Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Po pa­žin­ties su nau­jais kai­my­nais mo­te­ris at­si­dū­rė trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je

Kar­tais pa­si­sė­dė­ji­mas su kai­my­nais prie bu­te­lio ga­li baig­tis li­go­ni­nė­je. Vie­no to­kio nu­ti­ki­mo ap­lin­ky­bes ne­se­niai iš­nar­plio­jo Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ir pa­skel­bė baus­mę Je­ka­te­ri­nai Mat­vi­jen­ko, ku­ri pri­pa­žin­ta kal­ta pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 138 straips­nio 1 da­lį (ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas).

Nie­kur ne­dir­ban­ti (re­gist­ruo­ta Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je), pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti J. Mat­vi­jen­ko ne­ma­lo­nu­mų pri­si­dir­bo 2019 m. lap­kri­čio 23 die­ną.
Mo­te­ris ap­kal­tin­ta tuo, jog apie 20 va­lan­dą vie­no Plun­gės dau­gia­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo (va­di­na­mo­jo ben­dra­bu­čio) tre­čio­jo aukš­to ben­dro nau­do­ji­mo ko­ri­do­riu­je ty­čia su­grie­bė ran­ko­mis kai­my­nę J. V. už plau­kų, tą­sė ją į šo­nus, brai­žė na­gais kak­lą.
Kai nu­ken­tė­ju­sio­ji ban­dė ženg­ti į kal­ti­na­mo­sios kam­ba­rį, ši ty­čia abiem ran­ko­mis jė­ga pa­stū­mė kam­ba­rio du­ris, dėl to du­rys tren­kė­si į J. V.,  mo­te­ris griu­vo ben­dro nau­do­ji­mo ko­ri­do­riu­je ant grin­dų. Ta­da pri­šo­ku­si J. Mat­vi­jen­ko gu­lin­čią kai­my­nę dar ir ap­spar­dė – spy­rė į kai­rį­jį smil­ki­nį.
Nu­ken­tė­ju­sia­jai J. V. bu­vo pa­da­ry­tas vei­do, kak­lo, de­ši­nės al­kū­nės odos nu­broz­di­ni­mas ir de­ši­nio šlau­ni­kau­lio di­džio­jo gūb­rio lū­ži­mas. Su­ža­lo­ji­mai ati­ti­ko ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą.
Kal­ti­na­mo­ji dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pri­si­pa­ži­no. Pa­tvir­ti­no, jog tą lap­kri­čio 23-io­sios va­ka­rą jos ir su­gy­ven­ti­nio D. B. nuo­mo­ja­me kam­ba­ry­je vy­ko iš­ger­tu­vės, ku­rio­se da­ly­va­vo ir kai­my­nė J. V.
Vie­nu mo­men­tu vi­si iš­ėjo pa­rū­ky­ti į ko­ri­do­riaus bal­ko­ną, pas­kui ko­ri­do­riu­je ji su kai­my­ne su­si­gin­či­jo dėl as­me­ni­nių rei­ka­lų, tad ki­bo jai į plau­kus, tą­sė į šo­nus, na­gais brai­žė J. V. kak­lą. Iš­sky­rė jas kar­tu bu­vęs D. B.
Jie­du grį­žo į sa­vo kam­ba­rį. Esą už ke­lių mi­nu­čių vėl at­ėjo kai­my­nė. Pa­ma­čiu­si ją įei­nant, dar la­biau įsi­uto, jė­ga stū­mė du­ris – ne­no­rė­jo jos įsi­leis­ti. Ma­tė, kad kai­my­nė nu­griu­vo, kad de­ja­vo, jog skau­da. Be vis tiek vie­ną kar­tą spy­rė ko­ja J. V. į vei­dą. Po to pri­šo­ko drau­gas ir ati­trau­kė ją nuo kai­my­nės.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji bu­vo nu­vež­ta į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu. Mo­te­riš­kei diag­no­zuo­tas de­ši­nės ko­jos šlau­ni­kau­lio gum­bu­ro lū­ži­mas, ji pa­gul­dy­ta į trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių. Dėl šlau­ni­kau­lio gūb­rio lū­ži­mo svei­ka­ta su­trik­dy­ta il­ges­niam nei 10 die­nų lai­ko­tar­piui.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­sa­ko­jo, jog bu­vo nu­ė­ju­si pas nau­jus kai­my­nus-nuo­mi­nin­kus, vi­si iš­gė­rė, po­ra su­si­py­ko, ji ne­va ban­dė juos iš­skir­ti. Pas­kui D. B. ėmė žo­džiu ka­bi­nė­tis prie jos, sa­ky­da­mas, kad pa­sta­tys ją į vie­tą bei pa­da­rys vi­sa­me ben­dra­bu­ty­je tvar­ką. Net­gi pa­ė­mė ją į glė­bį, nu­ne­šė į ko­ri­do­rių ir me­tė ant grin­dų. J. V. sa­kė pa­ju­tu­si ašt­rų skaus­mą ko­jo­je ir ne­be­ga­lė­jo pa­ju­dė­ti.
Pa­sa­ko­jo, jog šau­kian­tis pa­gal­bos, prie jos pri­bė­gu­si kai­my­nė na­gais brai­žė kak­lą ir dar spy­rė į vei­dą. Kas vy­ko to­liau, ji ne­be­pri­si­mi­nė – at­si­ga­vo li­go­ni­nė­je. Ti­ki­no, jog dėl šio įvy­kio jai bu­vo pa­da­ry­ta tur­ti­nė ir ne­tur­ti­nė ža­la, o kai­my­nai jos net neat­si­pra­šė.
Liu­dy­to­jas D. B. pa­tvir­ti­no ap­lin­ky­bes, bet pats ti­ki­no ne­smur­ta­vęs.
Nu­ken­tė­ju­sio­sios gy­dy­mas li­go­nių ka­sai kai­na­vo 774 eu­rus – tiek ir pri­teis­ta iš kal­ti­na­mo­sios. Ten­kin­tas ir „Sod­ros“ ieš­ki­nys dėl 44 eu­rų J. V. li­gos iš­mo­kos.
Anks­čiau ne­teis­tai mu­šei­kai teis­mas sky­rė lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę 8 mė­ne­siams (jau su­ma­ži­nus treč­da­liu), pa­ski­riant įpa­rei­go­ji­mą vi­są baus­mės lai­ką ne­var­to­ti svai­ga­lų.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai