Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

Pla­te­liuo­se de­gė na­mas, miš­ke – eg­li­ša­kiai, kie­me – lau­žas…

Sa­vait­ga­lį ug­nia­ge­siai tu­rė­jo po vie­ną iš­kvie­ti­mą per die­ną: penk­ta­die­nį pra­neš­ta apie lau­žą Bud­ri­kių kai­me, šeš­ta­die­nį – apie de­gan­tį na­mą Pla­te­lių mies­te­ly­je, o sek­ma­die­nį ki­lo dū­mai iš miš­ko ties Ro­ti­nė­nų kai­mu.

Ko­vo 20-osios va­ka­rą, prieš pat 18 va­lan­dą, ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, jog Rie­ta­vo se­niū­ni­jos Bud­ri­kių kai­me kaž­kas de­ga. Pa­aiš­kė­jo, jog žmo­nes iš­gąs­di­no Plun­gės gat­vės gy­ven­to­ja V. R., ku­ri sa­vo na­mo kie­me bu­vo už­kū­ru­si lau­žą iš ša­kų krū­vos. Lau­žas bu­vo už­ge­sin­tas, o mo­te­riš­kei ug­nia­ge­siai pra­ve­dė pre­ven­ci­nį po­kal­bį.
Ko­vo 21 die­ną, ne­tru­kus po 14 va­lan­dos, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Pla­te­lių mies­te­ly­je, Liep­to g. 7, de­ga pla­te­liš­kei G. Z. pri­klau­san­tis vie­no aukš­to mū­ri­nis na­mas, prie ku­rio yra pri­blo­kuo­tas ga­ra­žas.
At­vy­kus pa­gal­bai, iš na­mo pa­sto­gės ver­žė­si lieps­na ir dū­mai, gy­ven­to­jai bu­vo iš­ėję į lau­ką. Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, įta­ria­ma, jog gais­ras ki­lo dėl ne­tvar­kin­go dūm­trau­kio.
Gy­ve­na­ma­ja­me na­me iš­de­gė pa­sto­gė, pra­de­gė me­di­nis per­den­gi­mas (apie 20 kv. m), van­de­niu su­lie­tas pir­mas aukš­tas. Ža­los pri­da­ry­ta iš­ties ne­ma­žai. Taip pat ug­nis su­nio­ko­jo da­lį ga­ra­žo lu­bų – iš­de­gė pa­sto­gė. Šio gais­ro ge­si­ni­me da­ly­va­vo ne tik Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos sky­rius, bet ir Pla­te­lių, Ša­tei­kių, Al­sė­džių ug­nia­ge­sių ko­man­dos.
Dar vie­nas gais­ras pa­ste­bė­tas ko­vo 22 die­ną, apie pu­sę dvy­lik­tos. Ke­liu Plungė–Mažeikiai va­žia­vu­si pi­lie­tė ug­nia­ge­siams pra­ne­šė, jog li­kus iki Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio maž­daug 4 ki­lo­met­rams, kaž­kur ties Ro­ti­nė­nų kai­mu, iš miš­ko rūks­ta juo­di dū­mai. At­vy­kę gais­ri­nin­kai ra­do de­gan­čias su­krau­tas ša­kas. Pri­žiū­rin­čių as­me­nų ne­bu­vo. Ug­nia­ge­siai už­ge­si­no apie 3 kv. m plo­te de­gu­sius eg­li­ša­kius.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai