Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 09 d.

Ga­li­te pa­si­žy­mė­ti ver­tin­gus daik­tus pa­tys

Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas in­for­muo­ja, kad nuo šių me­tų pra­džios gy­ven­to­jams su­da­ry­ta ga­li­my­bė ne tik pa­pras­tai bei sau­giai už­re­gist­ruo­ti sa­vo ver­tin­gus daik­tus elek­tro­ni­nė­je daik­tų žy­mė­ji­mo sis­te­mo­je, bet ir ra­dus pa­žy­mė­tą daik­tą, apie tai pra­neš­ti jo sa­vi­nin­kui sis­te­mo­je, iš­siun­čiant tie­sio­gi­nę ži­nu­tę.

In­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.pa­zy­me­tas.lt. no­ri­mus daik­tus pa­žy­mė­ti ga­li­ma per ke­lias mi­nu­tes ne­iš­ei­nant iš na­mų. Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jams, no­rin­tiems pa­žy­mė­ti ver­tin­gus daik­tus, ta­čiau ne­tu­rin­tiems as­me­ni­nio elek­tro­ni­nio paš­to ad­re­so, su­teik­ti pa­gal­bą ir už­re­gist­ruo­ti jų daik­tus elek­tro­ni­nė­je žy­mė­ji­mo sis­te­mo­je ga­li Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nės.

Komentarai
Kiti straipsniai