Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Pro­fe­si­nio mo­ky­mo fi­lia­las Rie­ta­ve lik­vi­duo­ja­mas ne­bus

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no at­nau­jin­tą pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­ną. Per­tvar­kant pro­fe­si­nių mo­kyk­lų tin­klą, sie­kia­ma kel­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo ko­ky­bę su­da­rant mo­ki­niams ge­res­nes są­ly­gas mo­ky­tis, įgy­ti dar­bo rin­ko­je pa­klau­sią pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją, plės­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mų pa­si­rin­ki­mą ir ne­for­ma­lio­jo pro­fe­si­nio mo­ky­mo pa­siū­lą.

Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­no pro­jek­tą sau­sio 31 d. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja bu­vo pa­tei­ku­si vie­šam svars­ty­mui. Pla­nas pa­tvir­tin­tas at­si­žvel­giant į mo­kyk­lų ben­druo­me­nių, sa­vi­val­dy­bių ir so­cia­li­nių part­ne­rių siū­ly­mus. At­nau­jin­ta­me per­tvar­kos pla­ne nu­ma­ty­ta, kad nuo 2020 m. rug­sė­jo 1 d. Lie­tu­vo­je veiks 57 pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gos. Šiuo me­tu jų yra 61.
7 pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos pri­jun­gi­mo ar­ba su­jun­gi­mo bū­du. 5 pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gas nu­ma­to­ma re­or­ga­ni­zuo­ti pri­jun­gi­mo bū­du, 2 pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gos bus re­or­ga­ni­zuo­ja­mos į vie­ną. 8 ma­žo­se vie­to­vė­se vei­kian­tiems pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų pa­da­li­niams siū­lo­ma su­jung­ti pa­jė­gas su ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­mis pa­si­ra­šant jung­ti­nės veik­los su­tar­tis, pa­gal ku­rias ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los mo­ki­niams teiks ben­drą­jį ug­dy­mą, o pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gos mo­kys pro­fe­si­jos. 4 su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los bus in­teg­ruo­tos į pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gas. Be­si­mo­kan­tiems pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se įsteig­tuo­se su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo sky­riuo­se bus su­da­ry­tos ga­li­my­bės ne tik įgy­ti vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, bet ir rin­ko­je pa­klau­sią pro­fe­si­ją. 4 pro­fe­si­nių mo­kyk­lų sky­riai bus lik­vi­duo­ja­mi ar­ba per­tvar­ko­mi.
Pa­na­šu, kad į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ir vi­suo­me­nės iš­sa­ky­tas pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus bu­vo at­si­žvelg­ta. Dar va­sa­rio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo dis­ku­tuo­ta, ir Ta­ry­bos na­rės Vi­li­jos Raz­mie­nės siū­ly­ta šį klau­si­mą įtrauk­ti į po­sė­džio dar­bot­var­kę. Tuo­met sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis aiš­ki­no, kad ga­vus raš­tą iš mi­nis­te­ri­jos dėl Plun­gės Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­lo lik­vi­da­vi­mo, spe­cia­lis­tai šį raš­tą iš­nag­ri­nė­jo ir pa­tei­kė sa­vo pa­sta­bas – pra­šy­ta at­si­sa­ky­ti lik­vi­da­vi­mo ir pa­siū­ly­ta šį įsa­ky­mą pa­pil­dy­ti al­ter­na­ty­va, su­da­rant jung­ti­nės veik­los su­tar­tį dėl ben­dro ug­dy­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo tarp pro­fe­si­nio ug­dy­mo sky­riaus Rie­ta­ve ir Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos. Me­ras sa­kė, kad sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu yra vie­na­reikš­miš­ka – pa­da­li­nys tu­ri veik­ti. Ta­da kal­bė­ta, kad dvi­gu­bas mo­ky­ma­sis, kai vai­kas ga­lė­tų mo­ky­tis ir gim­na­zi­jo­je, ir pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je, kai ku­riems bū­tų la­bai nau­din­gas ir rei­ka­lin­gas. Ko­vo 18 d. pa­aiš­kė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bės no­rai bus iš­pil­dy­ti – Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­las nai­ki­na­mas ne­bus. Nors pir­mi­nia­me ŠMM mi­nist­ro įsa­ky­mo pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta šį fi­lia­lą lik­vi­duo­ti, su­ma­ny­mo at­si­sa­ky­ta. Pa­si­ra­šy­ta­me mi­nist­ro įsa­ky­me nu­ma­ty­ta, esant sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas įgy­ven­di­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos (da­ly­vių su­si­rin­ki­mo) sa­vi­nin­ko spren­di­mams, 2020 m. svars­ty­ti ga­li­my­bę dėl Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los bei Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos ben­dros veik­los (ben­dra­dar­bia­vi­mo) įgy­ven­di­nat ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mas/mo­du­lius.

ŠMM ir „Rie­ta­vo že­mės“ inf.

Nuotraukoje: Atnaujintame ministro profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos plane numatytas Plungės TVM ir Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos bendradarbiavimas.

Komentarai
Kiti straipsniai