Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

Ka­ran­ti­nas Lie­tu­vo­je: kaip kei­sis mū­sų gy­ve­ni­mas?

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė, kad nuo ko­vo 16 iki 30 die­nos dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės vi­so­je ša­ly­je įves­tas ka­ran­ti­nas (ko­ro­na­vi­ru­so karš­to­ji li­ni­ja – 1808). Dėl to įve­da­mi ap­ri­bo­ji­mai, re­ko­men­da­ci­jos ir drau­di­mai. Kaip kei­sis mū­sų gy­ve­ni­mas šiuo lai­ko­tar­piu?

DRAUDŽIAMA:
– Drau­džia­ma už­sie­nie­čiams at­vyk­ti į Lie­tu­vą, iš­sky­rus spe­cia­lius at­ve­jus, kai vyk­do­mas kro­vi­nių ve­ži­mas, kai as­me­nys tu­ri tei­sę gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ir iš­sky­rus di­plo­ma­tus. Iš­im­tis tai­ko­ma ir NATO bei NATO ša­lių ka­ri­niuo­se vie­ne­tuo­se tar­nau­jan­tiems as­me­nims bei juos ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui, jų šei­mos na­riams. Pre­kių ju­dė­ji­mas ne­ri­bo­ja­mas.
– Drau­džia­ma Lie­tu­vos pi­lie­čiams iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos, iš­sky­rus at­ve­jus, kai jie grįž­ta į sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą, vyks­ta į sa­vo dar­bo vie­tą, taip pat VSAT va­do­vo ar jo įga­lio­to as­mens lei­di­mu.
– Drau­džia­mas kul­tū­ros, lais­va­lai­kio, pra­mo­gų, spor­to įstai­gų lan­ky­mas ir fi­zi­nis lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mas.
– Drau­džia­ma veik­la vai­kų, žmo­nių su ne­ga­lia ir pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­nos ir už­im­tu­mo cen­truo­se.
– Drau­džia­mas ka­li­nių lan­ky­mas.
– Drau­džia­mi vi­si at­vi­ro­se ir už­da­ro­se erd­vė­se or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai bei su­si­bū­ri­mai.
– Drau­džia­ma svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gų cen­trų, sa­na­to­ri­jų, po­il­sio cen­trų veik­la, iš­sky­rus in­di­vi­du­a­lias re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas, ku­rios su­si­ju­sios su gy­dy­mu.
– Drau­džia­ma vie­šo­jo mai­ti­ni­mo­si įstai­gų, res­to­ra­nų, ka­vi­nių, ba­rų, nak­ti­nių klu­bų ir ki­tų pa­si­links­mi­ni­mo vie­tų veik­la, iš­sky­rus kai mais­tas ga­li­­mas iš­si­ne­ši­mui ar­ba ki­tais bū­dais pri­sta­to­mas gy­ven­to­jams.
– Drau­džia­ma par­duo­tu­vių, iš­sky­rus mais­to pre­kių, pre­ky­bos cen­trų, iš­sky­rus mais­to, ve­te­ri­na­ri­jos, vais­ti­nių ir op­ti­kos pre­kių par­duo­tu­ves juo­se, tur­ga­vie­čių, iš­sky­rus mais­to, veik­la, iš­sky­rus in­ter­ne­ti­nę pre­ky­bą ir kai pre­kės pri­sta­to­mos gy­ven­to­jams.
– Drau­džia­mas gro­žio pa­slau­gų tei­ki­mas.
– Drau­džia­mas pa­cien­tų lan­ky­mas, iš­sky­rus ter­mi­na­li­nės būk­lės pa­cien­tų ir vai­kų iki 14 me­tų lan­ky­mą gy­dan­čio gy­dy­to­jo lei­di­mu.
– Drau­džia­ma lan­ky­tis vi­suo­se sta­cio­na­rio­se so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­go­se, šei­my­no­se, gru­pi­nio ir ben­druo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se, ki­to­se so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­go­se kon­tak­tuo­ti su klien­tu lei­džia­ma tik už­tik­ri­nant bū­ti­ną­sias so­cia­li­nes pa­slau­gas.

RIBOJAMA:
– Ri­bo­ja­mas tarp­mies­ti­nis ir prie­mies­ti­nis ke­lei­vi­nio trans­por­to in­ten­sy­vu­mas – lei­džia­mas tik sė­di­mų vie­tų už­ėmi­mas ne ma­žes­niu kaip 1 met­ro at­stu­mu ir ypa­tin­gų sau­gu­mo prie­mo­nių tai­ky­mas, dez­in­fe­kuo­jant trans­por­to prie­mo­nes kiek­vie­no marš­ru­to pra­di­nė­je ir ga­li­nė­je sto­te­lė­je. Šią nuo­sta­tą pri­myg­ti­nai siū­lo­ma tai­ky­ti ir vyk­dant ke­lei­vių ve­ži­mą vie­šuo­ju mies­to trans­por­tu.
– Ri­bo­ja­mos re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos ir am­bu­la­to­ri­nių as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mas.

REKOMENDUOJAMA
– Nu­sta­to­ma, kad vie­šo­jo sek­to­riaus vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se, įstai­go­se, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mo­se įmo­nė­se dar­bas or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu bū­du, iš­sky­rus at­ve­jus, kai bū­ti­na ati­tin­ka­mas funk­ci­jas at­lik­ti dar­bo vie­to­je.
– Pri­va­čia­jam sek­to­riui re­ko­men­duo­ja­ma dirb­ti to­kia pat dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo for­ma kaip ir vie­ša­ja­me sek­to­riu­je.
– Re­ko­men­duo­ja­ma at­si­skai­ty­mams nau­do­ti ne gry­nuo­sius pi­ni­gus.

Komentarai
Kiti straipsniai