Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

Tel­šiš­kis pra­dė­jo va­do­vau­ti „Plun­gės van­de­nims“

UAB „Plun­gės van­de­nys“ di­rek­to­riu­mi nuo ko­vo 9-osios ofi­cia­liai pra­dė­jo dirb­ti tel­šiš­kis Al­vy­das Je­se­vi­čius. Iki tol gre­ti­mo ra­jo­no gy­ven­to­jas 30 me­tų dir­bo UAB „Tel­šių van­de­nys“, yra Lie­tu­vos van­dens tie­kė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­diu­mo na­rys.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­svei­kin­ti bei pa­lin­kė­ti sėk­mės dar­be nau­jajam va­do­vui at­vy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas.
Bu­vęs „Plun­gės van­de­nų“ va­do­vas An­ta­nas Bo­ru­mas ke­le­tui mė­ne­sių lie­ka ben­dro­vė­je ir eis lai­ki­no di­rek­to­riaus pa­ta­rė­jo pa­rei­gas.

Nuotraukoje: A. Jesevičius (antra iš kairės).

Komentarai
Kiti straipsniai