Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tęs la­bar­diš­kis pa­si­aiš­ki­no – ma­nė esąs tik per­ša­lęs

Pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je ra­šė­me, kad sek­ma­die­nį ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo nu­sta­ty­tas iš Da­ni­jos ne­se­niai grį­žu­siam vy­rui, ku­ris iš Rie­ta­vo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu nu­vež­tas ir pa­gul­dy­tas į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę.

No­rė­tų gy­dy­tis na­muo­se

Pra­dė­jus aiš­kin­tis, ka­da jau­nas vy­ras grį­žo į Lie­tu­vą, su kuo grį­žęs kon­tak­ta­vo, pa­skli­do in­for­ma­ci­ja, kad jis per tą lai­ką, kai tu­rė­jo ka­ran­ti­nuo­tis na­muo­se, spė­jo su ant­rą­ja pu­se ir dviem ma­ža­me­čiais vai­kais pa­pra­mo­gau­ti Pa­lan­go­je esan­čia­me „Atos­to­gų par­ke“. Tai su­kė­lė di­džiu­lį vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, žmo­nės ne­gai­lė­jo pik­tų ko­men­ta­rų. Pir­ma­die­nį pats rie­ta­viš­kis so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ su­kur­to­je gru­pė­je Ser­gu ko­ro­na vis­ką nuo­sek­liai pa­pa­sa­ko­jo iš sa­vo priz­mės.
„Esu lai­ko­mas Klai­pė­dos li­go­ni­nės in­fek­ci­nia­me sky­riu­je. Sa­kau „lai­ko­mas“, nes tu­rė­čiau pa­neig­ti sklei­džia­mą in­for­ma­ci­ją, kad čia esu „GYDOMAS“, nes joks gy­dy­mas man nė­ra skir­tas. Jau­čiuo­si vi­siš­kai svei­kas, jo­kių simp­to­mų nė­ra, gy­dy­to­ją ma­čiau tik pir­mą die­ną, kai pa­ė­mė ty­ri­mus. Dau­giau gy­dy­to­ja ne­si­lan­kė. Kaip ji ga­li ži­no­ti, kad ma­no buk­lė yra pa­ten­ki­na­ma?“ – ra­šė la­bar­diš­kis.
Jis taip pat smul­kiai iš­dės­tė, ką kiek­vie­ną die­ną vei­kė ir kaip jau­tė­si grį­žęs į Lie­tu­vą. Ko­vo 9 d. 25 me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas par­skri­do į Lie­tu­vą, jo­kių pa­ša­li­nių simp­to­mų ar ko­ro­na­vi­ru­so po­žy­mių jis ne­jau­tė.
Ko­vo 10 d. po ap­si­lan­ky­mo „Atos­to­gų par­ke“, grį­žęs pa­ju­to ger­klės ku­te­ni­mą, o ki­tą die­ną ėmė muš­ti pra­kai­tas, pa­ju­to akių skaus­mą. Pa­ma­ta­vus tem­pe­ra­tū­rą, ter­mo­met­ras ro­dė 38 laips­nius, tad vy­ras iš­gė­rė „TheraFlu“, ku­ris nu­mu­šė karš­tį. Ko­vo 12 d. vy­ras pa­si­do­mė­jo, ko­kie yra ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mai. Ne­ra­dęs su­tam­pan­čių po­žy­mių, vis­gi krei­pė­si į vie­ti­nę po­li­kli­ni­ką. Gy­dy­to­jai nu­ro­dė, kad jam ga­li bū­ti vi­ru­si­nis per­ša­li­mas. Ka­dan­gi krau­jo ty­ri­mas nie­ko dau­giau ne­ro­dė, ko­ro­na­vi­ru­so grės­mė bu­vo at­mes­ta. Da­ni­ja tuo me­tu ne­bu­vo įtrauk­ta į pa­vo­jin­gų ša­lių są­ra­šą. Pa­cien­tui skir­tas gy­dy­mas na­muo­se, ką ko­vo 13 d. jis ir da­rė.
Ko­vo 14 d. rie­ta­viš­kis pa­skam­bi­no trum­puo­ju nu­me­riu 1808. Ap­klau­sus vy­rą, pa­sa­ky­ta, kad aiš­kių ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mų nė­ra ir pa­tar­ta bū­ti na­muo­se bei ka­ran­ti­nuo­tis. Pa­ma­tęs straips­nį apie ko­le­gą kre­tin­giš­kį, su ku­riuo dir­ba ta­me pa­čia­me ba­re Da­ni­jo­je, rie­ta­viš­kis pa­si­kal­bė­jo su juo te­le­fo­nu, ir vėl krei­pė­si trum­puo­ju nu­me­riu, sa­ky­da­mas, kad tu­rė­jo kon­tak­tą su ser­gan­čiu šiuo vi­ru­su žmo­gu­mi. At­vy­ku­si grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba iš­si­ve­žė pa­cien­tą į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę.
Ser­gan­tis vy­ras ne­sle­pia ne­pa­si­ten­ki­ni­mo gy­dy­mo sis­te­ma ir li­go­ni­nės pa­si­ruo­ši­mu vi­ru­so pro­ver­žiui. Nu­vy­kus prie li­go­ni­nės, te­ko lauk­ti apie pus­va­lan­dį, kol bu­vo įleis­tas į vi­dų. Sa­kė, kad li­go­ni­nė­je pir­mą­ją die­ną ne­ga­vo mai­ti­ni­mo. Anot jo, na­muo­se jam gy­dy­tis bū­tų daug ge­riau. Į pa­la­tą tris kar­tus bu­vo at­ėju­si tik se­se­lė. Ji pa­ė­mė krau­ją iš ve­nos ir 3 te­pi­nė­lius, sek­ma­die­nį ry­te pa­ma­ta­vo tem­pe­ra­tū­rą. Tre­čią kar­tą ap­si­lan­kė per pie­tus.
Pir­ma­die­nį rie­ta­viš­kis tei­gė, kad gy­dy­to­jai jo dar ne­ap­žiū­rė­jo. Vy­rui at­ro­do, kad me­di­kai nė­ra la­bai su­in­te­re­suo­ti jo gy­dy­mu. „Na­muo­se tu­rė­čiau ge­res­nes są­ly­gas gy­dy­tis, nes bū­tų ir ar­ba­tų, cit­ri­nos, im­bie­ro. O čia – nei mais­to nor­ma­laus, nei kaip gy­dy­tis. Ma­no svei­ka­ta čia ga­li ne­bent pa­blo­gė­ti“, – tei­gė vy­ras.
Jis pa­si­da­li­no ir nuo­trau­ko­mis iš pa­la­tos, ku­rio­je yra vie­na lo­va, te­le­fo­nas, skir­tas iš­si­kvies­ti gy­dy­to­ją ar slau­gy­to­ją, at­ski­ras tu­a­le­tas su kriauk­le. Pa­cien­tui mais­tas pa­lie­ka­mas už du­rų. Vy­ro ar­ti­mie­ji taip pat pri­va­lo lai­ky­tis sa­vi­i­zo­lia­ci­jos, to­dėl jam nie­kas ne­ga­li at­vež­ti pa­pil­do­mų daik­tų iš na­mų. Tie­sa, su ser­gan­čiuo­ju su­si­sie­kė vie­na įmo­nė, ku­ri pa­si­siū­lė pri­sta­ty­ti mais­tą ir pa­lik­ti prie du­rų. Pa­klaus­tas apie sa­vi­jau­tą, jis at­sa­kė, kad jau pus­an­tros die­nos ne­tu­ri tem­pe­ra­tū­ros, ne­skau­da ger­klės, ne­tu­ri jo­kių nu­si­skun­di­mų dėl svei­ka­tos.
Pir­ma­die­nį va­ka­re pa­cien­tas bu­vo per­kel­tas į ki­tą pa­la­tą, nes – rei­kė­jo at­lais­vin­ti pa­tal­pas. Nau­jo­je pa­la­to­je lan­gai ir du­rys ra­ki­na­mi, nė­ra du­šo. „Gy­dy­to­ja ne­ap­žiū­rė­jo, ta­čiau se­se­lė klau­sė, kaip jau­čiuo­si. Pa­sa­kiau, kad sa­vi­jau­ta pui­ki“, – tei­gė Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je gu­lin­tis vy­ras. Jis ke­ti­na pra­šy­ti, kad jam bū­tų at­lik­tas pa­kar­to­ti­nis tes­tas dėl vi­ru­so. Ant­ra­die­nį jis su­lau­kė gy­dy­to­jos vi­zi­to pa­la­to­je. Pa­cien­tą ap­žiū­rė­jo, tei­ra­vo­si apie jo sa­vi­jau­tą, ar nie­ko ne­trūks­ta.
Klai­pė­dos li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas pa­ti­ki­no, kad vi­sų li­go­ni­nė­je gu­lin­čių pa­cien­tų būk­lė pa­ten­ki­na­ma ir jie yra vis­kuo ap­rū­pin­ti.

Su­kė­lė vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą

Nors ir pa­aiš­ki­nęs si­tu­a­ci­ją, jau­nas vy­ras su­si­lau­kė dau­gy­bės ko­men­ta­rų, juo­se pa­lai­ky­mo ne­daug. Žmo­nėms už­kliu­vo mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jo skun­dai dėl pa­tal­pų, mais­to, re­to gy­dy­to­jų lan­ky­mo­si. Štai ke­le­tas ko­men­ta­rų po vie­šo rie­ta­viš­kio pa­sa­ko­ji­mo apie sa­vo sa­vi­jau­tą:
„Li­go­ni­nė – ne ku­ror­tas. Mi­ty­ba ir­gi ne iš res­to­ra­no. Ge­rai jau­čia­si, tai kam dak­ta­rams vaikš­čio­ti kas va­lan­dą. Ačiū me­di­kams už rū­pes­tį ir gy­dy­mą“.
„Žmo­gus ne­su­pran­ta pa­dė­ties svar­bu­mo. Sė­dėk ir džiau­kis, kad plau­čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­tai ne­pa­jung­ti. Žmo­nės, pra­bus­kit, lai­ky­ki­mės vi­sų rei­ka­la­vi­mų ir ma­žiau skųs­ki­mės“.
„Jei li­go­ni­nė­se to­kia tvar­ka tę­sis, nie­kas nebe­si­kreips. Sirgs na­muo­se ir pla­tins vi­ru­sus sau ra­miai…“.
„Rei­kia su­vok­ti, kad li­go­ni­nė – ne sa­na­to­ri­ja. Dar te­gul pa­si­aiš­ki­na žo­džių izo­lia­vi­mas ir ka­ran­ti­nas pras­mę, gal ta­da ką nors su­pras“.
„Ma­to­si, kad jau­nuo­lis ne­la­bai su­pran­ta es­mės. Na­muo­se gy­dy­tis bū­tų ge­riau… Jis yra už­kra­tas, gy­dy­mo nė­ra, svar­biau­sia jį izo­liuo­ti, kad ne­už­krės­tų ki­tų. Žo­džiu, kol toks mąs­ty­mas, kol grįž­tan­tie­ji šmi­ri­nės sker­sai iš­il­gai, tol at­ve­jų tik dau­gės“.

Rie­ta­viš­kiai pa­si­ge­do in­for­ma­ci­jos iš vie­tos val­džios

Kaip sa­ko­ma, kiek žmo­nių, tiek ir nuo­mo­nių. In­ter­ne­te šia te­ma straips­nių daug, po kiek­vie­nu – šim­tai ko­men­ta­rų. Da­bar ši te­ma Lie­tu­vo­je, o ir Rie­ta­ve, ak­tu­a­liau­sia. Gal ser­gan­tis rie­ta­viš­kis ir jau­čia­si nor­ma­liai, ta­čiau jo is­to­ri­ja pa­sė­jo pa­ni­ką vi­suo­me­nė­je.
Kad ser­gan­tis vy­ras yra izo­liuo­tas, ge­rai, ta­čiau rie­ta­viš­kių ne­ra­mi­na fak­tas, kad jis su sa­vo ant­rą­ja pu­se ir dviem ma­ža­me­čiais vai­kais pra­lei­do vi­są sa­vai­tę, o vai­kai sėk­min­gai ke­lia­vo į Rie­ta­vo lop­še­lį-dar­že­lį. Ne­aiš­ku, kiek ir su kuo vai­kai ga­lė­jo kon­tak­tuo­ti. Su­ne­ri­mę rie­ta­viš­kiai „Fa­ce­bo­ok“ plat­for­mo­je esan­čio­je Rie­ta­vo mies­to gru­pė­je kal­bė­jo, kad pa­si­gen­da in­for­ma­ci­jos bū­tent apie šį at­ve­jį iš Sa­vi­val­dy­bės val­džios. Rie­ta­viš­kiai ne­ri­ma­vo, kad už­si­krė­tu­sio as­mens vai­kai ben­dra­vo su ki­tais dar­že­lį lan­kan­čiais vai­kais, taip pat ir auk­lė­to­jo­mis, ku­rios da­bar yra ka­ran­ti­ne. Ant­ra­die­nį Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė įstai­gos „Fa­ce­bo­ok“ pus­la­py­je pri­mi­nė, kad dar­že­lį lan­kan­čių vai­kų tė­vai lai­ky­tų­si ka­ran­ti­no ap­ri­bo­ji­mų ir ste­bė­tų sa­vo bei vai­kų svei­ka­tos būk­lę. At­si­ra­dus į gri­pą pa­na­šiems simp­to­mams, skam­bin­tų trum­puo­ju pa­gal­bos nu­me­riu 1808. Ant­ra­die­nio pa­va­ka­rę dar­že­lio di­rek­to­rė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiu­tė pa­skel­bė in­for­ma­ci­jos at­nau­ji­ni­mą, kad gau­ta ži­nia, jog už­si­krė­tu­sio­jo šei­mos na­riams, tarp jų – ir dar­že­lį lan­kan­tiems vai­kams, bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Nau­jie­nos džiu­gi­na – gau­ti at­sa­ky­mai yra nei­gia­mi. Gal­būt ši ži­nia bent kiek nu­ra­mins su­si­rū­pi­nu­sius tė­ve­lius ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus.
Ži­no­ma, kad pa­ju­tęs per­ša­li­mo simp­to­mus, ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tęs vy­ras lan­kė­si ir po­li­kli­ni­ko­je Rie­ta­ve. Jį pri­ėmu­si gy­dy­to­ja bei krau­ją ėmu­si se­se­lė ka­ran­ti­na­vo­si na­muo­se, o vi­sa po­li­kli­ni­ka dez­in­fek­tuo­ta. Ser­gan­čio­jo ar­ti­mie­ji jau­čia­si ge­rai, jie taip pat ka­ran­ti­nuo­ja­si na­muo­se. Sa­vi­val­dy­bė pa­si­rū­pi­no, kad šei­mai bū­tų at­ve­ža­mas mais­tas, vais­tai.
Sa­vo veik­lą su­stab­dė ir „Atos­to­gų par­kas“, ku­ria­me lan­kė­si ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tęs mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas. Dar­buo­to­jams, ku­rie ga­li­mai tu­rė­jo kon­tak­tą su ser­gan­čiuo­ju, su­teik­ti ne­dar­bin­gu­mo la­pe­liai ir su­da­ry­tos są­ly­gos bū­ti­nai sa­vi­i­zo­lia­ci­jai. Ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu iš vi­sų lau­ko ir vi­daus ba­sei­nų pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti van­de­nį, at­lik­ti su­stip­rin­tą pa­tal­pų dez­in­fek­ci­ją. At­lie­kant ty­ri­mą, su­sir­gęs as­muo in­for­ma­vo, kad „Atos­to­gų par­ke“ lan­kė­si ko­vo 10 d., nuo 18.30 iki 21.30 val., buvo pa­grin­di­nė­je zo­no­je po sto­gu, ka­vi­nė­je po sto­gu prie ba­sei­no, lau­ko 2-uo­se šil­tuo­se ba­sei­nuo­se ir „Gin­ta­ro“, „Lie­tu­viš­ko­je“ pir­ty­se bei du­še. Vi­siems, ku­rie tuo me­tu bu­vo šia­me van­dens pra­mo­gų cen­tre, re­ko­men­duo­ja­ma ste­bė­ti sa­vo ir ar­ti­mų­jų svei­ka­tos būk­lę bei lai­ky­tis Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­tos sa­vi­i­zo­lia­ci­jos.
Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sių­jų skai­čius kas­dien bau­gi­nan­čiai di­dė­ja. Pa­aiš­kė­jo, kad vi­ru­sas yra nu­sta­ty­tas tre­čiam vai­ki­nui iš Da­ni­jos, dir­ban­čiam kar­tu su la­bar­diš­kiu ir kre­tin­giš­kiu. Vi­si trys už­si­krė­tę jau­nuo­liai dir­ba vie­no­je įmo­nė­je Da­ni­jo­je, vi­sų jų būk­lė – pa­ten­ki­na­ma.

Dalia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Koronavirusu užsikrėtęs labardiškis pasidalino savo gyvenimo Klaipėdos universitetinėje ligoninėje sąlygomis.

Komentarai
Kiti straipsniai