Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

Su­skai­čia­vo žie­mo­ju­sios šikš­nos­par­nius

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP) iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, jog pra­ėju­sį žie­mos se­zo­ną pas juos Plokš­ti­nė­je bu­vo net pus­an­tro šim­to žie­mo­ju­sių šikš­nos­par­nių. Toks skai­čius – gau­siau­sias per dau­giau nei de­šim­ties me­tų ste­bė­ji­mo lai­ko­tar­pį.

Šikš­nos­par­niai žie­mo­ja Plokš­ti­nės miš­kuo­se esan­čiuo­se rū­siuo­se. Įpras­tai bū­da­vo su­skai­čiuo­ja­ma ne dau­giau kaip šim­tas šių skrai­dan­čių žin­duo­lių, o šį se­zo­ną – net 150-imt!
ŽNP dar­buo­to­jai nu­pa­veiks­la­vo vie­ną iš ke­tu­rių žie­mo­ji­mui pa­si­ren­ka­mą rū­sį. Pa­si­ro­do, ir me­ta­li­nės si­jos ni­ša – tin­ka­ma vie­ta ra­miam žie­mos mie­gui. Ją pa­si­rin­ko du šiau­ri­niai šikš­niai. Be­je, bū­tent šios rū­šies šikš­nos­par­nių Plokš­ti­nės rū­siuo­se žie­mo­ja dau­giau­siai: šie­met su­skai­čiuo­ti net 104 in­di­vi­dai.
O štai jau tru­pan­čio­je rū­sio sie­no­je įsi­kū­ręs ru­da­sis au­sy­lis – ky­šo jo au­sų kram­sliai. O au­sų kau­še­lius, ku­rie iš vi­sų Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių šikš­nos­par­nių yra il­giau­si, jis lai­ko pa­ki­šęs po spar­nais.
Tie­sa, šikš­nos­par­nių lan­ky­ti ne­ga­li­ma. Sie­kiant už­tik­rin­ti šių gy­vū­nų ra­my­bę, pa­tal­pos lai­ko­mos už­ra­kin­tos.

Pa­reng­ta pa­gal ŽNP inf.

Nuotraukoje: Sienos nišoje žiemoja šiauriniai šikšniai.

Komentarai
Kiti straipsniai