Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Ura­ga­ni­nis vė­jas par­ke iš­ver­tė apie šim­tą me­džių

Ne­ga­na to, kad nuo penk­ta­die­nio ry­to, už­da­rant vi­sas ug­dy­mo įstai­gas, Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą pa­kei­tė ko­ro­na­vi­ru­sas, tas ry­tas bu­vo pil­nas cha­o­so ir dėl to, kad nuo ket­vir­ta­die­nio va­ka­ro kaip rei­kiant pa­siau­tė­jo ura­ga­ni­nis vė­jas. Žmo­nės li­ko be elek­tros – daug kur nu­trauk­ti lai­dai, vi­sur pri­vir­tę me­džių, ap­ga­din­ti au­to­mo­bi­liai.

Apie ar­tė­jan­tį ga­lin­gą cik­lo­ną, ku­riam bu­vo su­teik­tas Lau­ros var­das, iš anks­to bu­vo pra­neš­ta ir per ra­di­ją, ir per te­le­vi­zi­jos ži­nias. Dau­gu­ma žmo­nių ga­vo pra­ne­ši­mus ir į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. De­ja, vis­kam pa­si­ruoš­ti ir vis­ko ap­sau­go­ti ne­įma­no­ma.
Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę Lie­tu­vą pa­sie­kė aud­ra. Dau­ge­ly­je ša­lies vie­tų vė­jo gū­siai va­ka­rop jau sie­kė 20–25 m/s, va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se – 28–30, pa­jū­ry­je – iki 32 m/s. Ties Klai­pė­dos uos­to var­tais ste­bė­ji­mų duo­me­nys už­fik­sa­vo net 36 m/s vė­jo grei­tį. Su stip­riu vė­ju at­ke­lia­vo ir lie­tus.
Ug­nia­ge­sių tar­ny­bos ir ben­dro­vės ESO elek­tros klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras iš­kart bu­vo „už­gul­ti“ pa­gal­bos skam­bu­čių. Žmo­nės pra­ne­šė apie už­vir­tu­sių me­džių ne­iš­va­žiuo­ja­mus ke­lius, din­gu­sią elek­trą, ka­ban­čius lai­dus.
Kaip in­for­ma­vo ESO (Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius), Klai­pė­dos re­gio­nui pri­ski­ria­miems Plun­gės, Tel­šių, Ma­žei­kių, Tau­ra­gės, Kel­mės, Ra­sei­nių ir ki­tiems ra­jo­nams te­ko ypač daug – be­veik du treč­da­liai vi­sų elek­tros ge­di­mų. Pa­grin­di­niai ge­di­mai fik­suo­ti dėl ma­siš­kai lū­žu­sių elek­tros oro li­ni­jų at­ra­mų, nu­trauk­tų lai­dų tiek že­mo­sios, tiek vi­du­ti­nės, tiek aukš­tos įtam­pos tin­kle. Skai­čiuo­ja­mi tūks­tan­čiai iš­si­jun­gu­sių trans­for­ma­to­ri­nių.
Penk­ta­die­nio ry­tą be elek­tros Lie­tu­vo­je dar bu­vo iki 100 tūkst. na­mų ūkių.
Pa­si­do­mė­jus, ko­kia si­tu­a­ci­ja pas mus, ESO at­sto­vas To­mas Ka­va­liaus­kas ko­vo 13 die­ną „Plun­gės ži­nioms“ sa­kė, jog Plun­gės tin­kle (mies­te ir ra­jo­ne), 8 va­lan­dos duo­me­ni­mis, dau­giau kaip 5,5 tūkst. na­mų ūkių ne­tu­rė­jo elek­tros. „Yra su­ge­dę daugiau kaip 50 li­ni­jų tiek 10 kV, tiek 0,4 kV tin­kle. Mo­bi­li­zuo­tos vi­sos įma­no­mos pa­jė­gos ge­di­mams ša­lin­ti. Pra­šo­me kan­try­bės ir su­pra­ti­mo. At­si­pra­šo­me gy­ven­to­jų dėl ne­pa­to­gu­mų“, – ra­šė ESO at­sto­vas spau­dai.
Plun­giš­kiai so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ taip pat ak­ty­viai da­li­jo­si už­fik­suo­tais aud­ros vaiz­dų pa­da­ri­niais, ra­šė, kas kur nu­ti­ko. Iš nuo­trau­kų ma­ty­ti, jog Sto­ties gat­vė­je me­džiai už­vir­to ant ke­lių au­to­mo­bi­lių, nu­plėš­ta da­lis sto­go nuo A. Ju­cio gat­vės 55-ojo na­mo, Van­den­tie­kio gat­vė­je ant ke­lio bu­vo nu­trū­kęs elek­tros lai­das, daug kur iš­var­ty­tos šiukš­li­nės, pri­kri­tę ši­fe­rių ga­ba­lų, la­bai daug vir­tu­sių me­džių už­fik­suo­ta ke­ly­je link Vė­žai­čių ir Pla­te­lių, o ties Did­vy­čių kai­mu grio­vy­je gu­lė­jo nu­pūs­ta sunk­ve­ži­mio prie­ka­ba…
Stip­rus vė­jas pas mus iš­ties daug kur pri­var­tė me­džių – ug­nia­ge­siams ne kar­tą te­ko sku­bė­ti juos ša­lin­ti nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies. Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, iš­kvie­ti­mai pra­si­dė­jo ket­vir­ta­die­nį, apie 16 va­lan­dą. Iki penk­ta­die­nio 10 va­lan­dos bu­vo gau­ti 25 pra­ne­ši­mai dėl vir­tuo­lių, ypač daug jų bu­vo Pla­te­lių, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, Nau­so­džio se­niū­ni­jų te­ri­to­ri­jo­se. Lai­mė, su­žei­di­mų nie­kas ne­pa­ty­rė, pa­sta­tai ne­griu­vo.
Pa­si­do­mė­jus apie aug­me­ni­ją Plun­gės par­ke, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas at­si­du­so, jog si­tu­a­ci­ja yra la­bai blo­ga – dėl siau­tė­ju­sios aud­ros iš­vir­to ar bu­vo iš­lau­žy­ta apie šim­tas me­džių! Ypač daug – se­nų, šim­ta­me­čių. Virs­da­mi jie lau­žė ir jau­nes­nius me­džius, o vie­nas vir­to ant ap­švie­ti­mo stul­po – su­dau­žė ap­švie­ti­mo lem­pą. Nuo pat ry­to par­ke vy­ko dar­bai, bu­vo va­lo­mi ta­kai, ša­li­na­mi vir­tuo­liai, bet di­rek­to­rius pra­šė gy­ven­to­jus bū­ti at­sar­gius – ei­nant pa­si­žiū­rė­ti virš gal­vos, mat ga­li kris­ti lū­žu­sios ka­ban­čios ša­kos, ku­rias pa­ša­lin­ti dar kiek už­truks.

Li­na MOTUŽIENĖ

„Facebook“ grupės „Pranešk kur policija Plungėje“ nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai