Penktadienis, 2021 m. birželio 25 d.

Ko­ro­na­vi­ru­sas – jau ir Rie­ta­ve

Anot Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tų nau­jie­nų, sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je pa­tvir­tin­ti dar trys nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos (COVID-19) at­ve­jai. Vi­si trys nu­sta­ty­ti as­me­nims, grį­žu­siems iš už­sie­nio vals­ty­bių. Pa­aiš­kė­jo, kad vie­nas iš šių nau­jų at­ve­jų nu­sta­ty­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jui. Jis da­bar gy­do­mas Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je.

25 me­tų rie­ta­viš­kis, be­si­skun­džian­tis karš­čia­vi­mu, į Klai­pė­dą grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu iš Rie­ta­vo bu­vo at­ga­ben­tas šeš­ta­die­nį. Me­di­kai, pa­ė­mę mė­gi­nius, sek­ma­die­nį pa­tvir­ti­no, kad yra už­si­krė­tęs ko­ro­na­vi­ru­su. Anot Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės gy­dy­to­jo, jo būk­lė yra vi­du­ti­nio sun­ku­mo – pa­ten­ki­na­ma.
Me­di­kai ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai iš kar­to ėmė aiš­kin­tis, ar jau­nas vy­ras lai­kė­si nu­ro­dy­mų grį­žus sau­giai ka­ran­ti­nuo­tis ir kaip tiks­liai grį­žo na­mo. Šiuo me­tu jau ži­no­ma, kad rie­ta­viš­kis Da­ni­jo­je dir­bo kar­tu su kre­tin­giš­kiu, ku­riam šis vi­ru­sas nu­sta­ty­tas anks­čiau. Ko­vo 9 d. į Lie­tu­vą grį­žu­sį vy­riš­kį na­mo par­si­ve­žė ar­ti­mie­ji. Jis ka­ran­ti­nuo­tis ne­sku­bė­jo, grį­žęs į Lie­tu­vą, ki­tą die­ną su ant­rą­ja pu­se ir dviem ma­žais vai­kais pra­mo­ga­vo Pa­lan­go­je esan­čia­me „Atos­to­gų par­ke“, mau­dė­si at­vi­ruo­se ba­sei­nuo­se. Dar ki­tą die­ną krei­pė­si į šei­mos dak­ta­rą, kon­tak­ta­vo su ten esan­čiais žmo­nė­mis. Įta­rė, kad po mau­dy­nių yra per­ša­lęs, bu­vo pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra. Po­li­kli­ni­ko­je jam bu­vo pa­im­tas krau­jas. Penk­ta­die­nį pa­si­kal­bė­jęs su jau ser­gan­čiu ko­le­ga iš Kre­tin­gos, pa­skam­bi­no te­le­fo­nu 112 ir bu­vo iš­ga­ben­tas į Klai­pė­dą. Ten nu­sta­ty­ta, kad yra už­si­krė­tęs ko­ro­na­vi­ru­su.
Vai­ki­no an­tra pu­sė ir du ne­di­de­li vai­kai bei ki­ti su juo kon­tak­ta­vę ar­ti­mie­ji izo­liuo­ti, su vi­sais kal­bė­ta, kol kas li­gos po­žy­mių nė­ra, ta­čiau vi­si in­for­muo­ti, ką rei­kė­tų da­ry­ti, jei­gu svei­ka­ta pa­blo­gė­tų. Kiek Rie­ta­ve ga­li bū­ti už­si­krė­tu­sių as­me­nų – spė­lio­ti sun­ku. Jau­nas vy­ras lan­kė­si po­li­kli­ni­ko­je, su juo ben­dra­vo gy­dy­to­ja, se­se­lė, ėmu­si krau­ją. Yra ži­no­ma, kad jis lan­kė­si ir par­duo­tu­vė­je. Spe­cia­lūs drau­di­mai Rie­ta­ve įve­da­mi ne­bus, kol kas pa­kan­ka tų, ku­rie nuo pir­ma­die­nio ga­lio­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je. Nuo penk­ta­die­nio Rie­ta­ve ne­be­dir­ba mo­kyk­los, dar­že­lis, apie esa­mą pa­dė­tį bu­vo per­spė­ja­mi gy­ven­to­jai.
Sa­vo veik­lą su­stab­dė ir „Atos­to­gų par­kas“, ku­ria­me lan­kė­si ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tęs mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas. Vi­si, ku­rie lan­kė­si šia­me svei­ka­ti­ni­mo ir gy­dy­mo kom­plek­se nuo ko­vo 10 d. iki 12 d., ra­gi­na­mi ste­bė­ti sa­vo ir ar­ti­mų­jų svei­ka­tos būk­lę bei lai­ky­tis Vy­riau­sy­bės re­ko­men­duo­ja­mos sa­vi­i­zo­lia­ci­jos. Dar­buo­to­jams, ku­rie ga­li­mai tu­rė­jo kon­tak­tą su ser­gan­čiuo­ju, su­teik­ti ne­dar­bin­gu­mo la­pe­liai ir su­da­ry­tos są­ly­gos bū­ti­nai sa­vi­i­zo­lia­ci­jai. Ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu iš vi­sų lau­ko ir vi­daus ba­sei­nų pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti van­de­nį, at­lik­ti su­stip­rin­tą pa­tal­pų dez­in­fek­ci­ją.
Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­tvir­tin­ta jau 12 COVID-19 at­ve­jų. At­si­žvel­giant į ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mą, šeš­ta­die­nį Vy­riau­sy­bė su­šau­kė ne­ei­li­nį po­sė­dį, ku­ria­me nu­spręs­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je nuo ko­vo 16 d. iki ko­vo 30 d. įves­ti ka­ran­ti­no re­ži­mą.

Komentarai
Kiti straipsniai