Trečiadienis, 2021 m. liepos 28 d.

Var­ka­liš­kis taip ne­no­rė­jo į li­go­ni­nę, kad grie­bė­si pei­lio…

Ko­ro­navi­ru­sas žmo­nėms pra­de­da kel­ti pa­ni­ką. Iš už­sie­nio grį­žęs ir su­ne­ga­la­vęs var­ka­liš­kis (gim. 1978 m.) taip ne­no­rė­jo į li­go­ni­nę, kad nuo me­di­kų ir po­li­ci­jos nu­ta­rė gin­tis pei­liu. Ži­no­ma, pa­rei­gū­nai jį „su­pa­ka­vo“ ir karš­čiuo­jan­tis as­muo vis tiek bu­vo iš­vež­tas pa­tik­ri­ni­mui į uos­ta­mies­tį.

Šis in­ci­den­tas vy­ko ko­vo 16-osios po­pie­tę. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, vis­kas pra­si­dė­jo nuo to, kad var­ka­liš­kis pra­si­ta­rė drau­gui, jog jam yra pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra, jog ne­kaip jau­čia­si ir ne­be­no­ri gy­ven­ti. Drau­gas pa­ta­rė kvies­ti me­di­kus – ži­no­jo, kad var­ka­liš­kis yra grį­žęs iš Pran­cū­zi­jos. De­ja, ser­gan­ty­sis pa­gal­bos ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė.
Pi­lie­tiš­kas žmo­gus nu­ta­rė pats apie tai pra­neš­ti at­sa­kin­goms tar­ny­boms. Pir­ma­die­nį, apie 16.50 va­lan­dą, po­li­ci­ja bu­vo in­for­muo­ta, jog Var­ka­lių kai­me, So­do gat­vė­je, yra grį­žęs iš Pran­cū­zi­jos pi­lie­tis, ku­ris karš­čiuo­ja, pa­ni­kuo­ja, net­gi gra­si­na pa­kel­ti prieš sa­ve ran­ką.
At­vy­kus pa­rei­gū­nams, į vi­dų te­ko brau­tis štur­mu – du­rų jis ne­da­rė. Ga­li­mai ne­blai­vus (taip at­ro­dė, bet gir­tu­mas ne­bu­vo tik­rin­tas) var­ka­liš­kis mo­sa­vo pei­liu, ne­vyk­dė nei pa­rei­gū­nų, nei me­di­kų rei­ka­la­vi­mų.
Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė, si­tu­a­ci­ja bu­vo iš­ties pa­vo­jin­ga. Lai­mė, nie­kas ne­nu­ken­tė­jo – pa­rei­gū­nai vy­rą įkal­bė­jo pa­dė­ti pei­lį ir, pa­nau­do­ję ko­vi­nių im­ty­nių veiks­mus, mi­nė­tą as­me­nį su­lai­kė. Žmo­gus per prie­var­tą bu­vo pa­tal­pin­tas grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­ly­je ir iš­vež­tas į Klai­pė­dos li­go­ni­nę pa­tik­ri­ni­mui.
Dėl šio įvy­kio varka­liš­kio at­žvil­giu pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 506 str. 4 d. (pa­rei­gū­nų nu­ro­dy­mo ar rei­ka­la­vi­mo ne­vyk­dy­mas už­trau­kia bau­dą nuo 90 iki 140 eu­rų).
Pa­rei­gū­nės I. Juš­kai­tės ži­nio­mis, at­vy­kus po­li­ci­jai ir me­di­kams, var­ka­liš­kis na­muo­se bu­vo vie­nas. Iš Pran­cū­zi­jos jis bu­vo grį­žęs jau maž­daug prieš sa­vai­tę.
Ko­vo 17-osios ry­tą pa­rei­gū­nė sa­kė dar ne­ži­nan­ti, ar var­ka­liš­kiui pa­tvir­tin­tas ko­ro­na vi­ru­sas.
Pa­si­do­mė­jus, ko­kia šiaip si­tu­a­ci­ja Plun­gė­je, I. Juš­kai­tė sa­kė, jog po­li­ci­ja dir­ba, in­te­re­san­tus pri­imi­nė­ja, pra­ne­ši­mų su­lau­kia­ma vi­so­kių, ką įma­no­ma, – spren­džia te­le­fo­nu. Gau­na­ma ir skun­dų: štai ša­tei­kiš­kiai skun­dė­si, kad vie­nas vy­ras, grį­žęs iš Nor­ve­gi­jos, o ki­tas – iš Da­ni­jos, ne­si­lai­ko ka­ran­ti­no, ne­tai­ko sa­vi­zo­lia­ci­jos, abu vaikš­to kur no­ri. Pa­rei­gū­nai su jais su­si­sie­kė te­le­fo­nu, įspė­jo bū­ti na­muo­se.
Pir­ma­die­nį gau­ta skun­dų ir dėl „Li­tag­ros“ par­duo­tu­vės – pra­neš­ta, jog ka­ran­ti­no me­tu par­duo­tu­vė vis tiek dir­ba. Nu­vy­kus pa­tik­rin­ti, skun­dai pa­si­tvir­ti­no. Su­ra­šy­tas tar­ny­bi­nis pra­ne­ši­mas. Taip pat gau­ta skun­dų, jog mies­te dir­bo lom­bar­das.
Ant­ra­die­nio ry­tą dėl esa­mos si­tu­a­ci­jos kal­bin­ta Sa­vi­vavl­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė at­si­du­so, jog dar­bų tu­ri iki kak­lo ir „virš kak­lo“ – la­bai daug žmo­nių skam­bu­čių, ky­la ne­aiš­ku­mų pa­tiems, ten­ka pri­im­ti įvai­riau­sius spren­di­mus.
Dėl var­ka­liš­kio ji at­sa­ky­mo sa­kė taip pat ne­tu­rin­ti – Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras duo­me­nų ne­tei­kia. „Su­ži­no­me apie nau­jus at­ve­jus ta­da, kai vie­šai pa­skel­bia Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja ir iš ži­niask­lai­dos. Iš­ve­ža ko­kį žmo­gų iš Plun­gės – tuo mū­sų ži­nios ir bai­gia­si. Žmo­nės skam­bi­na, do­mi­si, ar pa­si­tvir­ti­no kai­my­nui ko­ro­navi­ru­sas, klau­sia kaip jiems elg­tis, o mes ne­tu­rim ką at­sa­ky­ti. Mums dėl duo­me­nų ap­sau­gos ir­gi nie­kas ne­tei­kia in­for­ma­ci­jos. Bet ko­kia da­bar ga­li bū­ti duo­me­nų ap­sau­ga? Ma­nau, žmo­nės tu­ri ži­no­ti, kas ser­ga, iš ku­rio na­mo! Tai di­de­lė spra­ga įsta­ty­muo­se“, – pik­ti­no­si O. Ge­ruls­kie­nė.
Pa­sa­ko­jo, jog įta­ria­mi už­si­krė­tę vi­ru­su as­me­nys iš Že­mai­ti­jos ve­ža­mi į Klai­pė­dą, karš­čiuo­jan­tys va­lan­do­mis lau­kia prie in­fek­ci­nio sky­riaus grei­to­sio­se, pas­kui įve­da­mi po vie­ną, jiems pa­ima­mi mė­gi­niai ir ta­da gy­dy­to­jo spren­di­mu ar­ba gul­do­mi į li­go­ni­nę, ar­ba ve­ža­mi na­mo lauk­ti at­sa­ky­mo lie­piant sa­vi­i­zo­liuo­tis. At­sa­ky­mai pa­aiš­kė­ja maž­daug per 6 va­lan­das. Iš pra­džių mė­gi­niai bu­vo ve­ža­mi į Vil­nių, da­bar jau ty­ri­mai tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­mi ir Klai­pė­do­je.
Pas­ku­ti­niais duo­me­ni­mis, iš Plun­gės (V. Ma­čer­nio, I. Kon­čiaus ir ki­tų gat­vių) į Klai­pė­dą pa­tik­ri­ni­mui jau bu­vo iš­vež­ta apie de­šimt žmo­nių. Plun­giš­kiai karš­čia­vo grį­žę iš Tai­lan­do, Sin­ga­pū­ro, Ja­po­ni­jos, Vo­kie­ti­jos ir ki­tų ša­lių. Vi­ru­sas jiems ne­pa­tvir­tin­tas. Kaip ži­nia, anks­čiau pa­tvir­tin­tas tik jau­nam Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jui iš La­bar­džių, grį­žu­siam iš Da­ni­jos, ku­ris da­bar li­go­ni­nė­je, jo būk­lė nor­ma­li. O. Ge­ruls­kie­nės ži­nio­mis, jau­nuo­lis vis­gi spė­jo ap­si­lan­ky­ti ir Plun­gė­je, „ba­lia­vo­jo“ su plun­giš­kiais, kar­tu su jais va­žia­vo ir į van­dens par­ką.
Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja O. Ge­ruls­kie­nė la­bai pra­šo plun­giš­kių bū­ti są­mo­nin­gais, nie­kur be svar­baus tiks­lo ne­vaikš­čio­ti, ne­ri­zi­kuo­ti nei sa­vo pa­čių, nei ki­tų svei­ka­ta. Juk ne be rei­ka­lo yra pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas. Pla­nuo­ja­ma, kad po dar­bo va­lan­dų po mies­tą jau pa­tru­liuos vie­šo­sios tvar­kos pri­žiū­rė­to­jai ir šiaip sau vaikš­ti­nė­jan­tiems lieps ei­ti na­mo.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai