Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Bu­ria­vi­mo spor­tas – tik pa­gal tė­vų ga­li­my­bes

Ko­vo 10 die­ną po­sė­džia­vu­si Spor­to ta­ry­ba svars­tė bu­ria­vi­mo spor­tą lan­kan­čių vai­kų tė­vų ko­mi­te­to pra­šy­mą. Sa­vo raš­te tė­vai krei­pia­si tie­siai į Sa­vi­val­dy­bės me­rą Aud­rių Kli­šo­nį, pra­šy­da­mi ras­ti ga­li­my­bių rem­ti bu­ria­vi­mo spor­tą.

Nors bu­ria­vi­mas yra Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) kul­ti­vuo­ja­mų spor­to ša­kų są­ra­še, ta­čiau ma­te­ria­li­nės ba­zės si­tu­a­ci­ja yra tie­siog ap­gai­lė­ti­na. Kaip sa­kė mi­nė­tos įstai­gos di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las – jie ne­tu­ri nė vie­nos jach­tos ir nė vie­nos val­ties! „Da­bar tė­ve­liai pa­tys in­ves­tuo­ja pi­ni­gus, rū­pi­na­si in­ven­to­riu­mi. Kai vai­kai už­augs ir iš­eis, šios spor­to ša­kos nie­kas ne­be­rems ir prie­mo­nių bu­ria­vi­mui ne­be­liks“, – dės­tė A. Vir­ši­las.
Bu­riuo­to­jų tė­vai sa­vo raš­te me­rui ak­cen­tuo­ja, jog gam­ti­nės są­ly­gos tre­ni­ruo­tis yra la­bai pui­kios – Pla­te­lių eže­re ga­li­ma už­si­im­ti bu­ria­vi­mu nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens, dir­ba šau­nus tre­ne­ris Jo­nas Pet­ro­nis. Tre­ni­ruo­ja­si 8 vai­kai – plun­giš­kiai ir pla­te­liš­kiai, kas­met jie da­ly­vau­ja net ke­lio­li­ko­je var­žy­bų ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je, pel­no aukš­tas vie­tas. Štai per­nai bu­vo ir bron­zos, ir si­dab­ro me­da­li­nin­kų! O kiek­vie­ną ru­de­nį Pla­te­liuo­se vyks­tan­ti bu­ria­vi­mo re­ga­ta jau yra ta­pu­si ma­si­nių ren­gi­niu, su­trau­kian­čiu ir daug da­ly­vių, ir žiū­ro­vų.
Jau­nie­ji bu­riuo­to­jai la­bai sten­gia­si, gar­si­na Plun­gės var­dą. Ta­čiau bu­ria­vi­mo veik­lai rei­ka­lin­gas in­ven­to­rius yra tik tė­vų rū­pes­tis. Čia spor­tuo­ti ne vi­si iš­ga­li. Štai nau­jas „Op­ti­mist“ kla­sės bu­ria­vi­mo lai­ve­lis kai­nuo­ja 5 tūkst. eu­rų, vie­na bu­rė – 500 eu­rų, tre­ni­ruo­tėms rei­ka­lin­gas ka­te­ris – per 10 tūkst. eu­rų…
„Plun­gės SRC bu­ria­vi­mui rei­kia­mo in­ven­to­riaus įsi­gi­ji­mui nuo 2008 m. lė­šų ne­sky­rė, o no­rint to­liau tre­ni­ruo­tis ir da­ly­vau­ti var­žy­bo­se, in­ven­to­rių bū­ti­na at­nau­jin­ti“, – ra­šo­ma tė­vų raš­te ir pra­šo­ma ras­ti fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių. Dar nu­ro­do­ma, kad 2020 me­tais pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti 4 nau­jas bu­res, ku­rioms rei­kės 2 tūkst. eu­rų.
Spor­to ta­ry­bos na­riai dėl šio raš­to tik pa­krai­pė gal­vas ir pa­sa­kė, kad pra­šy­mas – ne­tin­ka­mas. Esą tė­vai ne­ga­li pra­šy­ti iš sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų spor­tui. Raš­tą tu­rės tin­ka­mai su­for­mu­luo­ti įstai­ga – Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras, ku­ris ir ga­lės su pra­šy­mu dėl fi­nan­sa­vi­mo kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Pasak A. Viršilo, toks „Optimist“ klasės buriavimo laivelis kainuoja 5 tūkst. eurų.

Komentarai
Kiti straipsniai