Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 16 d.

Si­tu­a­ci­ja nė­ra pa­ti ge­riau­sia, bet vis­kas kon­tro­liuo­ja­ma

Ty­ri­mams buvo iš­vež­ti du ga­li­mai ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tę plun­giš­kiai

Koronavirusui ir baimei plintant, ko­vo 13-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je sušaukta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Jo­je da­ly­va­vę me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė, vyr. spe­cia­lis­tas ci­vi­li­nei sau­gai Vid­man­tas Mon­čys bei Plun­gės po­li­ci­jos at­sto­vai žurnalistams paaiškino, kaip valdoma krizinė situacija rajone ir kokių priemonių imtasi, kad būtų apsaugoti gyventojai.

Turi veikti po vieną budinčią grupę

Spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pra­dė­jęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams pri­mi­nė, kad nuo ko­vo 13 iki ko­vo 27 die­nos stab­do­mas ug­dy­mo pro­ce­sas vi­so­se Plun­gės ra­jo­no ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se, at­šau­kia­mi ma­si­niai ren­gi­niai.
„Jei mo­ki­niai ko­vo 13-ąją dar at­vyks į ug­dy­mo įstai­gas, tą die­ną bus už­tik­rin­ta mo­ki­nių prie­žiū­ra ar­ba or­ga­ni­zuo­tas sau­gus mo­ki­nių grį­ži­mas į na­mus. Nuo ko­vo 16 iki ko­vo 27 die­nos stab­do­mas ug­dy­mo pro­ce­sas iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se. Po ko­vo 27 die­nos lauk­si­me Vy­riau­sy­bės to­les­nių spren­di­mų“, – sakė M. Kau­nas.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas G. Ri­mei­kis pa­brė­žė, kad iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos yra įpa­rei­go­tos už­tik­rin­ti, jog nuo ko­vo 16 iki ko­vo 27 die­nos įstai­go­se veik­tų po vie­ną bu­din­čią gru­pę, ku­rios pa­skir­tis – už­tik­rin­ti vai­kų prie­žiū­rą ypa­tin­gais at­ve­jais, kai tė­vai ne­ga­li už­tik­rin­ti vai­ko prie­žiū­ros na­muo­se.
„Ypa­tin­gais at­ve­jais lai­ko­ma, jei šei­mos ar­ti­mie­ji dėl ar­gu­men­tuo­tų prie­žas­čių ne­ga­li pri­žiū­rė­ti vai­ko, darb­da­vys ne­su­da­ro ga­li­my­bių dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, nė­ra ga­li­my­bės gau­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mo ar­ba iš­ei­ti atos­to­gų. Šiuo at­ve­ju ug­dy­mo pa­slau­gas ga­li­ma teik­ti vai­kams, ku­rių tė­vai pa­teiks ar­gu­men­tuo­tą pra­šy­mą iki ko­vo 16 die­nos, jog dėl svar­bių prie­žas­čių ne­ga­li už­tik­rin­ti vai­kų prie­žiū­ros. Ga­vus to­kio po­bū­džio pra­šy­mą, ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl ug­dy­mo pa­slau­gos tei­ki­mo vai­kui pri­ims švie­ti­mo įstai­gos va­do­vas“, – pra­ne­šė G. Ri­mei­kis.
Be to, kaip pa­sa­ko­jo sky­riaus ve­dė­jas, šią sa­vai­tę bus pa­tiks­lin­ta, ko­kių atos­to­gų da­lies (pa­va­sa­rio, va­sa­ros) bus at­si­sa­ky­ta vė­liau. Taip pat bus svars­to­ma dėl ki­tų mo­ky­mo­si for­mų tuo at­ve­ju, jei dvie­jų sa­vai­čių ka­ran­ti­no ne­pa­kak­tų. Pa­sak G. Ri­mei­kio, pe­da­go­gai per mo­ki­nių atos­to­gas dirbs, ta­čiau įstai­gos nu­sta­tys dar­bą nuo­to­li­niu re­ži­mu. Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gams re­ko­men­duo­ja­ma su­da­ry­ti są­ly­gas iš­ei­ti atos­to­gų.

Siūlė atsisakyti kelionių

Vi­ce­me­rė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė pra­šė, kad gy­ven­to­jai at­si­sa­ky­tų pla­nuo­tų iš­vy­kų į už­sie­nio ša­lis, ne­pa­mirš­tų lai­ky­tis hi­gie­nos, ne­si­lan­ky­tų ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, dau­giau lai­ko pra­leis­tų gam­to­je, steng­tų­si vi­sus dar­bus at­lik­ti nuo­to­li­niu bū­du. Ji sa­kė, kad draus­mė, ra­my­bė, tvar­ka – vis­kas, ko šio­mis die­no­mis rei­kia. Vi­ce­me­rė taip pat pa­brė­žė, kad eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja ren­ka­si kiek­vie­ną die­ną ir se­ka si­tu­a­ci­ją, bei, esant rei­ka­lui, im­sis vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių. Vi­sos tar­ny­bos ži­no, ką rei­kė­tų da­ry­ti, kaip ka­ran­ti­nuo­ti ga­li­mai ko­ro­na­vi­ru­su su­sir­gu­sį žmo­gų.

Ligoninėje paskelbtas karantinas

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja O. Ge­ruls­kie­nė spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu sa­kė, jog Plun­gės li­go­ni­nė­je pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, ri­bo­ja­mas li­go­nių lan­ky­mas. Ji siū­lė be rei­ka­lo li­go­ni­nė­je, kli­ni­ko­se ne­si­lan­ky­ti, o grį­žu­sius iš ka­ran­ti­nuo­tų ša­lių bū­ti są­mo­nin­gus, pra­si­neš­ti spe­cia­lis­tams bei re­gist­ruo­tis Na­cio­na­li­nia­me svei­ka­tos cen­tre, ne­vaikš­čio­ti po ma­si­nes su­si­bū­ri­mo vie­tas.
„Pa­ju­tę pir­muo­sius ne­ga­la­vi­mo simp­to­mus – karš­čia­vi­mą, sau­są ko­su­lį ir už­si­tę­su­sį pa­sun­kė­ju­sį kvė­pa­vi­mą – ne­dels­ta­mi skam­bin­ki­te te­le­fo­nu 112“, – pa­brė­žė O. Ge­ruls­kie­nė. Ji pri­dū­rė, kad vi­so­mis dez­in­fek­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis li­go­ni­nė yra ap­si­rū­pi­nu­si, tu­ri ga­li­my­bę nu­vež­ti ir į Klai­pė­dos in­fek­ci­nę ar­ba Rau­do­no­jo kry­žiaus li­go­ni­nę.

Atvejis žinomas, laukia rezultatų

Ko­vo 12-ąją feis­bu­ke pa­si­da­lin­ta vaiz­de­liu, kuris ne vie­nam plun­giš­kiui su­kė­lė jei ne pa­ni­ką, tai bent bai­mę. Šia­me vaiz­de­ly­je matyti iš grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ma­ši­nos iš­li­pan­tys spe­cia­lia ap­ran­ga ap­si­ren­gę žmo­nės ir ei­nan­tys I. Kon­čiaus gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo laip­ti­nės link. Į žurnalistų klausimą „Ar jau ir Plun­gė­je ga­li­mai yra ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sių gy­ven­to­jų?“ Administracijos vadovas atsakė, kad tas atvejis jam žinomas.
„Taip. Tą at­ve­jį mes ži­no­me. Vie­nas žmo­gus dėl ko­ro­na­vi­ru­so yra iš­vež­tas į Klai­pė­dos li­go­ni­nę ty­ri­mams. Lau­kia­me at­sa­ky­mų. Dau­giau in­for­ma­ci­jos tu­ri Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras. Be ty­ri­mų re­zul­ta­tų tiks­liai at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar plun­giš­kis ser­ga ko­ro­na­vi­ru­su, šiuo me­tu ne­ga­li­me. Ty­ri­mai iš­siųs­ti į Vil­nių. Kol bus gau­ti re­zul­ta­tai, dar pra­eis lai­ko“, – į klau­si­mą at­sa­kė M. Kau­nas.

Pa­ju­tę pir­muo­sius simp­to­mus, skam­bin­ki­te 112

Po­li­ci­jos at­sto­vas spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu sa­kė, kad po­li­ci­ja dir­ba sa­vo dar­bą, vyk­do vi­sus nu­ro­dy­mus.
Me­ras A. Kli­šo­nis pra­šė gy­ven­to­jų draus­mės, pro­tin­gu­mo ir ra­my­bės. „Pa­ju­tę pir­muo­sius simp­to­mus, skam­bin­ki­te 112. Ven­ki­te kon­tak­tų, lai­ky­ki­tės nu­ro­dy­mų. Ati­dė­ki­te ke­lio­nes po sve­čias ša­lis. Ma­no ži­nio­mis, du Plun­gės gy­ven­to­jai iš­vež­ti ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so į Klai­pė­dą. Tar­pu­sa­vy­je jie ne­su­si­ję jo­kiais gi­mi­nys­tės ry­šiais. Tad iš Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės lau­kia­me ty­ri­mų re­zul­ta­tų. Si­tu­a­ci­ja nė­ra pa­ti ge­riau­sia, bet vis­kas kon­tro­liuo­ja­ma“, – pa­sa­ko­jo me­ras.
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­džios at­sto­vai pri­myg­ti­nai pra­šė gy­ven­to­jus bū­ti są­mo­nin­gus. Bū­ti­na lai­ky­tis re­ko­men­da­ci­jų, draus­mės, hi­gie­nos, ne­pa­ni­kuo­ti, nei­ti į sve­čius, ne­da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se, ne­va­žiuo­ti į ki­tas ša­lis.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: M. Kaunas (dešinėje): „Vie­nas žmo­gus dėl ko­ro­na­vi­ru­so yra iš­vež­tas į Klai­pė­dos li­go­ni­nę ty­ri­mams. Lau­kia­me at­sa­ky­mų.“

Komentarai
Kiti straipsniai