Šeštadienis, 2020 m. gruodžio 05 d.

Rei­do me­tu įkliu­vo po Nar­vai­šius va­ži­nė­jęs gir­tas vai­ki­nas

Vi­są sa­vai­tę al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus var­to­jęs jau­nas vy­ras ke­lio­nes su mo­to­ro­le­riu pa­bai­gė su­stab­džius po­li­ci­jai. Apie sa­vo „dau­gia­die­nes“ pa­rei­gū­nams jis pra­si­ta­rė pats.

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sias po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie ap­skri­ties ke­liuo­se pra­ėju­sią sa­vai­tę vyk­dy­tą rei­dą. Di­džiau­sias dė­me­sys bu­vo skir­tas ne­blai­viems ir sau­gos dir­žų ne­se­gin­tiems vai­ruo­to­jams iš­aiš­kin­ti.
Re­zul­ta­tai pa­ro­dė, jog ko­vo 9–15 d. ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, vyk­dy­da­mi su­stip­rin­tą ne­blai­vių vai­ruo­to­jų kon­tro­lę, ap­skri­ties ke­liuo­se iš vi­so pa­tik­ri­no 945 trans­por­to prie­mo­nes: iš­aiš­kin­ti 6 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, dar 5 bu­vo var­to­ję al­ko­ho­lio, bet jo kon­cen­tra­ci­ja leis­ti­nos ri­bos ne­vir­ši­jo.
Į ne­ma­lo­nu­mus įklim­po ir vie­nas mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­jas Plun­gės ra­jo­ne, Nar­vai­šių kai­me. Su­stab­dy­tas as­muo (gim. 1993 m.) pa­rei­gū­nams iš­kart pri­si­pa­ži­no al­ko­ho­lį var­to­jęs vi­są sa­vai­tę, jam nu­sta­ty­tas 1,14 prom. gir­tu­mas. Be to, vai­ki­nas ne­tu­rė­jo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, o kar­tu va­žia­vęs ke­lei­vis ne­bu­vo už­si­dė­jęs šal­mo.
Be iš­gė­ru­sių vai­ruo­to­jų, 24 eis­mo da­ly­viai (vi­so­je ap­skri­ty­je) ne­se­gė­jo sau­gos dir­žų ir 35 vai­ra­vo kal­bė­da­mi mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais be lais­vų ran­kų įran­gos. Pir­mu at­ve­ju už mi­nė­tą pa­žei­di­mą ski­ria­ma 30–50 eu­rų bau­da, o dėl kal­bė­ji­mo te­le­fo­nu – 60–90 eu­rų.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK inf.

Komentarai
Kiti straipsniai