Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

Plungės ir Rietavo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus ap­tar­naus Tel­šiuo­se vei­kian­tis ko­ro­na­vi­ru­so pa­tik­ros punk­tas

De­šim­ty­je sa­vi­val­dy­bių – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Tau­ra­gė­je, Tel­šiuo­se, Aly­tu­je, Ute­no­je – at­si­ras mo­bi­lūs punk­tai, ku­riuo­se sa­va­ran­kiš­kai at­vy­ku­siems pa­cien­tams bus at­lie­ka­mi ty­ri­mai dėl COVID-19. Nuo ant­ra­die­nio pa­ga­liau šis punk­tas sa­vo veik­lą pra­dė­jo ir Tel­šiuo­se. Ant­ra­die­nį pla­nuo­ta pri­im­ti ir ap­tar­nau­ti apie 20 as­me­nų.

Ko­vo 16 d. vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos ope­ra­ci­jų va­do­vas – svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga – pa­si­ra­šė spren­di­mą dėl patikros punktų įkū­ri­mo. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė jau ap­si­spren­dė, ku­rio­je vie­to­je įkurs punk­tą – jis veiks bu­vu­sio ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jo­je, Ka­ra­liaus Min­dau­go gat­vė­je, gre­ta Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to. Punk­te bus ap­tar­nau­ja­mi Ma­žei­kių, Plun­gės, Tel­šių ra­jo­nų ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai.
Į to­kius punk­tus žmo­gus ga­lės at­vyk­ti au­to­mo­bi­liu, o at­li­kus ty­ri­mą, va­žiuo­ti na­mo ir izo­liuo­tis bei ten lauk­ti re­zul­ta­tų. Nu­sta­čius po­rei­kį pa­cien­tą hos­pi­ta­li­zuo­ti, bus kvie­čia­ma grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, ir pa­cien­tas trans­por­tuo­ja­mas į li­go­ni­nę.
Šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mas vy­ki­mui į mo­bi­lius punk­tus, ku­riuo­se pa­cien­tams bus ima­mi ėmi­niai ty­ri­mams dėl nau­jo­jo ko­ro­na­vi­ru­so (COVID-19), ne­rei­ka­lin­gas. Pa­cien­tai, 14 die­nų lai­ko­tar­piu ke­lia­vę už­sie­ny­je ar tu­rė­ję są­ly­tį su pa­tvir­tin­tu ar ti­kė­ti­nu li­gos at­ve­ju, jei­gu jiems pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra, at­si­ra­do ko­su­lys ar du­su­lys, tu­ri skam­bin­ti į Karš­tą­ją ko­ro­na­vi­ru­so li­ni­ją te­le­fo­nu 1808, o ne šei­mos gy­dy­to­jui. Ar pa­cien­tas tu­ri bū­ti ti­ria­mas, nu­spręs Karš­to­sios li­ni­jos kon­sul­tan­tas, va­do­vau­da­ma­sis nu­ma­ty­tu al­go­rit­mu.

Komentarai
Kiti straipsniai