin­gi ir vis tiek ieš­ko su kuo pa­šne­kė­ti, kad ir per at­stu­mą. Iš­veng­ti ar­ti­mes­nio kon­ta­ko su­dė­tin­ga, nes tuoj su­tin­ki kai­my­ną ar se­niai ma­ty­tą pa­žįs­ta­mą, tai kaip ne­pa­si­la­bin­si ir ne­ap­tar­si šių die­nų ak­tu­a­li­jų. Ži­no­ma, jei vie­na­me par­ko ga­le ser­gan­tis su­ko­sė­jo, tai ki­tam ga­le esan­tis žmo­gus ne­su­sirgs, bet jei jie su­si­tiks, pa­si­kal­bės – ti­ki­my­bė di­dė­ja. Anot spe­cia­lis­tų, vaikš­tant miš­ko ta­ke­liais ir pra­si­len­kiant su ki­tais žmo­nė­mis, pa­ni­kuo­ti, kad už­si­krė­si vi­ru­su, ne­rei­kia. Ži­no­ma, rei­kia lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo nuo ki­tų, ko­sint tai­syk­lin­gai pri­si­deng­ti bur­ną.
Pa­brė­žia­ma, kad ir vaikš­čio­jant miš­ke ar par­ke, rei­kia dė­vė­ti ap­sau­gi­nę kau­kę ir pirš­ti­nes, nes vie­šo­se vie­to­se yra žmo­nių, su ku­riais kar­tu ne­gy­ve­na­me, to­dėl kau­kę dė­vė­ti bū­ti­na. Vien­kar­ti­nių pirš­ti­nių mū­vė­ti ne­rei­kia tik tuo at­ve­ju, jei ne­lie­si­me jo­kių pa­vir­šių, ta­čiau jei­gu par­ke ar miš­ke čiu­pi­nė­ja­mi ko­kie nors daik­tai, sė­di­ma ant suo­liu­ko, lie­čia­ma­si prie jo at­lo­šo, pirš­ti­nių rei­kia.

Lo­pai­čių pi­lia­kal­ny­je žmo­nių ap­gul­tį su­ma­ži­no nau­jos re­ko­men­da­ci­jos

Pir­mą­ją ka­ran­ti­no sa­vai­tę Lo­pai­čių pi­lia­kal­nis „lū­žo“ nuo žmo­nių. Tie­sa, vie­ti­nių be­veik ne­si­ma­tė – vi­si at­vy­kę iš ki­tur. Vie­ni ne­šė­si di­džiu­les ta­ras van­dens iš šal­ti­nio, ki­ti tie­siog vaikš­ti­nė­jo ir mė­ga­vo­si pui­kiu oru. Lo­pai­tiš­kė Ire­na Liš­ku­vie­nė sa­kė, kad pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, pi­lia­kal­ny­je tik­rai bu­vo ap­gul­tis. „Net ma­ši­nos aikš­te­lė­je ne­tilp­da­vo. Aiš­ku, vi­si be kau­kių. Da­bar at­si­ra­do už­ra­šas, kad ob­jek­to lan­ky­mas karn­ti­no me­tu ne­re­ko­men­duo­ja­mas. Gal dėl to, o gal dėl pra­ne­ši­mų apie lan­ky­ti­nų ob­jek­tų lan­ky­mo ap­ri­bo­ji­mus, žmo­nių prie Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio be­veik ne­be­li­ko. At­va­žiuo­ja po 1 ar 2 ma­ši­nas, ir tiek. Kiek ma­čiau, kol kas žmo­nės bu­vo be kau­kių. Ne kar­tą ma­čiau ten ir po­li­ci­jos eki­pa­žą pra­va­žiuo­jan­tį, šį ry­tą (ko­vo 25 d.) po­li­ci­ja taip pat lan­kė­si, bet ka­dan­gi lan­ky­to­jų ne­su­ti­ko, ne­tru­kus iš­va­žia­vo“, – sa­kė I. Liš­ku­vie­nė.
Sa­vait­ga­lį, prieš su­griež­ti­nant lan­ky­mo­si at­vi­ro­se erd­vė­se tai­syk­les, Lo­pai­čių pi­lia­kal­nis bu­vo pil­nas žmo­nių, ten lan­kė­si ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jie pa­si­kal­bė­jo su vaikš­ti­nė­jan­čiais, pa­pa­sa­ko­jo apie ga­li­mas grės­mes. Ko­vo 17 d. Tve­rų se­niū­ni­ja pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja, kad pa­žin­ti­nių ta­kų, par­kų, ap­gul­tis yra ne­pa­gei­dau­ja­mas reiš­ki­nys ka­ran­ti­no me­tu. Žmo­nių su­si­bū­ri­mai drau­džia­mi tiek vi­du­je, tiek lau­ke, to­dėl Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio pa­žin­ti­nio ta­ko lan­ky­mas ri­bo­ja­mas. Šis pra­ne­ši­mas pa­ka­bin­tas ir prie nuo­ro­dos į pi­lia­kal­nį.

Vaikš­čio­ji­mas Rie­ta­vo par­ke kol kas nė­ra ri­bo­ja­mas

Rie­ta­viš­kiai pa­kvė­puo­ti gry­nu oru ke­liau­ja į Rie­ta­vo par­ką. Ši vie­ta bu­vo lan­ko­ma vi­sa­da: par­ką itin mėgs­ta ma­mos su vai­ku­čiais, gy­ven­to­jai, tu­rin­tys au­gin­ti­nių, o ir šiaip žmo­nės, ku­riems pa­tin­ka kvė­puo­ti gry­nu oru ir pa­mankš­tin­ti ko­jas. Ka­ran­ti­no me­tu par­ko rie­tav­škiai taip pat ne­ap­lei­do. Kaip sa­kė par­ko te­ri­to­ri­ją pri­žiū­rin­tis Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas, jis džiau­gia­si, kad už­klu­pęs vi­ru­sas dar ne­su­var­žė tiek, kad rei­kė­tų draus­ti žmo­nėms at­ei­ti į par­ką. „Kas­dien pra­va­žiuo­ju pro par­ką, žmo­nių ten yra. Te­ko pa­ste­bė­ti, kad žmo­nės lai­ko­si nuo­sta­tų ir bū­riais ne­vaikš­ti­nė­ja, tik po 1 ar 2. Aki­vaiz­du, kad jiems ma­lo­nu iš­ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti, o mums, mu­zie­ji­nin­kams, ma­lo­nu tai ma­ty­ti.
Su kau­kė­mis vaikš­ti­nė­jan­čių te­ko ma­ty­ti vos vie­ną ki­tą, ma­tyt, žmo­nės gal­vo­ja, kad to­kio­je at­vi­ro­je erd­vė­je vi­ru­sas ma­žiau plin­ta. Be­si­bū­riuo­jan­čių vai­kų ar jau­ni­mo taip pat ne­pa­ste­bė­jau“, – pa­sa­ko­jo V. Rut­kaus­kas. Pa­klau­sus, ar ne­ke­ti­na pa­sek­ti tve­riš­kių pa­vyz­džiu ir pa­ka­bin­ti in­for­ma­ci­nę len­te­lę su re­ko­men­da­ci­jo­mis ne­si­lan­ky­ti šio­je vie­šo­je vie­to­je, V. Rut­kaus­kas sa­kė kol kas tam ne­si­ryž­tan­tis, o ir to­kio nu­ro­dy­mo iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­ga­vo. Anot jo, tai bū­tų skau­dus spren­di­mas, ne­si­no­rė­tų at­im­ti iš rie­ta­viš­kių ga­li­my­bės pa­bū­ti gry­na­me ore. Į Lo­pai­čius di­džio­ji da­lis žmo­nių at­vyks­ta iš ki­tur, tuo tar­pu par­ke lan­ko­si vien rie­ta­viš­kiai, tu­ris­tų ar šiaip už­klys­tan­čių iš ki­tur šiuo me­tu nė­ra, tad jei už­draus­tų lan­ky­tis ir par­ke, ką vie­ti­niams rei­kė­tų da­ry­ti…
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dė­me­sio par­ko te­ri­to­ri­ja taip pat su­lau­kia. V. Rut­kaus­kas sa­kė ne kar­tą pa­ste­bė­jęs pra­va­žiuo­jan­tį pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­lį, ap­žiū­ri­nė­jan­tį ak­ty­ves­nes žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tas. Tie­sa, pa­rei­gū­nai ga­na ak­ty­viai tai da­ry­da­vo ir anks­čiau.
Ko­vo 26 d. pa­skelb­to­se Vy­riau­sy­bės do­ku­men­tų pa­tai­so­se ka­ran­ti­no me­tu nu­ro­do­ma, kad vie­šo­se erd­vė­se ir par­kuo­se ne­be­bus ga­li­ma vaikš­čio­ti di­des­nė­mis nei 2 as­me­nų gru­pė­mis. Iš­im­tis tai­ko­ma tik tė­vams su vai­kais. Taip pat pri­va­lu lai­ky­tis bent 2 met­rų at­stu­mo ir ben­drau­ti ne il­giau kaip 15 min. Kol dar ga­li­me bū­ti gam­to­je, da­ry­ki­me tai at­sa­kin­gai.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Vos Lietuvoje paskelbus karantiną žmonės plūste plūdo į Lopaičių piliakalnį.

Komentarai
Kiti straipsniai