Trečiadienis, 2020 m. spalio 28 d.

Plungės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je mo­ko­si spor­tiš­kiau­sias jau­ni­mas

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je (PTVM) vyks­ta ne tik pa­mo­kos. Čia gau­su įvai­rių ren­gi­nių, kon­kur­sų, olim­pia­dų, ak­ty­viai da­ly­vau­ja­ma pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je. Be to, šio­je mo­kyk­lo­je, ga­li­ma sa­ky­ti, mo­ko­si be­ne spor­tiš­kiau­si mo­ki­niai. Jie pa­si­žy­mi ak­ty­via spor­ti­ne veik­la, aukš­tais pa­sie­ki­mais džiu­gi­na mo­kyk­los ben­druo­me­nę, drau­gus bei ar­ti­muo­sius, gar­si­na Plun­gę ir sa­vo mo­kyk­lą už jos ri­bų. Vos įkė­lus ko­ją į šios įstai­gos fo­jė, į akis krin­ta gau­si tau­rių, me­da­lių, ki­to­kių ap­do­va­no­ji­mų ko­lek­ci­ja, ku­ri pui­kuo­ja­si ant sten­do len­ty­nų.

Kaip pa­sa­ko­jo mi­nė­tos mo­kyk­los kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Ro­lan­das Kup­rys, la­bai džiu­gu, jog šiais tech­no­lo­gi­jų lai­kais, kai in­ter­ne­tas be­veik vi­sai už­val­dęs jau­nų žmo­nių pro­tus, dar at­si­ran­da no­rin­čių spor­tuo­ti. Jau­nuo­liai pa­sie­kia ge­rų re­zul­ta­tų įvai­rio­se spor­to ša­ko­se. „Mū­sų mo­kyk­lo­je mo­ki­niai žai­džia ir krep­ši­nį, ir tin­kli­nį, ir fut­bo­lą, ir sta­lo te­ni­są. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad vi­sur pa­si­žy­mi tie pa­tys mo­ki­niai. Per­nai tarp aš­tuo­nių pro­fe­si­nių mo­kyk­lų ko­man­dų jau tre­čią kar­tą Lie­tu­vos mas­tu ta­po­me krep­ši­nio tre­čio­sios vie­tos nu­ga­lė­to­jais. Pir­mą kar­tą tre­či­ą­ją vie­tą tarp Lie­tu­vos pro­fe­si­nių mo­kyk­lų iš­ko­vo­jo­me fut­bo­lo var­žy­bo­se. Tai – ge­riau­sias mū­sų pa­siek­tas re­zul­ta­tas. Pir­miau­sia tarp aš­tuo­nių ko­man­dų jė­gas te­ko iš­ban­dy­ti Klai­pė­dos re­gio­ni­nė­se var­žy­bo­se. Jo­se iš­ko­vo­jo­me pir­mą­sias vie­tas. To­liau žais­ti krep­ši­nio PTVM mo­ki­niai va­žia­vo į Kau­ną, o fut­bo­lo – į Pa­ne­vė­žį. Bu­vo iš­ko­vo­tos tre­čio­sios vie­tos“, – mo­ki­nių pa­sie­ki­mais di­džia­vo­si mo­ky­to­jas, dir­ban­tis PTVM jau pen­ke­rius me­tus. Jis pri­dū­rė, kad nors mo­kyk­lo­je po­pu­lia­ri ne vie­na spor­to ša­ka, ge­riau­sių re­zul­ta­tų spor­ti­nin­kai pa­sie­kia žais­da­mi krep­ši­nį.
R. Kup­rys taip pat di­džiuo­da­ma­sis pri­mi­nė, kad prieš tre­jus me­tus net du Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­niai bu­vo pa­kvies­ti į Lie­tu­vos pro­fe­si­nių mo­kyk­lų krep­ši­nio rink­ti­nę.
Iš­skir­ti mėgs­ta­miau­sios spor­to ša­kos kal­bin­ti PTVM mo­ki­niai ne­ga­lė­jo, nes, pa­sak jų, vi­sos la­bai įdo­mios. „Žai­džiant krep­ši­nį, ža­vi ko­man­di­nis žai­di­mas, su­si­tel­ki­mas, grei­tis, stai­gi re­ak­ci­ja į aikš­te­lė­je su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją. Sta­lo te­ni­sas – taip pat ko­man­di­nis žai­di­mas, bet jau vi­sai ki­to­kios tai­syk­lės, tech­ni­ka. Fut­bo­las – taip pat ge­ras, ak­ty­vus, jud­rus bei di­džiu­lės iš­tver­mės rei­ka­lau­jan­tis žai­di­mas. Tin­kli­nis žai­džia­mas dar ki­taip. Vie­na spor­to ša­ka rei­ka­lau­ja dau­giau ak­ty­vu­mo, ki­ta – ma­žiau, ta­čiau kad ir ko­kiu spor­tu ten­ka už­si­im­ti, gal­vo­ti vis tiek svar­bu, vi­sa­da rei­ka­lin­ga grei­ta re­ak­ci­ja ir blai­vus pro­tas. Pa­tin­ka spor­tuo­ti, ir įdo­mu vis­kas“, – pa­sa­ko­jo ak­ty­viau­si mo­kyk­los spor­ti­nin­kai.
Ypač, pa­sak mo­ky­to­jo R. Kup­rio, ak­ty­viai spor­tuo­ja ir ge­rai var­žy­bo­se pa­si­ro­do tre­čia­kur­siai Mo­des­tas Va­lan­čius, Lu­kas Vi­čius, Pi­jus Ston­kus, Dei­vy­das Šel­še­nis, at­ra­kur­siai Ig­nas Žvirz­di­nas, Er­nes­tas Žy­man­tas, pir­ma­kur­sis Pra­nas Lu­bys bei ne­ma­žai ki­tų mo­kyk­los mo­ki­nių.
„Sau­sio 16 die­ną PTVM mo­ki­niai E. Žy­man­tas, L. Vi­čius, M. Ma­čiuls­kis, I. Žvirz­di­nas da­ly­va­vo Klai­pė­dos re­gio­no pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų spor­to klu­bo „Gin­ta­ras“ or­ga­ni­zuo­ja­mo­se vai­ki­nų sta­lo te­ni­so var­žy­bo­se. Po at­kak­lios ko­vos ug­dy­ti­niai iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą ir bu­vo ap­do­va­no­ti di­plo­mu. Džiu­gu, kad be­veik vi­sa­da tarp aš­tuo­nių ko­man­dų, da­ly­vau­jan­čių įvai­rio­se tar­pra­jo­ni­nė­se var­žy­bo­se, iš­ko­vo­ja­mos pri­zi­nės vie­tos. Mo­ki­niai la­bai sten­gia­si ir no­ri lai­mė­ti. Įdo­mus fak­tas, kad ki­to­se pro­fe­si­nio mo­ky­mo mo­kyk­lo­se mo­ko­si žy­miai dau­giau mo­ki­nių, tad ir spor­tuo­jan­čių­jų pa­si­rin­ki­mas ten tu­rė­tų bū­ti di­des­nis, bet be­veik vi­sa­da pri­zi­nes vie­tas lai­mi­me mes. Jie tu­ri kie­ky­bę, o mes – ko­ky­bę“, – mo­ki­nių per­ga­lė­mis įvai­rių spor­to ša­kų var­žy­bo­se džiau­gė­si R. Kup­rys.
Apie kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ją mo­ki­niai at­si­lie­pė ge­riau­siais žo­džiais. „Jei­gu ne mū­sų mo­ky­to­jas, tai nie­ko ir ne­bū­tų. Tik jo dė­ka mes spor­tuo­ja­me ne tik mo­kyk­los spor­to sa­lė­je, bet ga­li­me iš­va­žiuo­ti ir į ki­tus Lie­tu­vos mies­tus – Vil­nių, Kau­ną, Klai­pė­dą, Pa­ne­vė­žį, Rie­ta­vą, kur da­ly­vau­ja­me krep­ši­nio, fut­bo­lo, sta­lo te­ni­so, tin­kli­nio var­žy­bo­se, ga­li­me iš­ban­dy­ti jė­gas, su­si­pa­žin­ti su nau­jais drau­gais, pa­ma­ty­ti ki­tų Lie­tu­vos mies­tų įžy­mias vie­tas. Tik mo­ky­to­jo dė­ka tu­ri­me ga­li­my­bę to­bu­lė­ti. O kai į mo­kyk­los tau­rių ir me­da­lių ko­lek­ci­ją pa­de­da­me ir sa­vo pra­kai­tu iš­ko­vo­tus pri­zus, jau­čia­mės dar ge­riau“, – pa­sa­ko­jo bū­si­mie­ji au­to­me­cha­ni­kai, ap­dai­li­nin­kai bei ki­tas spe­cia­ly­bes stu­di­juo­jan­tys mo­kyk­los spor­ti­nin­kai.
R. Kup­rys ap­gai­les­ta­vo, kad no­rin­čių spor­tuo­ti mo­ki­nių į mo­kyk­lą at­ei­na vis ma­žiau. Bet ak­ty­vie­ji mėgs­ta vi­sas spor­to ša­kas. „No­rė­čiau mo­ki­niams pa­lin­kė­ti ak­ty­vu­mo, veik­lu­mo, dau­giau spor­tuo­ti. Juk spor­tas – svei­ka­ta. Svei­kas gy­ve­ni­mo bū­das jau­nam or­ga­niz­mui la­bai svar­bus. Be to, ak­tu­a­lu ir ben­dra­vi­mas, pa­žin­ty su nau­jais žmo­nė­mis. Jau­nuo­liai grei­čiau su­bręs­ta, la­biau pa­si­ti­ki sa­vo jė­go­mis, tam­pa ryž­tin­go­mis, psi­cho­lo­giš­kai stip­rio­mis, vi­sa­pu­siš­ko­mis ir iš­si­la­vi­nu­sio­mis as­me­ny­bė­mis“, – sa­kė PTVM kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas ir pri­dū­rė, kad spor­tuo­jant grū­di­na­mas ne tik kū­nas, bet ir cha­rak­te­ris.
Ar­ti­miau­siu me­tu Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los jau­nie­ji spor­ti­nin­kai va­žiuos į Klai­pė­dos re­gio­no tin­kli­nio var­žy­bas. Šiek tiek vė­liau, ba­lan­džio 3 die­ną, da­ly­vaus tin­kli­nio var­žy­bo­se Rie­ta­ve. Jo­se plun­giš­kiai su ki­to­mis aš­tuo­nio­mis pro­fe­si­nių mo­kyk­lų ko­man­do­mis ko­vos dėl Lie­tu­vos fi­na­lo. Mo­ki­niai ti­ki­si lai­mė­ti ke­lia­la­pį į to­les­nes var­žy­bas ir tęs­ti spor­ti­nes ko­vas.
„Nie­ka­da ne­sė­dė­si­me su­dė­ję ran­kų. To­liau spor­tuo­si­me, siek­si­me per­ga­lių. Ti­kiuo­si, kad ir at­ei­ty­je į mo­kyk­lą at­eis jau­ni­mo, ne­abe­jin­go spor­tui. Ma­nau, spor­tas – ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­lis. Tad ti­kiuo­si kas­met „už­krės­ti“ spor­tuo­ti vis di­des­nį jau­ni­mo bū­rį“, – sa­kė Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas R. Kup­rys.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Salės futbolo komanda Klaipėdos regiono dukart nugalėtoja ir Lietuvos trečiosios vietos laimėtoja.

Komentarai
Kiti straipsniai