Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

Mal­dos na­mus tik­rai sta­tys

Ko­vo 10 die­ną „Plun­gės ži­nio­se“ iš­spaus­din­ta­me straips­ny­je „Mal­dos namų sta­ty­bos anks­čiau ar vėliau pra­sidės“ ra­šė­me, kad Je­ho­vos liu­dy­to­jų ben­druo­me­nei su­teik­tas lei­di­mas A. Ju­cio gat­vė­je, ša­lia NORFO-s par­duo­tu­vės, sta­ty­ti mal­dos na­mus. Ren­giant pub­li­ka­ci­ją, pa­kal­bin­ti šios ben­druo­me­nės at­sto­vų ne­pa­vy­ko – nie­kas ne­kė­lė te­le­fo­no ra­ge­lio.
Pra­ėjus sa­vai­tei po straips­nio pa­si­ro­dy­mo, mi­nė­ta re­li­gi­nė ben­druo­me­nė vis­gi su­re­a­ga­vo ir pa­ti su­si­sie­kė su re­dak­ci­ja, pra­šy­da­ma pa­teik­ti jos at­sa­ky­mą.
Re­dak­ci­ja pa­tei­kia su­trum­pin­tą (iš­me­tus re­li­gi­nės ben­druo­me­nės sa­vi­rek­la­mą ir pro­pa­ga­vi­mą) ir tik straips­nio tu­ri­nį ati­tin­kan­čią at­sa­ky­mo da­lį:

„Plungės Je­ho­vos liu­dy­tojų ben­druo­menėje yra apie 50 žmo­nių, jie jau daug metų ren­ka­si nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se. Kal­bant apie pla­nuo­ja­mas mal­dos namų sta­ty­bas Plungėje, ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad jos tik­rai įvyks. Sta­ty­bos lei­di­mas bu­vo išduo­tas šių metų va­sa­rio 28 dieną. Ga­li būti, kad sam­dy­ti ran­go­vai lau­ko dar­bus pradės jau šio mėne­sio (ko­vo) ga­le, jei­gu tai ne­priešta­raus ka­ran­ti­no me­tu ga­lio­jančioms tai­syklėms. Plungė taps jau dvi­dešim­tuo­ju Lie­tu­vos mies­tu, ku­ria­me Je­ho­vos liu­dy­to­jai turės sa­vo mal­dos na­mus.

At­sto­vas žiniask­lai­dai Gy­tis Te­rei­kis (Vi­suo­menės in­for­ma­vi­mo tar­ny­ba)“

Komentarai
Kiti straipsniai