Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Dviem sa­vai­tėms už­da­ro­mos ug­dy­mo įstai­gos – ne­vyks ma­si­niai kul­tū­ros, spor­to ir ki­ti ren­gi­niai

Ket­vir­ta­die­nį po­piet vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­nų pa­si­ta­ri­mas. Ja­me, be nu­ma­ty­tų se­niū­nams ak­tu­a­lių klau­si­mų, me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis kal­bė­jo ir apie vi­są ša­lį sting­dan­tį COVID-19 ko­ro­na­vi­ru­są. Pa­si­ta­ri­mo me­tu Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rių pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos su įsa­ky­mu dviem sa­vai­tėms už­da­ry­ti ug­dy­mo įstai­gas.

Ra­gi­no bū­ti su­si­tel­ku­siems, vyk­dy­ti nu­ro­dy­mus bei re­ko­men­da­ci­jas

„Rei­kia ap­tar­ti svar­biau­sią šiuo me­tu klau­si­mą, nuo ku­rio ga­li pri­klau­sy­ti ir vi­sų me­tų mū­sų gy­ve­ni­mas. Tai ga­li iš­šauk­ti daug ša­lu­ti­nių da­ly­kų. Rei­kia į šią si­tu­a­ci­ją žiū­rė­ti pro­tin­gai ir nie­ko ne­pra­leis­ti pro akis. Vi­sa tai da­ro­si ne­be­juo­kin­ga“, – kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Me­ras pa­sa­ko­jo, kad su­lauk­ta daug kri­ti­kos, kai ko­vo 5 d. Sa­vi­val­dy­bė­je pa­skel­bus gri­po epi­de­mi­ją, bu­vo at­šauk­ti ren­gi­niai. Anot me­ro, žmo­nės ta­da la­bai py­ko, ta­čiau kas bū­tų, jei­gu ku­rio­je nors šei­mo­je ar iš ar­ti­mų žmo­nių ra­to kas nors už­si­krės­tų ir, ne­duok Die­ve, nu­mir­tų. Ką ta­da rei­kė­tų kal­tin­ti ir ant ko pyk­ti. Ita­li­jo­je, kai epi­de­mi­ja pra­si­dė­jo, vi­si el­gė­si lais­vai. Da­bar si­tu­a­ci­ja ne­be­su­va­lo­ma, ma­to­mi re­zul­ta­tai. „Dži­nas iš bu­te­lio iš­leis­tas ir da­bar jis at­ei­na pas mus. Pa­vyz­džiui, į Ma­žei­kius grįž­ta žmo­nių bri­ga­da, dir­bu­si Ita­li­jo­je. Ne­aiš­ku, gal ten bu­vo žmo­nių ir iš Rie­ta­vo ar Plun­gės. Ap­link mus ga­li vaikš­čio­ti žmo­gus, ne­šio­jan­tis vi­ru­są ir už­krės­ti bet ku­rį. Nu­si­ra­min­ti ir gal­vo­ti, kad tai mū­sų ne­pa­lies, ne­ga­li­me, kol ši ban­ga ne­nu­slūgs. Rei­kia bū­ti su­si­tel­ku­siems ir, ne­žiū­rint į nie­ką, vyk­dy­ti vi­sus įsa­ky­mus. Jei­gu su­si­ta­rė­me, kad ren­gi­nių ne­da­ro­me, jų ir ne­tu­ri bū­ti“, – ak­cen­ta­vo A. Čer­nec­kis.
Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas do­mė­jo­si, kaip se­niū­ni­jos yra ap­si­rū­pi­nu­sios dez­in­fek­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis. At­sa­ky­ta, kad mui­lo tu­ri­ma, ta­čiau spe­cia­lių dez­in­fek­ci­nių skys­čių – ne. Ne vie­nas sa­kė, kad apė­jo vi­sas par­duo­tu­ves, bet dez­in­fek­ci­nių prie­mo­nių nie­kur ne­bė­ra. Šio­mis die­no­mis vais­ti­nės ir par­duo­tu­vės lau­kia šių prie­mo­nių pa­pil­dy­mo. „Ži­no­te sa­vo žmo­nes, jų ju­dė­ji­mą, kas grįž­ta iš už­sie­nio vals­ty­bių, jau ne­be taip svar­bu, iš kur. Iš bet kur grįž­tan­tie­ji ga­li kel­ti pa­vo­jų. Su tais žmo­nė­mis rei­kia per­kal­bė­ti, kad elg­tų­si žmo­niš­kai ir per dvi ka­ran­ti­no sa­vai­tes ne­vaikš­čio­tų vie­šo­se vie­to­se, ne­ne­šio­tų ga­li­mo už­kra­to. Ne­ga­li­me pa­ni­kuo­ti ir skelb­ti, kad at­ei­na pa­sau­lio pa­bai­ga, ta­čiau pa­bai­ga ga­li pa­siek­ti dėl ki­tų leng­va­bū­diš­ku­mo“, – sa­kė me­ras. Anot jo, pa­skelb­ta gri­po epi­de­mi­ja bu­vo rim­tas žings­nis. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė su­re­a­ga­vo griež­čiau nei kai­my­nai, ta­čiau me­ras dėl to sa­kė ne­si­gai­lin­tis – svar­biau­sia iš­veng­ti ga­li­mų pa­vo­jų. Jis pa­ta­rė vi­siems sek­ti in­for­ma­ci­ją per ži­nias, įsi­klau­sy­ti į gy­dy­to­jų re­ko­men­da­ci­jas ir va­do­vau­tis jų nu­ro­dy­mais. Kal­bė­ta ir apie ga­li­my­bę, jei­gu pri­reik­tų, izo­liuo­ti ar ap­gy­ven­din­ti žmo­nes. Mi­nė­ta, kad jei­gu taip nu­tik­tų, šiam rei­ka­lui ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti bu­vęs Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos ben­dra­bu­tis. Grį­žę iš už­sie­nio vals­ty­bių žmo­nės, ku­riems vi­ru­sas ne­nu­sta­ty­tas, tu­ri dvi sa­vai­tes bū­ti na­muo­se. Tiems, ku­riems pa­si­reiš­kia ga­li­mi vi­ru­so simp­to­mai, ga­li pa­dė­ti tik li­go­ni­nė.

Dviem sa­vai­tėms nu­trau­kia­ma ug­dy­mo veik­la – siū­lo­ma mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du

Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vu­si Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė in­for­ma­vo, kad ket­vir­ta­die­nį pa­sie­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mas, ku­riuo skel­bia­mos pa­va­sa­rio atos­to­gos nuo ko­vo 13 d. iki ko­vo 27 d. Ug­dy­mo įstai­gų pa­tal­po­se ne­vyks pa­mo­kos ir jo­kia ki­ta pa­pil­do­ma ug­dy­mo veik­la. Šiuo lai­ko­tar­piu nu­trau­kia­ma ir ug­dy­mo veik­la Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po me­no mo­kyk­lo­je. Jau­nuo­liai ne­pri­ima­mi ir at­vi­ra­me jau­ni­mo cen­tre, Tve­rų die­nos cen­tre, lan­ky­to­jų ne­ap­tar­naus Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka, pa­slau­gų ne­be­teiks ba­sei­nas. Vi­so­je ša­ly­je nu­trau­kia­ma ir uni­ver­si­te­tų, ki­tų ug­dy­mo įstai­gų veik­la. Vai­kai į dar­že­lius šiuo lai­ko­tar­piu taip pat ne­bus pri­ima­mi. Tė­vams, au­gi­nan­tiems ma­žus vai­kus, siū­lo­ma dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, pa­si­im­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, atos­to­gas, pra­šy­ti se­ne­lių, gi­mi­nai­čių pa­gal­bos pri­žiū­rint vai­kus.
Ki­lus klau­si­mui, kas šiuo lai­ko­tar­piu pa­si­rū­pins tin­ka­mu moks­lei­vių mo­ky­mo­si pro­ce­su ir pa­si­ruo­ši­mu eg­za­mi­nams, iš­ei­tį siū­lo di­džiau­sia Lie­tu­vos va­do­vė­lių ir mo­ko­mo­sios li­te­ra­tū­ros lei­dyk­la „Švie­sa“. Ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu bus už­tik­rin­tas ne­per­trau­kia­mas 1–12 kla­sių moks­lei­vių ug­dy­mo pro­ce­sas nuo­to­li­niu bū­du, su­tei­kus ne­mo­ka­mą pri­ei­gą prie skait­me­ni­nės mo­ky­mo(si) plat­for­mos „EDUKA kla­sė. Mo­ky­to­jai bei moks­lei­viai iš vi­sos Lie­tu­vos, ne­pri­klau­so­mai nuo sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je vei­kia ug­dy­mo įstai­ga, ga­li pri­si­jung­ti in­ter­ne­te ad­re­su https://kla­se.edu­ka.lt/ ir ne­mo­ka­mai nau­do­tis skait­me­ni­ne ug­dy­mo plat­for­ma nuo­to­li­niu bū­du, kol ša­ly­je ne­bus at­šauk­tas ka­ran­ti­nas.
Vi­soms Lie­tu­vos mo­kyk­loms „Vy­tu­rio“ skait­me­ni­nių ir gar­so kny­gų lo­by­nas at­vė­rė du­ris ne­mo­ka­mam skai­ty­mui. Sa­vo pro­gra­mos tin­kle­lį kei­čia ir LRT te­le­vi­zi­ja, ku­ri nuo ko­vo 16 d. pra­de­da tran­sliuo­ti spe­cia­lų „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kų“ pro­jek­tą „Įdo­miau­sios pa­mo­kos tie­sio­giai“.
Ša­lies mas­tu drau­džia­ma dvi sa­vai­tes or­ga­ni­zuo­ti tiek at­vi­rus, tiek už­da­rus spor­to, kul­tū­ros, lais­va­lai­kio, pra­mo­gų ir ki­tus ren­gi­nius. Re­ko­men­duo­ja­ma ati­dė­ti vi­sas ke­lio­nes ir ar­ti­miau­sią mė­ne­sį ne­vyk­ti į už­sie­nio vals­ty­bes, ypač drau­džia­ma lan­ky­tis ypa­tin­gos ri­zi­kos ša­ly­se: Ita­li­jo­je, Ki­ni­jo­je, Ira­ne, Pie­tų Ko­rė­jo­je, Sin­ga­pū­re.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Ministro įsakymu nuo kovo 13 iki 27 dienos mokiniams skelbiamos pavasario atostogos, nevyks pamokos ir kita ugdymo veikla.

Komentarai
Kiti straipsniai