Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Aud­ros pa­da­ri­niai: išvir­tę me­džiai, nuo sto­gų nu­plėš­ti ši­fe­rio lakš­tai ir be elek­tros li­kę gy­ven­to­jai

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Lie­tu­vą tal­žė ga­lin­gas vė­jas, vir­to me­džiai, be elek­tros li­ko dau­gy­bė na­mų. Vi­są nak­tį dar­bo ne­trū­ko ir ug­nia­ge­siams – Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­se 28 kar­tus vyk­ta ša­lin­ti me­džių, už­vir­tu­sių ant ke­lių, elek­tros lai­dų, au­to­mo­bi­lių. Aud­ros me­tu vė­jas lau­žė ša­kas, vir­to me­džiai, griu­vo tvo­ros, lai­ki­ni sta­ti­niai, vė­jas ne­šio­jo ne­pri­tvir­tin­tus daik­tus gy­ven­to­jų kie­muo­se.

Mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je taip pat neap­si­ei­ta be nuos­to­lių. La­biau­siai šį kar­tą nu­ken­tė­jo Dau­gė­dų se­niū­ni­ja. Se­niū­nė As­ta Glo­bie­nė penk­ta­die­nio ry­te in­for­ma­vo, kad da­lis gy­ven­to­jų vis dar ne­tu­ri elek­tros – Gu­da­lių gat­vė li­ko ir be van­dens tie­ki­mo. Ap­žiū­rė­ju­si sa­vo val­das, se­niū­nė sa­kė, kad daug kur ap­ga­din­ti ir su­dras­ky­ti gy­ven­to­jų šilt­na­miai, nu­ken­tė­jo ne­ma­žai ūki­nių pa­sta­tų ir kai ku­rie gy­ve­na­mie­ji na­mai, nuo ku­rių sto­gų vė­jas plė­šė ši­fe­rių la­pus. Vie­nam dau­gė­diš­kiui aud­ra at­ne­šė itin daug nuos­to­lių – nuo na­mo nu­plėš­ta vi­sa sto­go danga, ku­rią sa­vi­nin­kas vi­sai ne­se­niai bu­vo pa­si­kei­tęs. Se­niū­ni­jos ke­liai pra­va­žiuo­ja­mi, nu­vir­tę me­džiai ar jų ša­kos sėk­min­gai pa­ša­lin­tos.
Tve­rų se­niū­ni­jo­je taip pat už­fik­suo­ta vir­tu­sių me­džių, ta­čiau se­niū­ni­jo­se dar­buo­to­jai ir ug­nia­ge­siai spar­čiai dir­ba, kad vis­kas kuo grei­čiau bū­tų pa­ša­lin­ta iš gat­vių. Vė­jo ne­at­lai­kė ir di­de­lė me­džio ša­ka Tve­rų gim­na­zi­jos te­ri­to­ri­jo­je. Nuo kai ku­rių pa­sta­tų vė­jas nu­plė­šė ši­fe­rio lakš­tus, kai­muo­se yra gy­ven­to­jų, li­ku­sių be elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mo. Lo­pai­čių pi­lia­kal­ny­je pra­ūžu­si aud­ra taip pat pri­da­rė nuos­to­lių, ta­čiau jie nė­ra to­kie di­de­li, ko­kie ga­lė­jo bū­ti. Yra nu­vir­tu­sių me­džių, ta­čiau virs­da­mi jie be­veik ne­pa­žei­dė me­di­nių ta­ke­lių ir tu­rėk­lų. Nu­ken­tė­jo tik til­tas per Ait­rą, ve­dan­tis į pi­lia­kal­nį, ta­čiau ir jis – ne­žy­miai.
Me­din­gė­nuo­se da­lis gy­ven­to­jų na­mų taip pat sken­dė­jo tam­so­je, vė­jas plė­šė ši­fe­rio lakš­tus, dau­giau­sia nu­ken­tė­jo ūki­niai pa­sta­tai. Anot se­niū­nės Sa­lo­mė­jos Čies­nie­nės, „pa­šiauš­tas“ kul­tū­ros na­mų sto­gas, o į mo­kyk­los pa­sta­tą at­si­rė­mė vė­jo gū­sių ne­at­lai­kęs me­dis. Pri­da­ry­tos ža­los yra, ta­čiau, anot se­niū­nės, jos ne­su­ly­gin­si su ta, ku­rią se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai pa­ty­rė 2018 m. va­sa­rą.
Rie­ta­vo mies­to ir kai­miš­ko­ji se­niū­ni­jos nu­ken­tė­jo ne taip smar­kiai. Kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos se­niū­nas To­mas Dauk­šas apie jo te­ri­to­ri­jo­je už­fik­suo­tus nuos­to­lius in­for­ma­ci­jos ne­tu­rė­jo. Anot jo, ži­no­ma tik tiek, kad pa­ti se­niū­ni­ja ir da­lis se­niū­ni­jos kai­mų ne­tu­ri elek­tros. La­bar­džiuo­se ug­nia­ge­siams te­ko ša­lin­ti ant ke­lio nu­griu­vu­sį me­dį. Rie­ta­vo mies­to te­ri­to­ri­jo­je tvar­ko­mi me­džiai, vė­jo nu­lauž­tos ša­kos, yra be elek­tros li­ku­sių gy­ven­to­jų. Pa­lan­gos gat­vės gy­ven­to­jai li­ko ir be šil­dy­mo. Apie nu­plėš­tus sto­gus ar ki­taip nu­ken­tė­ju­sius gy­ven­to­jų pa­sta­tus se­niū­ni­ja in­for­ma­ci­jos ne­tu­rė­jo.
Kai vėt­ra mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je siau­tė­jo 2018 m. va­sa­ros pa­bai­go­je, itin smar­kiai nu­ken­tė­jo Rie­ta­vo par­kas – lū­žo ne­ma­žai me­džių. Par­ko te­ri­to­ri­ją su­si­tel­kę ta­da šva­ri­no sa­va­no­riai. Ir šį kar­tą par­kas nu­ken­tė­jo – prie cen­tri­nio ta­ko vė­jas su šak­ni­mis iš­ro­vė di­džiu­lį kle­vą, gū­sių ne­at­lai­kė ir ke­le­tas jau­nų eg­lių. Par­ko te­ri­to­ri­jo­je pri­lau­žy­ta daug ša­kų. Anot par­ko prie­žiū­ra be­si­rū­pi­nan­čio mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Vy­to Rut­kaus­ko, yra me­džių, ku­rie ke­lia pa­vo­jų, tad teks spręs­ti ar ne­bū­tų sau­giau juos nu­pjau­ti.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Nuo audros nukentėjo ir Lopaičių piliakalnis.

Komentarai
Kiti straipsniai