Trečiadienis, 2020 m. liepos 15 d.

Dau­gia­bu­čių laip­ti­nės bus dez­in­fe­kuo­ja­mos, tik ar tai gel­bės?

Pir­ma­die­nį re­dak­ci­ją pa­sie­kė su­ne­ri­mu­sio vie­no Plun­gės dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jo skam­bu­tis: ar esant ko­ro­na­vi­ru­so grės­mei, kas nors ruo­šia­si im­tis prie­mo­nių dėl dau­gia­bu­čių na­mų laip­ti­nių tu­rėk­lų, ran­ke­nų dez­in­fe­ka­vi­mo? Tre­čia­die­nį ra­jo­no va­do­vai pa­skel­bė, kad im­tis rei­kia­mų prie­mo­nių spren­džiant šią pro­ble­mą pa­ves­ta SĮ „Plun­gės būs­tas“. Ta­čiau nor­ma­li vie­nos laip­ti­nės dez­in­fek­ci­ja kai­nuo­ja nuo 100 iki 200 eu­rų, o Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė to­kių lė­šų šiam rei­ka­lui ne­tu­ri…

„Vi­si kal­ba apie už­si­krė­ti­mo grės­mę par­duo­tu­vė­se, ka­vi­nė­se, net lau­ke, o kas pa­gal­vo­jo, kad di­džiau­sias pa­vo­jus ty­ko dau­gia­bu­čiuo­se, ku­riuo­se gy­ve­na mū­sų tė­vai, mes pa­tys ir įvai­rio­se Plun­gės įmo­nė­se dir­ban­tys uk­rai­nie­čiai bei ki­tų miestų gy­ven­to­jai? Pa­tys ži­no­te, kad re­tas ku­ris laip­ti­nes plau­na, ką be­kal­bė­ti apie tu­rėk­lų, ran­ke­nų va­ly­mą, – re­dak­ci­jai sa­kė plun­giš­kis ir pri­dū­rė, – o tie, ku­riems kai ku­rios Plun­gės įmo­nės nuo­mo­ja bu­tus, ne tik tuo vi­sai ne­si­rū­pi­na, bet dar ir šnerkš­čia šiukš­lin­da­mi, rū­ky­da­mi laip­ti­nė­se. Iš kur pa­gy­ve­nu­siam žmo­gui ži­no­ti, ar toks kai­my­nas nė­ra už­kra­to ne­šio­to­jas?“
Ant­ra­die­nį re­dak­ci­ja krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę su klau­si­mu dėl dau­gia­bu­čių na­mų laip­ti­nių dez­in­fe­ka­vi­mo.
Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­drų­jų rei­ka­lų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė (vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė) Aud­ra Zdra­mie­nė re­dak­ci­jai tei­gė, kad šis klau­si­mas pa­lies­tas pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.
„Po­sė­dy­je bu­vo apie tai kal­ba­ma. Re­tas dau­gia­bu­tis ap­skri­tai plau­na­si laip­ti­nes. Nors „Plun­gės būs­tas“ siū­lė teik­ti to­kią pa­slau­gą, gy­ven­to­jai at­si­sa­kė (anks­čiau). Da­bar na­mų, ku­riuos ad­mi­nist­ruo­ja „Plun­gės būs­tas“, laip­ti­nes ren­gia­ma­si šva­rin­ti. Na­mų ben­dri­jos tai tu­rė­tų da­ry­ti pa­čios ar­ba pra­šy­ti „Plun­gės būs­to“, – re­dak­ci­jai tei­gė Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė.
SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius Aud­rius Ša­pa­las re­dak­ci­jai sa­kė, kad po­sė­dy­je bu­vo iš­kė­lęs šią pro­ble­mą. „Si­tu­a­ci­ja su laip­ti­nių va­ly­mu vi­suo­met bu­vo tra­giš­ka. Mū­sų įmo­nė ad­mi­nist­ruo­ja 144 dau­gia­bu­čius, dar yra 78 ben­dri­jos. Pir­ma­die­nį ga­vo­me Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no įsa­ky­mą, ku­riuo pa­ve­da­ma mū­sų įmo­nei (kar­tu ir dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­joms) pra­dė­ti kar­tą per sa­vai­tę dez­in­fe­kuo­ti dau­gia­bu­čių na­mų laip­ti­nes“, – si­tu­a­ci­ją aiš­ki­no A. Ša­pa­las.
Kiek tai kai­nuos, kas už tai mo­kės bei kas vyk­dys dez­in­fek­ci­ją?
„Dez­in­fe­ka­vi­mas bus vyk­do­mas iš su­ren­ka­mų gy­ven­to­jų ei­na­mo­sioms dau­gia­bu­čių pro­ble­moms (ne re­no­va­ci­jai ir pan. – aut. pa­sta­ba) spręs­ti lė­šų. Kai­nos yra vi­so­kios, ta­čiau tik­rai ne­si­ruo­šia­me mo­kė­ti tiek, kiek už tai no­ri gau­ti tuo be­si­spe­cia­li­zuo­jan­čios įmo­nės. Šiuo ir ki­tais klau­si­mais ne­ga­liu kal­bė­ti – kreip­ki­tės į Sa­vi­val­dy­bę“, – at­sa­kė di­rek­to­rius.
Re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, nor­ma­li vie­nos laip­ti­nės dez­in­fek­ci­ja kai­nuo­ja nuo 100 iki 200 eu­rų (pa­vyz­džiui, Ma­žei­kiuo­se). Va­di­na­si, jei skai­čiuo­tu­me, kad vie­na­me dau­gia­bu­ty­je yra 3 laip­ti­nės, tai 144 Plun­gės dau­gia­bu­čiams vie­nai sa­vai­tei (jei kai­na bū­tų tik 100 Eur) dez­in­fek­ci­ja kai­nuo­tų 43 200 Eur! O kur dar dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos, ku­rios, pa­gal Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mą, pa­čios tu­ri rū­pin­tis laip­ti­nių dez­in­fek­ci­ja? O jei dez­in­fek­ci­jos kai­na bū­tų ne 100, o 200 Eur už laip­ti­nę?
SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius tvir­ti­no ne­mo­kė­sian­tis už dez­in­fek­ci­ją tiek, kiek pa­gei­dau­ja tuo už­si­i­man­čios įmo­nės, ta­čiau tuo­met ky­la klau­si­mas, kaip bus dez­in­fe­kuo­ja­mos laip­ti­nės? Jei, sie­kiant nu­ra­min­ti žmo­nes, bus tik pa­šlaks­to­ma ko­kiu che­mi­ka­lu at­skies­tu van­de­nė­liu, tai… kiek tai gel­bės?
Iš ki­tos pu­sės tiek Sa­vi­val­dy­bės įmo­nei „Plun­gės būs­tas“, tiek pa­čiai Sa­vi­val­dy­bei at­ras­ti ir skir­ti dau­giau nei 130 000 Eur, kad dvi sa­vai­tes bū­tų dez­in­fe­kuo­ja­mos dau­gia­bu­čių na­mų laip­ti­nės – di­džiu­lis iš­šū­kis: iš ko at­im­ti, kad kaž­kam ki­tam pri­dė­tum? Ir, ne­duok Die­ve, ka­ran­ti­nas bus pra­tęs­tas… ko­kiam mė­ne­siui.

Pet­ras ŽILIUS

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai