Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Ka­ran­ti­nas Plun­gė­je: kaip gy­ve­na­me?

Ne­be­dir­ba mu­zie­jus, bib­lio­te­ka ir kul­tū­ros cen­tras
Va­do­vau­jan­tis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2020 m. ko­vo 12 d. įsa­ky­mu, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus pra­ne­šė stab­dan­tis sa­vo kul­tū­ri­nę veik­lą nuo ko­vo 13 iki ko­vo 30 die­nos.
Apie veik­los su­stab­dy­mą pra­ne­šė ir Kul­tū­ros cen­tras. „Kul­tū­ros cen­tras ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu dir­ba nuo­to­li­niu bū­du. Kvie­čia­me ben­drau­ti ra­šant elek­tro­ni­nius laiš­kus ar skam­bi­nant dar­buo­to­jams te­le­fo­nu“, – in­for­muo­ja di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis.
Pa­sak di­rek­to­riaus, da­lis ren­gi­nių at­šauk­ti, da­lis per­kel­ti, o dėl in­for­ma­ci­jos apie bi­lie­tų įsi­gi­ji­mą, pi­ni­gų grą­ži­ni­mą už ne­įvy­ku­sius ar per­kel­tus ren­gi­nius kvie­čia­ma skam­bin­ti tel. 8 670 01 947, ra­šy­ti el. p. li­nas­ta@gmail.com. Taip pat pri­me­nama, kad vi­si klau­si­mai, su­si­jęs su me­no ko­lek­ty­vų veik­la, tu­ri bū­ti spren­džia­mi su tų ko­lek­ty­vų va­do­vais.
Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka taip pat in­for­ma­vo, kad nuo ko­vo 13 iki 27 die­nos stab­do­ma vi­sa vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir jos struk­tū­ri­nių te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių mies­te, mies­te­liuo­se ir kai­muo­se veik­la. Kad ir kaip no­ri­si ka­ran­ti­no me­tu na­muo­se skai­ty­ti, teks ieš­ko­tis ki­tų bū­dų, kaip ir iš kur gau­ti kny­gų, – bib­lio­te­kos jų ne­be­iš­duo­da.
* * *

Kai ku­rie di­die­ji pre­ky­bos cen­trai trum­pi­na dar­bo lai­ką
Siek­da­ma su­val­dy­ti dar­bo krū­vius dar­buo­to­jams, IKI pre­ky­bos cen­tras ka­ran­ti­no me­tu dirbs nuo 8 iki 20 val. Tuo tar­pu LIDL pre­ky­bos cen­tras ko­vo 17–30 die­no­mis dirbs nuo 9 iki 20 val. To­kiu pat lai­ku dir­ba ir pre­ky­bos cen­tras MAXIMA.
Šis cen­tras taip pat pra­šo pir­kė­jų nau­do­tis sa­vi­tar­nos ka­so­mis, par­duo­tu­vė­je kuo ma­žiau ben­drau­ti su ki­tais as­me­ni­mis, lai­ky­tis 1 met­ro at­stu­mu tarp pir­kė­jo ir dar­buo­to­jo, nau­do­tis ban­ki­nė­mis kor­te­lė­mis, o ne gry­nai­siais, gry­nuo­sius pi­ni­gus dė­ti į tam skir­tą lėkš­tu­tę, o ne duo­ti dar­buo­to­jui į ran­kas. Sve­ria­mi pro­duk­tai taip pat ne­bus pa­duo­da­mi pir­kė­jui į ran­kas, o pa­de­da­mi ant pre­kys­ta­lio.
Pre­ky­bos cen­tras MON taip pat su­trum­pi­no dar­bo lai­ką: ka­ran­ti­no me­tu dirbs nuo 9 iki 20 val.
Tuo tar­pu NORFA pre­ky­bos cen­tras dar­bo lai­ko ne­trum­pi­na.
* * *

At­si­skai­ty­ti už de­ga­lus kai ku­rio­se de­ga­li­nė­se ga­li­ma tik per lan­ge­lį
Kai ku­rios de­ga­li­nės su­griež­ti­no at­si­skai­ty­mo už įsi­pil­tus de­ga­lus tvar­ką: UAB „Jo­zi­ta“, „Kar­se­da“ ir „Juo­re­ga“ tai ga­li­ma pa­da­ry­ti tik per lan­ge­lį, ne­pa­ten­kant į pa­tal­pų vi­dų.
Tuo tar­pu UAB „Via­da“ ir „Mil­da“ kol kas to­kių ap­ri­bo­ji­mų ne­tai­ko.
* * *

Pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, ne­vyks­ta jo­kios vie­šos pa­mal­dos
„Ti­kin­čių­jų dva­si­nis gė­ris – aukš­čiau­sias Baž­ny­čios rū­pes­tis. Ly­giai taip pat Baž­ny­čiai rū­pi ir ti­kin­čių­jų sau­gu­mas bei svei­ka­ta. Dėl šios prie­žas­ties Lie­tu­vos vys­ku­pai, at­si­žvelg­da­mi į Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės spren­di­mą skelb­ti ka­ran­ti­ną vi­so­je ša­ly­je, nu­ta­rė, kad nuo ko­vo 16 d. iki tol, kol ga­lios Vy­riau­sy­bės pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, ne­vyks jo­kios vie­šos pa­mal­dos“, – sa­ko­ma vie­ša­me vys­ku­pų pra­ne­ši­me.
Ti­kin­tie­ji ra­gi­na­mi nei­ti į baž­ny­čias, bet ste­bė­ti ku­ni­go au­ko­ja­mas šv. Mi­šias per TV, in­ter­ne­tą, klau­sy­tis ra­di­jo tran­slia­ci­jų. Ste­bė­da­mi ku­ni­go au­ko­ja­mas šv. Mi­šias per TV ir mels­da­mie­si na­muo­se, ga­li pri­im­ti dva­si­nę šv. Ko­mu­ni­ją ir vie­ny­tis mal­do­je.
Taip pat pa­brė­žia­ma, kad baž­ny­čios lie­ka at­vi­ros pri­va­čiai mal­dai bei bū­ti­niau­siems as­me­ni­niams ti­kin­čių­jų pa­tar­na­vi­mams. Lai­do­tu­vės, krikš­tai ar ki­ti sak­ra­men­tai bus tei­kia­mi da­ly­vau­jant tik ar­ti­miau­siems šei­mos na­riams.
Plun­gės de­ka­nas ku­ni­gas Vy­tau­tas Ged­vai­nis in­for­muo­ja, kad at­si­žvel­giant į esa­mą si­tu­a­ci­ją, vai­kams, be­si­ruo­šian­tiems sak­ra­men­tams, dvi sa­vai­tes ka­te­che­zės už­si­ė­mi­mai ne­vyks, baž­ny­čio­je ne­bus pa­si­ra­šo­ma vai­kų kny­gu­tė­se. „Šv. Mi­šios bus au­ko­ja­mos įpras­tu lai­ku, ta­čiau ti­kin­čių­jų, ku­rie at­eis į šv. Mi­šias, pra­šau ne­si­sės­ti ar­ti vie­nas ki­to. Pa­rei­ga da­ly­vau­ti sek­ma­die­nio šv. Mi­šio­se lie­ka, ta­čiau no­rint iš­veng­ti di­de­lio žmo­nių srau­to, ga­li­ma vie­toj sek­ma­die­nio šv. Mi­šių rink­tis au­ko­ja­mas mi­šias dar­bo die­no­mis, o sek­ma­die­niais skir­ti lai­ko as­me­ni­nei ar šei­mos mal­dai na­muo­se. Šv. Ko­mu­ni­ją bus ga­li­ma pri­im­ti įpras­tu bū­du ir de­dant į del­ną“, – sa­ko kun. V. Ged­vai­nis.
* * *

Lie­tu­vos paš­tas – bus tei­kia­mos tik bū­ti­niau­sios pa­slau­gos
Lie­tu­vos paš­tas pra­ne­ša, kad nu­ma­ty­tos teik­ti uni­ver­sa­lio­sios paš­to pa­slau­gos, gy­ven­to­jams to­liau bus pri­sta­to­mos to­kios kri­tiš­kai svar­bios pa­slau­gos kaip pen­si­jos, iš­mo­kos, bus tę­sia­ma siun­tų pri­sta­ty­mo pa­slau­ga įsi­gi­ju­siems bū­ti­nas pre­kes elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se. Ta­čiau, siek­da­mas ri­bo­ti kon­tak­tą tarp sa­vo dar­buo­to­jų ir gy­ven­to­jų, ko­vo 16 d. – 30 d. tai­kys tam tik­rus veik­los ap­ri­bo­ji­mus
Paš­to sky­riuo­se ma­ži­na­ma pa­slau­gų ap­im­tis: klien­tams bus tei­kia­mos tik bū­ti­no­sios pa­slau­gos:
* uni­ver­sa­lio­sios paš­to pa­slau­gos, t. y. siun­tų ir laiš­kų pri­ėmi­mas bei iš­da­vi­mas;
* iš­mo­ka­mos pen­si­jos bei pa­šal­pos;
* pri­ima­mos pi­ni­gi­nės įmo­kos bei at­lie­ka­mos pi­ni­gi­nės per­lai­dos;
* pri­ima­ma spau­dos pre­nu­me­ra­ta (sie­kiant už­tik­rin­ti in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mą gy­ven­to­jams).
Taip pat ak­cen­tuo­ja­ma, kad ri­bo­ja­mas klien­tų skai­čius sky­riu­je – vie­nu me­tu sky­riu­je ga­lės bū­ti tiek žmo­nių, kiek yra klien­tų ap­tar­na­vi­mo vie­tų; bus pre­kiau­ja­ma tik pa­ka­vi­mo prie­mo­nė­mis ir paš­to žen­klais.
Laiš­ki­nin­kai klien­tams tie­sio­giai (į ran­kas) pri­sta­tys tik pen­si­jas, pa­šal­pas ir pro­ce­si­nius do­ku­men­tus, juos įtei­kiant „iki slenks­čio“, t. y. paš­to dar­buo­to­jai ne­ap­tar­naus klien­tų jų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų vi­du­je.
Re­gist­ruo­ti laiš­kai, pre­nu­me­ra­ta bei siun­tos, tel­pan­čios į paš­to dė­žu­tę, bus įme­ta­mos į paš­to dė­žu­tę.
Į paš­to dė­žu­tę ne­tel­pan­čios siun­tos klien­tams į na­mus ne­bus pri­sta­to­mos, bet iš­duo­da­mos paš­to sky­riu­je ar­ba, esant ga­li­my­bei, pri­sta­to­mos į siun­tų sa­vi­tar­nos ter­mi­na­lus, apie tai in­for­muo­jant klien­tus SMS ži­nu­te ar­ba pra­ne­ši­mu.
Kur­je­ri­nės siun­tos bus pri­sta­to­mos tik „iki slenks­čio“, t. y. kur­je­riai ne­ap­tar­naus klien­tų jų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų vi­du­je.
Lie­tu­vos paš­tas gy­ven­to­jų pra­šo jo­kiu bū­du ne­ati­da­ry­ti du­rų paš­to dar­buo­to­jams, jei na­mie yra sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je esan­čių gy­ven­to­jų; siun­tas siųs­ti nau­do­jan­tis be žmo­giš­ko­jo kon­tak­to vei­kian­čiais LP EXPRESS paš­to­ma­tais, dir­ban­čiais 24/7; pa­gal ga­li­my­bes ati­dė­ti bet ko­kį vi­zi­tą į paš­to sky­rius; paš­to sky­riuo­se lai­ky­tis paš­to dar­buo­to­jų nu­ro­dy­mų; nau­do­tis e-sa­vi­tar­na pa­ruo­šiant siun­tas na­mie www.ma­no­siun­tos.post.lt.
* * *

Tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­ty­se au­to­mo­bi­lius tik­ri­na be jo val­dy­to­jo
Pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nė dir­ba, ta­čiau ima­si kur kas di­des­nių at­sar­gu­mo prie­mo­nių: pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra pri­sta­ty­tai trans­por­to prie­mo­nei (TP) at­lie­ka­ma ne­da­ly­vau­jant jos val­dy­to­jui, t. y. TP val­dy­to­jas tu­ri pa­teik­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus ap­žiū­rą at­lie­kan­čiam kon­tro­lie­riui, o ap­žiū­ros pro­ce­dū­ros me­tu ne­da­ly­vau­ja.
„Klien­tas tu­ri lauk­ti ap­žiū­ros pa­bai­gos klien­tų lau­ki­mo pa­tal­po­se ar­ba prie iš­va­žia­vi­mo iš ap­žiū­ros pa­sta­to var­tų. Po ap­žiū­ros kon­tro­lie­rius per­duo­da TP val­dy­to­jui, ati­duo­da do­ku­men­tus bei tech­ni­nės ap­žiū­ros ata­skai­tą. Vis­gi TP val­dy­to­jas ga­li da­ly­vau­ti ap­žiū­ro­je iš­skir­ti­niu at­ve­ju, jei kon­tro­lie­rius dėl bū­ti­nų prie­žas­čių tai nu­ro­do val­dy­to­jui“, – sa­ko Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ di­rek­to­rius Gin­tau­tas Šlė­de­ris
* * *

Ka­ran­ti­no me­tu pa­reiš­ki­mai san­tuo­kai ne­pri­ima­mi
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius pra­ne­ša, kad pa­reiš­ki­mai san­tuo­koms re­gist­ruo­ti bus pri­ima­mi tik pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui, o san­tuo­kų re­gist­ra­ci­ja bus vyk­do­ma da­ly­vau­jant 5 as­me­nims (jau­nie­ji, liu­di­nin­kai ir Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos at­sto­vas). Vai­kų gi­mi­mo re­gist­ra­vi­mas bus vyk­do­mas per LR gy­ven­to­jų re­gist­ro in­for­ma­ci­nę sis­te­mą MEPIS, o vai­ko gi­mi­mo įra­šo iš­ra­šo ko­pi­ja bus iš­siųs­ta tė­vams jų nu­ro­dy­tu el. paš­tu. Vai­ko gi­mi­mo iš­ra­šo ori­gi­na­lą tė­vai ga­lės pa­si­im­ti po ka­ran­ti­no at­šau­ki­mo. Iš­tuo­kos, mir­ties ir kar­to­ti­niai įra­šų iš­ra­šai bus iš­duo­da­mi at­šau­kus ka­ran­ti­ną.
* * *

No­ta­rai atnaujina darbą, ant­sto­liai dirba nuo­to­li­niu bū­du
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja praneša, jog esant ka­ran­ti­nui, no­ta­rų biu­rai laikinai ne­dir­bo, ta­čiau jau nuo šio penktadienio jie atnaujina darbą. Notarų biuruose bus priimami tik iš anksto nuotoliniu būdu – telefonu ar elektroniniu paštu užsiregistravę asmenys. Notaras gali atsisakyti registruoti asmenį, neįleisti į patalpas asmens ir nesuteikti paslaugų, jeigu kyla abejonių dėl jo sveikatos būklės, jeigu nesilaikoma būtinų prevencijos priemonių ir kyla rizika sveikatai.
Į notaro biuro patalpas gali įeiti tik notarai, notaro biuro darbuotojai, asmenys, kuriems bus atliekami notariniai veiksmai, jų atstovai. Visi pasirengiamieji darbai privalo būti atliekami nuotoliniu būdu – telefonu ar elektroniniu paštu.
Šiuo lai­ko­tar­piu as­me­nys su ant­sto­liais ga­lės ben­drau­ti tik nuo­to­li­niu bū­du: te­le­fo­nu ar elek­tro­ni­niu paš­tu. Vi­si šie ap­ri­bo­ji­mai ga­lios dvi sa­vai­tes. Po to jie ga­li bū­ti pra­tęs­ti.
* * *

Trak­to­rių re­gist­ra­vi­mas, iš­re­gist­ra­vi­mas, tech­ni­nė ap­žiū­ra ne­vyk­do­ma
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­rius dėl ka­ran­ti­no taip pat ne­be­vyk­do trak­to­rių re­gist­ra­vi­mo, iš­re­gist­ra­vi­mo, tech­ni­nės ap­žiū­ros. Dėl in­for­ma­ci­jos siū­lo­ma kreip­tis tel. 8 612 64 975, el. p. ar­tu­ras.ma­jus@plun­ge.lt
* * *

Teis­me su­stab­dy­ti žo­di­nių by­lų nag­ri­nė­ji­mai
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas taip pat ima­si lai­ki­nų pre­ven­ci­jos ir ap­sau­gos nuo ko­ro­na­vi­ru­so (COVID-19) pli­ti­mo prie­mo­nių nuo ko­vo 16 die­nos iki ko­vo 29 die­nos: ne­vyks­ta žo­di­niai by­lų nag­ri­nė­ji­mai; by­los pro­ce­so da­ly­viams su­si­pa­žin­ti ne­tei­kia­mos; iki mi­ni­mu­mo ap­ri­bo­tas per­so­na­lo fi­zi­nis kon­tak­tas su teis­mo lan­ky­to­jais.
Teis­mas taip pat pra­šo teis­mų lan­ky­to­jų šiuo lai­ko­tar­piu pa­gal ga­li­my­bę į teis­mą kreip­tis te­le­fo­nu, elek­tro­ni­niu paš­tu, nau­do­tis elek­tro­ni­nė­mis ry­šių prie­mo­nė­mis nuo­to­li­niu bū­du per Lie­tu­vos teis­mų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų por­ta­lą pri­si­jun­gus www.teis­mai.lt ar­ba www.epas­lau­gos.lt
* * *

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio de­kla­ra­vi­mo ir su­mo­kė­ji­mo ter­mi­nas nu­ke­lia­mas
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­ne­ša, kad at­si­žvel­giant į su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją dėl ko­ro­na­vi­ru­so, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) de­kla­ra­vi­mo ir su­mo­kė­ji­mo ter­mi­nas yra nu­ke­lia­mas: vie­to­je bu­vu­sios ge­gu­žės 4 d. šiais me­tais pa­ja­mas de­kla­ruo­ti bei mo­kes­tį su­mo­kė­ti rei­kės iki lie­pos 1 d. Dėl to il­giau bus ga­li­ma teik­ti ir pra­šy­mus skir­ti pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį or­ga­ni­za­ci­joms, po­li­ti­nėms par­ti­joms bei prof­są­jun­goms.
Taip pat pri­me­na­ma, kad vi­sos VMI pa­slau­gos yra tei­kia­mos ir kon­sul­ta­ci­jos vyks­ta tik nuo­to­li­niu bū­du. Kon­sul­ta­ci­jas mo­kes­čių klau­si­mais gy­ven­to­jai ga­li gau­ti pa­skam­bi­nę 1882 ar pa­tei­kę pa­klau­si­mą elek­tro­ni­niu bū­du per Ma­no VMI.
* * *

Už drau­di­mo ne­si­lai­ky­mą – bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ar­ba bau­da iki 3000 Eur
„Ša­ly­je įve­dus ka­ran­ti­ną, drau­di­mų ne­si­lai­kan­tiems as­me­nims ar­ba įmo­nėms už pa­čias pa­vo­jin­giau­sias vei­kas ga­li bū­ti tai­ko­ma ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, ki­tiems ga­li grės­ti bau­da nuo 1400 iki 3000 eu­rų“, – sa­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to de­ka­nas pro­fe­so­rius To­mas Da­vu­lis.
„Rei­ka­la­vi­mai tiek įmo­nėms, tiek as­me­nims yra pri­va­lo­mo­jo po­bū­džio. Tai yra vie­šo­ji tei­sė, im­pe­ra­ty­vai, ku­rių mes pri­va­lome lai­ky­tis, ir šiuo at­ve­ju bū­tent vi­suo­me­nės sau­gu­mas rei­ka­lau­ja, kad kiek­vie­nas mū­sų vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­tis as­muo, ne­pri­klau­so­mai nuo pi­lie­ty­bės, jų lai­ky­tų­si, nes esa­me di­de­lio pa­vo­jaus aki­vaiz­do­je“, – tei­gė T. Da­vu­lis.
Anot VU Tei­sės fa­kul­te­to de­ka­no, tiek Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mai, tiek ir pa­ti ins­ti­tu­ci­nė sis­te­ma yra pa­reng­ta pri­vers­ti šių rei­ka­la­vi­mų lai­ky­tis.
„Kai kal­ba­me apie įsta­ty­mus, ku­rie drau­džia ne­pa­klus­ti šiems rei­ka­la­vi­mams, tai pir­miau­sia yra pa­ti pa­pras­čiau­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, ku­ri nu­ma­ty­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se. Mes šia­me ko­dek­se tu­ri­me bent du straips­nius, ku­rie tie­sio­giai su­si­ję su mū­sų ap­ta­ria­mu reiš­ki­niu. Tai pir­miau­siai yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­kre­čia­mų­jų li­gų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės pa­žei­di­mas“, – sa­ko de­ka­nas, ak­cen­tuo­da­mas, kad šių ko­dek­so straips­nių ne­si­lai­ky­mas už­trau­kia at­sa­ko­my­bę tiek pa­vie­niams as­me­nims, tiek ir ju­ri­di­niams as­me­nims bei jų va­do­vams.
Pa­sak jo, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ku­rie rei­ka­lau­ja lai­ky­tis šio įsta­ty­mo ir nau­do­ja įvai­rias prie­mo­nes, įskai­tant ir prie­var­tos prie­mo­nes, tu­ri tei­sę po to vi­są by­los me­džia­gą per­duo­ti teis­mui.
VU Te­si­sės fa­kul­te­to de­ka­nas taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad už pa­čias pa­vo­jin­giau­sias vei­kas ir dėl jų ky­lan­čias pa­sek­mes yra nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.
„Bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ky­la už pa­čias pa­vo­jin­giau­sias vi­suo­me­nei vei­kas. Dėl to bau­džia­mą­ja tvar­ka, ko ge­ro, at­sa­kys tik tas as­muo, ku­ris tą pa­žei­di­mą pa­da­ro tik aiš­kiai ži­no­da­mas, kad ser­ga, ir aiš­kiai ži­no­da­mas, kad pa­žei­džia pa­čias pa­grin­di­nes elg­se­nos tai­syk­les“, – in­for­ma­vo T. Da­vu­lis.

Komentarai
Kiti straipsniai