Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

Pa­vo­jin­gas at­lie­kas lai­kiu­siam ver­sli­nin­kui skir­ta bau­da

Ko­vo 19 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė nu­ta­ri­mą ver­sli­nin­ko Ro­mu­al­do Ru­pei­kos (gim. 1966 m.) at­žvil­giu. Vy­ras pa­da­rė ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą, nes per il­gai sa­vo au­to­ser­vi­se lai­kė pa­vo­jin­gas at­lie­kas.

Tik­rin­to­jai į plun­giš­kio R. Ru­pei­kos pa­slau­gų įmo­nei pri­klau­san­tį au­to­ser­vi­są įsi­su­ko 2020 m. va­sa­rio 27 die­ną. Pa­tik­ri­ni­mas bu­vo ne­pla­ni­nis.
Pa­gal at­lie­kų su­si­da­ry­mo ap­skai­tos žur­na­lo duo­me­nis, nu­sta­ty­ta, jog ūki­nės veik­los me­tu au­to­re­mon­to dirb­tu­vė­se nuo 2018 m. gruo­džio 31 d. iki 2019 m. lap­kri­čio 26 d. R. Ru­pei­kos pa­slau­gų įmo­nės au­to­re­mon­to dirb­tu­vė­se iš vi­so su­si­da­rė 0,113 t va­rik­lio, pa­va­rų dė­žės ir te­pa­li­nės aly­vos at­lie­kų, 0,0041 pa­kuo­tės už­terš­tų pa­vo­jin­go­mis me­džia­go­mis at­lie­kų, 0,0325 t už­terš­tų pa­šluos­čių at­lie­kų, 0,0096 t te­pa­lo fil­trų at­lie­kų. Taip pat bū­ta juo­do­jo me­ta­lo lau­žo, spal­vo­to­jų me­ta­lų at­lie­kų, de­ga­lų fil­trų ir oro įsi­ur­bi­mo fil­trų at­lie­kų bei amor­ti­za­to­rių at­lie­kų.
Kon­sta­tuo­ta, jog R. Ru­pei­kos pa­slau­gų įmo­nė au­to­ser­vi­se su­si­da­riu­sias pa­vo­jin­gas at­lie­kas iki jų per­da­vi­mo at­lie­kas tvar­kan­čiai įmo­nei lai­kė il­giau kaip pus­me­tį. To­kiais veiks­mais sa­vi­nin­kas pa­žei­dė At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus bei Tar­šos lei­di­mų iš­da­vi­mo, pa­kei­ti­mo ir ga­lio­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus.
R. Ru­pei­ka bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­gal ANK 235 straips­nio 4 da­lį.
Ko­vo 19 d. teis­me bu­vo pri­im­tas nu­ta­ri­mas, kad ver­sli­nin­kas yra kal­tas. Kon­sta­tuo­ta, jog mi­nė­to as­mens au­to­re­mon­to dirb­tu­vių te­ri­to­ri­jo­je bu­vo il­giau kaip še­šis mė­ne­sius (kaup­tos nuo 2018 m.) lai­ky­tos pa­vo­jin­gas va­rik­lio, pa­va­rų dė­žės, te­pa­li­nės aly­vos, už­terš­tų pa­šluos­čių, amor­ti­za­to­rių ir ki­tos at­lie­kos. Taip pat – il­giau kaip vie­ne­rius me­tus lai­ky­tos juo­do­jo me­ta­lo lau­žo ir spal­vo­to­jų me­ta­lų at­lie­kos.
Sa­vo kal­tę pa­žei­dė­jas pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si. Tai lai­ky­ta at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be. Anks­čiau R. Ru­pei­ka ne­teis­tas, ta­čiau yra baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka.
Pa­vo­jin­gos at­lie­kos jau per­duo­tos at­lie­kas tvar­kan­čiai įmo­nei, o ne­pa­vo­jin­gas at­lie­kas R. Ru­pei­ka įsi­pa­rei­go­jo ne­del­siant iš­vež­ti pats.
Teis­mas nu­ta­rė jam skir­ti mi­ni­ma­lią bau­dą – 450 eu­rų. Nu­ta­ri­mas per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai