Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Al­sė­džiuo­se sa­vi­i­zo­lia­vo­si du, Pa­pla­te­lės kai­me – vie­nas iš už­sie­nio grį­žę plun­giš­kiai

Šiuo me­tu, kai pa­sau­ly­je siau­čia ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja, vis dau­giau tau­tie­čių grįž­ta į Lie­tu­vą. Tūks­tan­čiai jų už­plū­do vi­sas Lie­tu­vos vie­to­ves – mies­tus, mies­te­lius ir kai­mus. Daug lie­tu­vių iš už­sie­nio parvažiuoja ir į gim­tą­ją Plun­gę. Kai ku­rie iš jų, grį­žę iš pan­de­mi­jos ži­di­nių ir ne­tu­rin­tys tin­ka­mų są­ly­gų bei ne­no­rin­tys ri­zi­kuo­ti ar­ti­mų­jų svei­ka­ta, pa­reiš­kia no­rą sa­vi­i­zo­liuo­tis 14-kai die­nų.

Kaip re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, šiuo me­tu Al­sė­džių mies­te­ly­je sa­vi­i­zo­lia­vo­si du iš už­sie­nio grį­žę plun­giš­kiai. „Tai in­di­vi­du­a­lūs as­me­nys, grį­žę iš skir­tin­gų už­sie­nio ša­lių ir tar­pu­sa­vy­je ne­su­si­ję jo­kiais gi­mi­nys­tės ry­šiais. Džiu­gu, jog sau­go­da­mi ar­ti­mų­jų ir ki­tų ap­lin­ki­nių svei­ka­tą, jie pa­tys pa­reiš­kė no­rą izo­liuo­tis dviem sa­vai­tėms. Šie du iš už­sie­nio grį­žę pi­lie­čiai dar ko­vo 16-osios va­ka­re, kai tik Lie­tu­vo­je bu­vo pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, at­vy­ko į Al­sė­džius ir bu­vo ap­si­gy­ven­ti mo­kyk­los be­dra­bu­ty­je, pri­tai­ky­ta­me sa­vi­i­zo­lia­ci­jai“,– pa­sa­ko­jo M. Čes­naus­kas.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas pa­brė­žė, jog sa­ve izo­lia­vę plun­giš­kiai Alė­džių mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je tu­ri pui­kias gy­ve­ni­mo są­ly­gas ir ge­rai jau­čia­si. „Kol kas jo­kių ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mų jiems ne­už­fik­suo­ta. Jie tu­ri vi­sas rei­ka­lin­gas in­struk­ci­jas. Su­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kaip tu­ri elg­tis sa­vi­i­zo­lia­vę žmo­nės. Tad jie po mies­te­lį ne­vaikš­to, ne­ben­drau­ja ir ne­kon­tak­tuo­ja su ki­tais. Tu­ri pri­ei­gą prie in­ter­ne­to, nau­do­ja­si te­le­fo­nais. Tad ry­šys su pa­sau­liu jiems pri­ei­na­mas“,– pa­brė­žė pa­va­duo­to­jas.
Be to, kaip sa­kė M. Čes­naus­kas, su pri­va­čiu mais­to tie­kė­ju iš Al­sė­džių mies­te­lio Sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ra­šiu­si su­tar­tį. Tad žmo­nės ap­rū­pi­na­mi karš­tu mais­tu, o ki­tas bui­ty­je rei­ka­lin­gas pre­kes – hi­gie­nos reik­me­nis ar kit­ką – jiems at­ve­ža gi­mi­nai­čiai. „Esa­me ga­vę Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos įsa­ky­mą su­teik­ti vi­sas gy­ve­ni­mo są­ly­gas sa­vi­i­zo­liuo­tis pa­no­ru­siems iš už­sie­nio grį­žu­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams. Tad Sa­vi­val­dy­bė sa­vo­mis lė­šo­mis ap­mo­kės ir už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, ir už iš pri­va­taus tie­kė­jo gaunamą mais­tą. Ki­tas rei­ka­lin­gas pre­kes mai­še­liuo­se jiems at­ve­ža ar­ti­mie­ji ir pa­de­da prie bu­din­čio­jo du­rų. Jis tuos mai­še­lius per­duo­da sa­vi­i­zo­lia­vu­sie­siems, kad kuo ma­žiau bū­tų kon­tak­tuo­ja­ma“,– apie įsi­kū­ru­sių­jų Al­sė­džių mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je gy­ve­ni­mo są­ly­gas pa­sa­ko­jo M. Čes­naus­kas.
Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, esant eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai vi­so­je ša­ly­je, pri­va­lo­me bū­ti są­mo­nin­gi ir su­pra­tin­gi. Vie­ti­nių gy­ven­to­jų nie­kas ne­klau­sė, su­tin­ka jie ar ne, kad jų pa­šo­nė­je bū­tų ap­gy­ven­din­ti ga­li­mai ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tę žmo­nės. „Bet al­sė­diš­kai ga­li bū­ti ra­mūs. Sa­vi­i­zo­lia­vu­sie­ji po mies­te­lį ne­vaikš­to ir su nie­kuo ne­kon­tak­tuo­ja. Jie griež­tai lai­ko­si vi­sų re­ko­men­da­ci­jų, in­struk­ci­jų“,– sa­kė pa­va­duo­to­jas, ta­čiau pri­dū­rė, kad te­ko iš vie­ti­nių gy­ven­to­jų su­lauk­ti ir nei­gia­mų re­ak­ci­jų. Gy­ven­to­jai bi­jo.
Iš vi­so Plun­gės ra­jo­ne pa­reiš­ku­siems no­rą sa­vi­i­zo­liuo­tis, pa­sak M. Čes­naus­ko, nu­ma­to­ma dau­giau kaip 60 vie­tų: Al­sė­džiuo­se – 20 vie­tų, ne­to­li Pla­te­lių esan­čiuo­se Pa­pla­te­lės kai­mo po­il­sio na­muo­se (bu­vu­sio­je va­di­na­mo­jo­je „Odos“ po­il­sia­vie­tė­je) – ne ma­žiau kaip 40 vie­tų. Esant po­rei­kiui, su­si­da­rius eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai, vie­tų sa­vi­i­zo­liuo­tis bū­tų ir dau­giau.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas taip pat pri­dū­rė, kad Pa­pla­te­lės kai­me esan­čiuo­se po­il­sio na­muo­se, pri­tai­ky­tuo­se sa­vi­i­zo­lia­ci­jai, ap­si­gy­ve­no dar vie­nas plun­giš­kis, grį­žęs iš už­sie­nio. Pa­va­duo­to­jas mi­nė­jo, kad po­rei­kis sa­vi­i­zo­liuo­tis yra. „Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis daž­no­kai su­lau­kia­me skam­bu­čių iš už­sie­nio. Klau­sia­ma, ar grį­žus bū­tų su­teik­tos sa­vi­i­zo­lia­ci­jai tin­ka­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Tai nė­ra ma­si­niai skam­bu­čiai, bet žmo­nės tei­rau­ja­si. Ne­tru­kus ti­ki­mės su­lauk­ti dar dvie­jų iš už­sie­nio grįž­tan­čių plun­giš­kių. Ta­čiau ne­aiš­ku, ka­da tiks­liai jie pa­si­ro­dys. Vis­kas pri­klau­so nuo skry­džių lai­ko ir kaip jiems sek­sis“, – in­for­ma­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas M. Čes­naus­kas ir pri­dū­rė, kad vi­si trys sa­ve izo­lia­vę plun­giš­kiai jau­čia­si ge­rai – ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mų ne­už­fik­suo­ta.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Sa­ve izo­lia­vę plun­giš­kiai Alsė­džių mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je tu­ri pui­kias gy­ve­ni­mo są­ly­gas ir ge­rai jau­čia­si.

Komentarai
Kiti straipsniai