Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Už ge­rus re­zul­ta­tus – pre­mi­jos spor­ti­nin­kams ir tre­ne­riams

Kam šim­tas eu­rų, o kam – tūks­tan­tis. Užpra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Spor­to ta­ry­ba pri­ta­rė pre­mi­juo­ja­mų spor­ti­nin­kų ir tre­ne­rių są­ra­šui. Tai mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, pa­sie­kę aukš­tų re­zul­ta­tų spor­to sri­ty­je.

Įsa­ky­mą dėl lė­šų už pa­siek­tus aukš­tus re­zul­ta­tus spor­to sri­ty­je sky­ri­mo pa­si­ra­šė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, o ko­vo 10 die­ną į po­sė­dį su­si­rin­kę Spor­to ta­ry­bos na­riai tam pri­ta­rė.
Lė­šos skir­tos iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­gal Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą spren­di­mą „Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ir spor­to at­sto­vų, pa­sie­ku­sių aukš­tų re­zul­ta­tų spor­to sri­ty­je, ska­ti­ni­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“.
At­kreip­tas dė­me­sys, jog, nors ne­blo­gų re­zul­ta­tų yra pa­sie­kę spor­ti­nius šo­kius ko­lek­ty­ve „Žings­nis“ lan­kan­tys plun­giš­kiai, ta­čiau jiems pre­mi­jos ne­ski­ria­mos – pa­gal pa­tvir­tin­tą ap­ra­šą jie ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų. Taip pat ne­bu­vo ga­li­ma įtrauk­ti į są­ra­šą da­lies dziu­do spor­ti­nin­kų, mat šios spor­to ša­kos fe­de­ra­ci­ja sa­vi­val­dy­bei pa­tiks­li­no, kad kai ku­rios var­žy­bos nė­ra įtrauk­tos į Lie­tu­vos čem­pio­na­tus.
Pa­tvir­tin­ta­me są­ra­še – 41 pa­var­dė. Pre­mi­jos skir­tos at­si­žvel­giant į pa­siek­tus re­zul­ta­tus Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se ar Lie­tu­vos tau­rės var­žy­bo­se. Pa­ska­ti­ni­mų su­lau­kė ka­ra­tis­tai, šach­ma­ti­nin­kai, leng­va­at­le­čiai, sun­kia­at­le­čiai, daug orien­ta­ci­nin­kų, ne­ma­žai ir­kluo­to­jų, dziu­do ir mo­tok­ro­so spor­to ša­kų at­sto­vai.
Ma­žiau­sia su­ma – 100 eu­rų. Yra ga­vu­sių ir 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 eu­rų. Pa­vyz­džiui, po pu­sę tūks­tan­čio eu­rų ga­vo mo­tok­ro­si­nin­kas, ir­kluo­to­ja ir du orien­ta­ci­nin­kai. Taip pat trims as­me­nims skir­ti 550, 600 ir net 1000 eu­rų (pas­ta­rą­sias tris di­džiau­sias su­mas ga­vo vie­nas tre­ne­ris ir dvi tre­ne­rės).
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu, sa­vi­val­dy­bės bu­hal­te­ri­ja vi­siems nu­si­pel­niu­siems spor­ti­nin­kams ir tre­ne­riams pi­ni­gus per­ves į jų są­skai­tas iš 2020 m. Kul­tū­ros ir spor­to pro­gra­mos prie­mo­nės „Spor­to pro­jek­tų rė­mi­mas“. Iš vi­so iš­da­lin­ta 10 500 eu­rų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai