Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Kaip Rie­ta­vas gy­ve­na ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu?

Nuo ko­vo 16-osios vi­sos ša­lies mas­tu bu­vo pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas. Iš pra­džių pla­nuo­ta, kad jis truks dvi sa­vai­tes, ta­čiau si­tu­a­ci­jai pra­stė­jant ir žmo­nių, ser­gan­čių COVID-19 (ko­ro­na­vi­ru­su), skai­čiui, au­gant, ka­ran­ti­ną pla­nuo­ja­ma pra­tęs­ti. Pir­mą­sias dvi sa­vai­tes gy­ven­to­jams bu­vo lei­džia­ma vyk­ti tik į mais­to, vais­tų, de­ga­lų pre­ky­bos vie­tas. Re­ko­men­duo­ta dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Šiuo me­tu kal­ba­ma apie vis griež­tes­nes ka­ran­ti­no są­ly­gas bei bau­das ne­si­lai­kan­tiems tai­syk­lių.

Nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės darb­da­viai ra­gi­na­mi veik­lą or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­niu bū­du, vi­siš­kai drau­džia­mas kul­tū­ros, lais­va­lai­kio, pra­mo­gų, spor­to įstai­gų lan­ky­mas. Už­da­ry­tos ka­vi­nės, gro­žio pa­slau­gas tei­kian­čios įstai­gos, žir­gy­nas, gė­lių par­duo­tu­vės ir kt. Tai­gi, kaip pa­si­kei­tė rie­ta­viš­kių gy­ve­ni­mas įve­dus ka­ran­ti­ną?

Gy­dy­mo įstai­gos dar­bą vyk­do nuo­to­li­niu bū­du

UAB „Rie­ta­vo šei­mos dak­ta­ras“ pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja, kad įve­dus ka­ran­ti­ną, odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gų tei­ki­mas, pro­fi­lak­ti­niai pa­tik­ri­ni­mai, pre­ven­ci­nės pro­gra­mos yra ati­de­da­mos. Ki­tos pa­slau­gos ka­ran­ti­no me­tu tei­kia­mos nuo­to­li­niu bū­du, vi­sų pra­šo­ma į po­li­kli­ni­ką ne­vyk­ti, o skam­bin­ti te­le­fo­nu (8 448) 69 929. Te­le­fo­nu ga­li­ma iš­si­ra­šy­ti vais­tus, pa­si­im­ti ar­ba pra­si­tęs­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, kon­sul­tuo­tis su gy­dy­to­ju. Tie­sa, bū­tent šio­je gy­dy­mo įstai­go­je lan­kė­si ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tęs jau­nas vy­ras, tad nu­sta­čius šią diag­no­zę, 14-ai die­nų izo­lia­vo­si jį pri­ėmu­si šei­mos gy­dy­to­ja bei krau­ją ėmu­si se­se­lė. Vi­sa kli­ni­ka bu­vo dez­in­fe­kuo­ta.
Kli­ni­ka „Ave Me­di­ca“ svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas taip pat tei­kia tik nuo­to­li­niu bū­du. Pla­ni­nės ir pro­fi­lak­ti­nės pa­tik­ros at­šauk­tos. La­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi re­mian­tis ne­ati­dė­lio­ti­no bū­ti­nu­mo kri­te­ri­ju­mi, nu­spren­dus šei­mos gy­dy­to­jui. At­sa­ky­mai į gy­ven­to­jų klau­si­mus tei­kia­mi vi­so­mis elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis: te­le­fo­nu, su­si­ra­ši­nė­jant el. laiš­kais, per „Fa­ce­bo­ok“, „Vi­ber“, „Sky­pe“, „Wat­sapp“ pro­gra­mė­les.

Kaip dir­ba mais­to pre­kių par­duo­tu­vės?

Pir­mą­ją ka­ran­ti­no sa­vai­tę ma­tė­si ga­na di­de­li pir­kė­jų srau­tai, ta­čiau su­lig kiek­vie­na die­na jų ma­žė­jo. Ma­tyt, da­bar žmo­nės po tru­pu­tį ap­si­pran­ta ir sten­gia­si kuo re­čiau kel­ti ko­ją iš na­mų. Per­žvel­gus len­ty­nas, vis­kas at­ro­do ga­na įpras­tai. Pre­kių šiek tiek su­ma­žė­jo, ta­čiau „iš­šluo­tų“ len­ty­nų, kaip te­ko ma­ty­ti di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, tik­rai ne­bu­vo.
Par­duo­tu­vė­je „Ma­xi­ma“ ma­tė­si ap­tuš­tin­ti dar­žo­vių krep­šiai, švie­žios mė­sos šal­dy­tu­vas, kruo­pų, mi­ne­ra­li­nio van­dens ir ga­zuo­tų gė­ri­mų len­ty­nos. Už­su­kus į „IKI“ par­duo­tu­vę, bu­vo ma­ty­ti kaip nie­ka­da il­ga pir­kė­jų ei­lė, iš­tuš­tė­ju­sios mil­tų, ma­ka­ro­nų, kruo­pų len­ty­nos. Ga­na gau­siai rie­ta­viš­kiai pir­ko ir duo­ną, švie­žią mė­są, ne­ma­žai iš­pirk­ta mui­lo, tu­a­le­ti­nio po­pie­riaus. Su­trum­pin­tas di­džių­jų par­duo­tu­vių dar­bo lai­kas iki 20 val. Ka­ran­ti­no me­tu šiek tiek kin­ta ir ta­ro­ma­tų dar­bo lai­kas, o vi­du­je esan­čių ta­ro­ma­tų dar­bas stab­do­mas. Taip nu­spręs­ta sie­kiant ap­sau­go­ti ir gy­ven­to­jus, ir dar­buo­to­jus. Ša­lia „Ma­xi­mos“ esan­tis ta­ro­ma­tas gy­ven­to­jams ne­bus pri­ei­na­mas kas­dien nuo 12 iki 13 val. bei nuo 16 iki 17 val. Šis lai­kas skir­tas kruopš­čiam ta­ro­ma­tų šva­ri­ni­mui ir dez­in­fek­ci­jai.
Ma­žes­nė­se par­duo­tu­vė­se tuš­čių len­ty­nų ne­si­ma­tė, vie­nur ki­tur trū­ko duo­nos, ki­tų pro­duk­tų, ta­čiau ten žmo­nių srau­tai ma­žes­ni, tad ir ap­si­pir­ki­mas sau­ges­nis. Ap­žiū­rė­jus par­duo­tu­ves, pa­ste­bė­ta, kad be­veik vi­sos par­da­vė­jos mū­vi ap­sau­gi­nes pirš­ti­nes, kai ku­rio­se par­duo­tu­vė­se bu­vo jau­čia­mas ir stip­rus dez­in­fek­ci­nių prie­mo­nių kva­pas. Ant­rą­ją ka­ran­ti­no sa­vai­tę ap­sau­gai jau skir­ta dau­giau dė­me­sio, vie­nur prie įė­ji­mo į par­duo­tu­vę at­si­ra­do dez­in­fek­ci­nio skys­čio ran­koms, nu­brai­žy­tos li­ni­jos sau­giu at­stu­mu pir­kė­jams sto­vė­ti ei­lė­je.
Dau­gė­dų mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­je dir­ban­ti par­da­vė­ja sa­kė, kad dau­gė­diš­kiai ne­pa­ni­kuo­ja ir mais­to pro­duk­tus per­ka sai­kin­gai.
Tve­ruo­se esan­čios par­duo­tu­vės „R2etas“ sa­vi­ni­nin­kė Ra­mu­nė pa­sa­ko­jo, kad žmo­nių pa­dau­gė­ji­mas jau­čia­mas ne tik dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės, bet ir dėl lai­ki­nai už­da­ry­tos ki­tos par­duo­tu­vės. „Iki ko­vo 13-os pre­ky­ba Tve­ruo­se bu­vo pa­sto­vi, tik­rai ne­si­jau­tė pa­ni­kos. Kai mies­tuo­se iš len­ty­nų bu­vo din­gu­sios kru­pos, mil­tai ir ki­tos prekės, tve­riš­kiai bu­vo są­mo­nin­gi ir gy­ve­no ra­miai. Kai pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja apie griež­tą sa­vi­i­zo­lia­ci­ją, ka­ran­ti­ną, pa­si­ju­to ir ne­ri­mas, pa­di­dė­jo pre­ky­ba. Tve­riš­kiai dau­giau­sia per­ka kruo­pas, ma­ka­ro­nus, duo­ną, hi­gie­nos prie­mo­nes“, – sa­kė par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė.
Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad par­duo­tu­vės pa­tal­pas plau­na ir dez­in­fe­kuo­ja tam skir­to­mis dez­in­fek­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis. Pre­kys­ta­lius ir ki­tus pa­vir­šius va­lo ke­lio­li­ka kar­tų per die­ną. Iš par­duo­tu­vės pa­ša­lin­ti pre­ky­bi­niai krep­še­liai, nes juos sun­ku ge­rai dez­in­fe­kuo­ti. Par­da­vė­jos kau­kių ne­dė­vi, ta­čiau po kiek­vie­no pir­kė­jo dez­in­fe­kuo­ja ran­kas. Dez­in­fek­ci­niu skys­čiu ga­li pa­si­nau­do­ti ir klien­tai.

Gy­ven­to­jai be pa­slau­gų ne­liks

Pir­mo­sio­mis ka­ran­ti­no die­no­mis ne­si­ma­tė itin ryš­kaus žmo­nių srau­to su­ma­žė­ji­mo gat­vė­se, o ir ke­liuo­se au­to­mo­bi­lių bu­vo ga­na ne­ma­žai. Ma­tyt, dau­gu­ma dar­buo­to­jų vis­gi ne­pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du ar­ba jiems to­kia ga­li­my­bė ne­bu­vo su­teik­ta.
Ap­si­lan­kius Rie­ta­vo paš­te, ant du­rų pa­si­ti­ko raš­tas, ku­ria­me pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kad bus iš­mo­ka­mos pen­si­jos bei pa­šal­pos, tei­kia­mos uni­ver­sa­lios paš­to pa­slau­gos, at­lie­ka­mos pi­ni­gi­nės per­lai­dos, ta­čiau re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­tis paš­to­ma­tų pa­slau­go­mis. Pre­kių iš vit­ri­nų paš­te įsi­gy­ti ne­ga­li­ma, par­duo­da­mos tik pa­ka­vi­mo prie­mo­nės ir paš­to žen­klai. Pra­šo­ma, kad pa­tal­po­je bū­tų tik tiek žmo­nių, kiek yra klien­tų ap­tar­na­vi­mo vie­tų. Aki­vaiz­du, kad gy­ven­to­jai dar ne­la­bai su­vo­kia si­tu­a­ci­jos rim­tu­mo, nes paš­te bu­vę du vy­riš­kiai juo­ka­vo ir ap­si­me­tė ne­su­pran­tan­tys, kam paš­to dar­buo­to­jai rei­ka­lin­gos pirš­ti­nės ar­ba ko­dėl ne­par­duo­da­mi kve­pa­lai. Pri­ėjus į vi­dų dau­giau žmo­nių, paš­to dar­buo­to­ja in­for­ma­vo, kad ga­li­ma bū­ti tik po vie­ną, mat dir­ba tik vie­nas lan­ge­lis. Žmo­nės su­sku­bo ko­men­tuo­ti, kad tuo­met rei­kė­jo iš vi­so ne­dirb­ti… Su­trum­pin­tas ir paš­to dar­bo lai­kas – anks­čiau dir­bęs iki 15 val., ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu bus ati­da­ru­tas iki 13 val. Pie­tų per­trau­ka – nuo 12.00 iki 12.30 val.
Už­ra­šas su pra­šy­mu kreip­tis tik bū­ti­niau­siu at­ve­ju at­si­ra­do ant Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to du­rų. Dau­gu­mai spe­cia­lis­tų pa­siū­ly­ta dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Dar­buo­to­jai bu­di prie te­le­fo­nų, ir gy­ven­to­jai be pa­slau­gų ne­pa­lie­ka­mi. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius in­for­ma­vo, kad pa­reiš­ki­mai san­tuo­koms re­gist­ruo­ti bus pri­ima­mi pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui. Vai­kų gi­mi­mo re­gist­ra­vi­mas vyk­do­mas per LR gy­ven­to­jų re­gist­ro in­for­ma­ci­nę sis­te­mą MEPIS, o vai­ko gi­mi­mo įra­šo ko­pi­ja bus iš­siųs­ta tė­vams nu­ro­dy­tu el. paš­tu. Ori­gi­na­lą bus ga­li­ma pa­si­im­ti pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui. Taip pat – iš­tuo­kos, mir­ties ir ki­tus iš­ra­šus. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti www.rie­ta­vas.lt.
Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras lan­ky­to­jų šiuo lai­ko­tar­piu taip pat ne­pri­ims. Pa­gal­ba į na­mus ir in­teg­ra­li pa­gal­ba tei­kia­ma. Hi­gie­nos pa­slau­gos cen­tre ne­tei­kia­mos, o glo­bos cen­tras dir­ba nuo­to­li­niu bū­du. Vai­kų die­nos gru­pė „Būk ma­no drau­gas“, glo­bos gru­pės lan­ky­mas ir „Mais­to ban­ko“ pa­ra­ma taip pat ne­tei­kia­ma. So­cia­li­nių dar­buo­to­jų pri­ori­te­tas ka­ran­ti­no me­tu – ap­rū­pin­ti žmo­nes bū­ti­niau­sio­mis pre­kė­mis, o ne tvar­ky­ti jų na­mus.
Nuo­to­li­niu bū­dų dir­ba ir se­niū­ni­jos. Ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu pra­šo­ma kreip­tis nu­ro­dy­tais te­le­fo­nais į se­niū­ni­jų se­niū­nus ir veng­ti kon­tak­tų.
Tve­ruo­se esan­ti ka­vi­nė „At­mos­fe­ra“ taip pats ko­re­ga­vo pa­slau­gų tei­ki­mą – siū­lo karš­tą mais­tą iš­si­neš­ti, ga­li­my­bės pri­sės­ti ir pa­val­gy­ti vie­to­je ne­bė­ra. Su­trum­pin­tas ir dar­bo lai­kas – ka­vi­nė dirbs tik ke­lias va­lan­das. Apie to­kią ga­li­my­bę in­for­ma­vo ir gruo­džio mė­ne­sį Rie­ta­ve, ša­lia par­duo­tu­vės „Ma­xi­ma“, at­si­da­riu­si pi­ce­ri­ja „Vi­va Pi­ca“. Jau­ni­mo pa­mėg­tų ke­ba­bų, pi­cų ir ki­tų grei­tų už­kan­džių da­bar ga­li­ma už­si­sa­ky­ti tik iš­si­ne­ši­mui.

Su­griež­tin­ta tvar­ka

Pa­skli­dus in­for­ma­ci­jai, kad žmo­nės ma­siš­kai vaikš­ti­nė­ja par­kuo­se ir ki­to­se vie­šo­se vie­to­se ne­si­lai­ky­da­mi nu­ro­dy­tų ka­ran­ti­no są­ly­gų, šią sa­vai­tę pa­sie­kė ir su­griež­tin­tos el­ge­sio nor­mos par­kuo­se ir ki­to­se vie­šo­se erd­vė­se. Vie­šo­se vie­to­se ga­li­ma bū­riuo­tis ne di­des­nei nei 5 žmo­nių gru­pei, re­ko­men­duo­ja­ma nuo ki­tų lai­ky­tis di­des­niu nei 2 met­rų at­stu­mu, veng­ti tie­sio­gi­nio fi­zi­nio kon­tak­to, bū­ti­na lai­ky­tis tin­ka­mos hi­gie­nos. Taip pat už­draus­ta dau­giau nei vie­nos šei­mos vai­kams žais­ti žai­di­mų aikš­te­lė­se. Tam ne­pa­si­tei­si­nus, žai­di­mų aikš­te­les im­ta ap­tver­ti „stop“ juos­to­mis.
Ly­gi­nant su pir­mą­ja ka­ran­ti­no sa­vai­te, da­bar gat­vė­se žmo­nių ma­žiau, au­to­mo­bi­lį prie par­duo­tu­vės ga­li­ma lais­vai pa­si­sta­ty­ti. Iš pra­džių kau­kė­tų ir pirš­ti­nė­tų žmo­nių gat­vė­se ar par­duo­tu­vė­se daug ne­si­ma­tė, ta­čiau šią sa­vai­tę dė­vė­ti me­di­ci­nes kau­kes (jų ne­tu­rint, tin­ka ir pa­čių pa­si­ga­min­tos ar rei­kia ska­re­le/ša­li­ku pri­deng­ti no­sį bei bur­ną) ir pirš­ti­nes (vie­šo­se vie­to­se, ku­rio­se bus lie­čia­mi daik­tai) re­ko­men­duo­ja­ma vi­siems. Nuo pir­ma­die­nio į Lie­tu­vą iš už­sie­nio vals­ty­bių grį­žę gy­ven­to­jai bus pri­vers­ti­nai izo­liuo­ja­mi sa­vi­val­dy­bių pa­skir­to­se pa­tal­po­se. Su­griež­tin­ta tvar­ka ir par­duo­tu­vė­se – ka­si­nin­kės pri­va­lo sė­dė­ti kas ant­ro­je ka­so­je, o di­des­nės nei 2 ap­si­per­kan­čių­jų as­me­nų gru­pės yra drau­džia­mos, šei­mos na­riai tu­ri ap­si­pir­ki­nė­ti po vie­ną.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Įvedus karantiną, rietaviškiai prekių lentynas aptuštino ir Rietave esančiose didžiosiose maisto prekių parduotuvėse.

Komentarai
Kiti straipsniai