Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Po re­no­va­ci­jos Plun­gės cen­tre esan­čio dau­gia­bu­čio ši­lu­mi­nės ener­gi­jos są­nau­dos su­ma­žė­jo 4 kar­tus

Plun­gė­je, Se­na­mies­čio aikš­tė­je 5, esan­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas po be­veik me­tus tru­ku­sios re­no­va­ci­jos džiu­gi­na gy­ven­to­jų ir mies­te­lė­nų akį. Ki­tų cen­tri­nė­je mies­to da­ly­je esan­čių svar­bių pa­sta­tų – Plun­gės r. apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros, kul­tū­ros cen­tro, ban­ko – ap­sup­ty­je dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai dėl su­pras­tė­ju­sios gy­ve­ni­mo ko­ky­bės jau se­niai jau­tė po­rei­kį at­nau­jin­ti būs­tą. Ga­liau­siai ša­lia esan­čio kai­my­ni­nio dau­gia­bu­čio mo­der­ni­za­ci­ja bu­vo le­mia­mas veiks­nys, pa­ska­ti­nęs reng­ti in­ves­ti­ci­nį re­no­va­ci­jos pla­ną ir pra­dė­ti dar­bus.

„Gy­ven­to­jai vie­nin­gai su­ta­rė, kad il­gai­niui iš­ryš­kė­ju­sias pro­ble­mas – ne­be­nau­do­ja­mus dėl by­ran­čio tin­ko bal­ko­nus, su­pras­tė­ju­sią gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, di­des­nes iš­lai­das šil­dy­mui – ga­li iš­spręs­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo mo­der­ni­za­ci­jos dar­bai. Taip pat di­de­lę įta­ką tu­rė­jo cen­tri­nė dau­gia­bu­čio lo­ka­ci­ja, ku­ri rep­re­zen­tuo­ja vi­są mies­tą. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė džiaugs­min­gai pri­ėmė gy­ven­to­jų no­rą re­no­vuo­ti būs­tą“, – pa­sa­ko­ja dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės at­sto­vė Vi­li­ja Bud­rec­kie­nė.
At­nau­ji­nant dau­gia­bu­tį na­mą, bu­vo ap­šil­tin­tas ir pa­keis­tas sto­gas, įreng­ti nau­ji lie­taus nuo­te­kų vamz­džiai, ap­šil­tin­tos sie­nos ir co­ko­lis, at­nau­jin­ti bal­ko­nai, pa­keis­ti se­ni bu­tų lan­gai, lau­ki­nės du­rys, taip pat at­nau­jin­tos ven­ti­lia­ci­jos, van­den­tie­kio ir nuo­te­kų sis­te­mos. Po re­no­va­ci­jos dar­bų dau­gia­bu­čio ener­gi­nė efek­ty­vu­mo kla­sė šok­te­lė­jo iš E į C, o dau­gia­bu­čio iš­me­ta­mo an­glies dvi­de­gi­nio, pri­si­de­dan­čio prie kli­ma­to kai­tos, kie­kis su­ma­žė­jo net 160,46 t per me­tus.

Svar­būs es­te­ti­niai spren­di­niai

Cen­tri­nė dau­gia­bu­čio lo­ka­ci­ja įpa­rei­go­jo tin­ka­mai pa­rink­ti spal­vi­nes ga­mas, ku­rias gy­ven­to­jams pri­sta­tė mies­to ar­chi­tek­tas. Nors na­mas nė­ra įtrauk­tas į kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą, dau­gia­bu­čio mo­der­ni­za­ci­jai bu­vo tai­ky­ti spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai ar­chi­tek­tū­ri­niams spren­di­niams – kruopš­taus dar­bo rei­ka­la­vo de­ko­ra­ty­vi­niai tin­kuo­ja­mo fa­sa­do kar­ni­zai bei lenk­tas skar­di­nis sto­gas, taip pat rei­kė­jo at­kar­to­ti sie­nų de­ko­rą.
„Dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai la­bai džiau­gė­si ko­ky­biš­ku ran­go­vų dar­bu. Ypač daug dė­me­sio pa­rei­ka­la­vo skar­di­nis sto­gas, ku­riam bu­vo nau­do­ja­mi skar­dos lanks­ti­niai. Dėl sto­go kei­ti­mo re­no­va­ci­jos dar­bai už­tru­ko šiek tiek il­giau nei pla­nuo­ta, ta­čiau ga­lu­ti­nio mo­der­ni­za­ci­jos re­zul­ta­to gy­ven­to­jai su­lau­kė po be­veik me­tų, o at­si­žvel­giant į vi­sus at­lik­tus dar­bus, tai la­bai op­ti­ma­lus lai­ko ter­mi­nas“, – tei­gia V. Bud­rec­kie­nė.
Pa­šne­ko­vė pri­du­ria, kad daž­niau­siai sto­go skar­dos lanks­ty­mo dar­buo­se pa­da­ro­ma dau­giau­siai klai­dų, dėl ku­rių nu­ken­čia sto­go san­da­ru­mas, to­dėl tiek na­mo ben­dri­ja, tiek gy­ven­to­jai bu­vo itin įsi­trau­kę į ran­go­vų dar­bų at­li­ki­mą kei­čiant sto­gą. Ga­liau­siai sto­go dar­bų re­zul­ta­tu li­ko pa­ten­kin­ti tiek gy­ven­to­jai, tiek pa­tys ran­go­vai.
Se­na­mies­čio a. 5 na­me yra ūkio sub­jek­tų, taip pat ša­lia pri­jung­tas pa­sta­tas – kny­gy­nas, ku­rie bu­vo at­nau­jin­ti kar­tu su vi­su gy­ve­na­muo­ju na­mu. Tai­gi re­no­va­ci­jos nau­da – jau­kes­ne ir gra­žes­ne ap­lin­ka ga­li mė­gau­tis vi­si mies­te­lė­nai, ap­si­lan­kan­tys kny­gy­ne.

Ener­gi­jos są­nau­dos su­ma­žė­jo be­veik 4 kar­tus

Dar ren­giant in­ves­ti­ci­nį re­no­va­ci­jos pla­ną, gy­ven­to­jai iš­sky­rė pa­grin­di­nį pri­ori­te­tą būs­to mo­der­ni­za­ci­jai – dau­giau­siai dė­me­sio sky­rė aukš­tos dar­bų ko­ky­bės ir eko­no­miš­kų spren­di­mų ba­lan­sui.
Ro­dos, iš­si­kel­tas tiks­las bu­vo įgy­ven­din­tas: prieš re­no­va­ci­ją Se­na­mies­čio a. 5 dau­gia­bu­tis su­nau­do­da­vo 412,5 kWh/kv. m, o po at­nau­ji­ni­mo dar­bų na­mas ener­gi­jos su­nau­do­ja be­veik 4 kar­tus ma­žiau – 106,46 kWh/kv. m, da­bar dau­gia­bu­čio ener­gi­jos su­tau­py­mai sie­kia 74 proc.
„Net 74 proc. ener­gi­jos su­tau­py­mą pa­siek­ti pa­dė­jo sto­go, sie­nų ir co­ko­lio ap­šil­ti­ni­mas, se­nų lan­gų bei du­rų pa­kei­ti­mas. Šil­dy­mo sis­te­mą gy­ven­to­jai bu­vo at­nau­ji­nę se­niau – jau ku­ris lai­kas na­me nau­do­ja­mas šil­dy­mas du­ji­niais ka­ti­lais, pa­trauk­lus dėl ne­di­de­lių iš­lai­dų šil­dy­mui“, – pa­sa­ko­ja V. Bud­rec­kie­nė.
Pa­šne­ko­vė pa­brė­žia, kad ener­gi­jos su­tau­py­mui įta­kos tu­ri tin­ka­mas na­mo ap­šil­ti­ni­mas nuo pa­ma­tų iki sto­go – daž­nai ne­įver­ti­na­ma, kad per ne­ap­šil­tin­tas dau­gia­bu­čio pa­ma­tų kon­struk­ci­jas pra­ran­da­ma ne­ma­ža da­lis pa­sta­to ši­lu­mos. Vie­na jaut­riau­sių ir grei­čiau­siai pa­žei­džia­mų eks­plo­a­ta­ci­jos me­tu pa­sta­to da­lių yra co­ko­liai, to­dėl jų ap­šil­ti­ni­mas bu­vo la­bai svar­bi dar­bų da­lis.

Ven­ti­lia­ci­jos sis­te­mos svar­ba

Pa­sak V. Bud­rec­kie­nės, na­mas su tin­kuo­ja­mu sie­nų fa­sa­du lei­džia pa­pil­do­mai su­tau­py­ti apie 10–15 proc. ši­lu­mi­nės ener­gi­jos. Vis dėl­to, ji pri­du­ria, bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į ven­ti­lia­ci­jos sis­te­mos pa­si­rin­ki­mą ar­ba se­no­sios sis­te­mos iš­va­ly­mą.
„Su­si­kon­cen­tra­vus ties ši­lu­mos tau­py­mu, ne­re­tai pa­mirš­ta­mas vė­di­ni­mas. Ši pro­ble­ma ypač iš­ryš­kė­ja žie­mą, kai per san­da­rius ir ne­pra­ve­ria­mus lan­gus bei ki­tus ply­šius į bu­tus ne­pa­ten­ka už­tek­ti­nai švie­žio oro. Dau­gia­bu­čio mo­der­ni­za­ci­jos me­tu iš­va­lė­me ven­ti­lia­ci­jos an­gas, kad bū­tų iš­veng­ta pe­lė­sio, drėg­mės ar ki­tų ne­nu­ma­ty­tų pro­ble­mų“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Me­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­to rin­ki­mai

Šis dau­gia­bu­tis da­ly­vau­ja Me­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­to rin­ki­muo­se, ku­riuos ren­gia Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra (BETA). Ge­riau­sius įgy­ven­din­tus pro­jek­tus kvie­čia­mi rink­ti vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai – bal­sa­vi­mas už kan­di­da­tus pra­si­dės ko­vo 31 d. nau­jie­nų por­ta­le Del­fi.lt, o lai­mė­to­jai bus pa­skelb­ti ba­lan­džio pra­džio­je.
Prieš ati­duo­dant sa­vo bal­są, BETA re­ko­men­duo­ja tai da­ry­ti at­sa­kin­gai – su­si­pa­žin­ti su kiek­vie­nu pro­jek­tu ir pa­ty­ri­nė­ti, ko­kią nau­dą po re­no­va­ci­jos ga­vo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai. Skai­ty­to­jai ra­gi­na­mi at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į dau­gia­bu­čio iš­vaiz­dą po at­lik­tų dar­bų, ta­čiau ir at­si­žvelg­ti į pla­tų kri­te­ri­jų ra­tą: tai to­kie pa­ra­met­rai kaip ener­ge­ti­nis efek­ty­vu­mas, at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių die­gi­mas, in­dė­lis į ap­lin­ko­sau­gą, ben­druo­me­niš­ku­mas (kaip gy­ven­to­jai kar­tu spren­dė iš­ki­lu­sius iš­šū­kius ir pri­ėmė spren­di­mus), pro­jek­to in­dė­lis į pla­tes­nį ap­lin­kos at­nau­ji­ni­mą ne tik kie­me ar gat­vė­je, o ir ra­jo­ne ar net vi­so mies­to mas­tu.
Vi­si esa­me įpra­tę re­no­vuo­tą dau­gia­bu­tį ver­tin­ti per gra­žaus na­mo ar ma­žes­nės šil­dy­mo są­skai­tos priz­mę, ta­čiau svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je mo­der­ni­za­vi­mo dar­bai duoda kur kas dau­giau: šis pro­ce­sas pri­si­de­da prie gy­ven­to­jų ge­ro­vės kū­ri­mo, eko­no­mi­kos kon­ku­ren­cin­gu­mo stip­ri­ni­mo bei ša­lies kli­ma­to kai­tos ma­ži­ni­mo įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo.

BETA inf.

Nuotraukoje: Re­no­vuo­tas dau­gia­bu­tis Se­na­mies­čio g. 5, Plun­gėje.
Or­ga­ni­za­to­rių nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai