Ketvirtadienis, 2020 m. rugpjūčio 06 d.

Pri­sis­ta­tė elek­tros tin­klų dar­buo­to­ju ir nu­ro­dė tu­rin­tis pa­tik­rin­ti… pi­ni­gus

Klai­pė­dos ap­skri­ties pa­rei­gū­nai įspė­ja – suk­čiai ban­do pa­si­nau­do­ti vi­so­mis ne­lai­mė­mis, tad bū­ki­te bud­rūs!

Ne­lai­mės Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je suk­čiams – leng­vo už­dar­bio me­tas. Nors po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne kar­tą pra­ne­šė ne­pa­si­ti­kė­ti vi­so­kiais į na­mus ban­dan­čiais pa­tek­ti „tik­rin­to­jais“ ar ati­tin­ka­mų įstai­gų dar­buo­to­jais (me­di­kais, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, SODROS at­sto­vais ir t. t.) pri­sis­ta­tan­čiais as­me­ni­mis, žmo­nės vis tiek pa­si­duo­da suk­čių ir afe­ris­tų klas­toms.
Ko­vo 17 die­ną pas 1933 m. gi­mu­sią J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g., Plun­gė­je, gy­ve­nan­čią mo­te­rį at­ėjęs vy­ras pri­sis­ta­tė elek­tros tin­klų dar­buo­to­ju ir nu­ro­dė, jog tu­ri pa­tik­rin­ti pi­ni­gus! Nie­ko blo­go ne­įta­rian­ti mo­te­ris suk­čiui pa­da­vė 6400 eu­rų. Tuo­met ta­ria­mas „elek­tros tin­klų dar­buo­to­jas“ pa­pra­šė plun­giš­kės pa­teik­ti as­mens do­ku­men­tą. Kol ši jo ieš­ko­jo, suk­čius pa­si­ša­li­no iš vie­tos…
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dar kar­tą re­ko­men­duo­ja ne­ati­da­ry­ti du­rų ne­pa­žįs­ta­miems as­me­nims, ku­rie pri­sis­ta­to me­di­kais, pa­rei­gū­nais, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro ar ki­tų tar­ny­bų at­sto­vais ir siū­lo dez­in­fe­kuo­ti na­mus, ap­žiū­rė­ti as­me­nis, kam­ba­rius, te­stuo­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so ir pan. Bū­ti­na pra­šy­ti pa­ro­dy­ti dar­bo pa­žy­mė­ji­mą. Jei­gu ky­la įta­ri­mas, kad skam­bi­na ar įsi­leis­ti pra­šo kės­lų suk­čiau­ti tu­rin­tis as­muo, ne­dels­da­mi skam­bin­ki­te į po­li­ci­ją sku­bios pa­gal­bos nu­me­riu 112.

Komentarai
Kiti straipsniai