Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.

Pa­svei­ki­no 105-ojo gim­ta­die­nio su­lau­ku­sį plun­giškį Liu­dą Ston­čių

Ko­vo 6 dieną plun­giškiui Liu­dui Ston­čiui su­ka­ko 105 me­tai. Sma­giai sa­vait­galį gim­ta­dienį atšventęs su ar­ti­mai­siais, su­kak­tu­vi­nin­kas ko­vo 9-osios po­pietę sa­vo na­muo­se su­laukė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ro Aud­riaus Klišonio ir me­ro pa­tarėjo Žydrūno Pu­raus­kio. Me­ras per­juosė vy­riau­sią Plungės ra­jo­no gy­ven­toją tau­ti­ne juos­ta, pa­linkėjo stip­rios svei­ka­tos ir ar­timųjų meilės.

Su žmo­na Ju­ze­fa Liu­das Ston­čius dar spėjo auk­si­nes ves­tu­ves atšok­ti, ta­čiau jau 22 me­tai su­ka­ko, kaip našlys. Ju­bi­liatą su 105-uo­ju gim­ta­die­niu svei­ki­no ke­tu­rios jo šei­mos kar­tos: duk­ra Ele­na, sūnus An­ta­nas (sūnus Po­vi­las jau miręs), 6 anūkai, 12 pro­anūkių ir 4 pro­pro­anūkiai!
Kalbėda­mas su me­ru, L. Ston­čius pa­sa­ko­jo, kad prieš pen­ketą metų, švęsda­mas šim­to metų su­kaktį, buvęs stip­resnės svei­ka­tos, pats da­ly­vavęs bažny­čio­je au­ko­to­se mišio­se už visą Ston­čių gi­minę, ta­čiau la­bai ap­sidžiaugė, kad per šį gim­ta­dienį su­laukė ku­ni­go svei­ki­nimų sa­vo na­muo­se.
Re­cep­to, kaip su­lauk­ti il­go amžiaus, su­kak­tu­vi­nin­kas sakė nežinan­tis. Visą gy­ve­nimą valgė tai, ką turėjo, deg­ti­ne ne­pik­tnaudžia­vo, daug dir­bo, stengėsi dėl šei­mos ir vaikų. Sakė, kad svar­bu turėti šva­rią sąžinę, neišsižadėti tikėji­mo. Kol svei­ka­ta lei­do, kiek­vieną sek­ma­dienį į bažny­čią ei­da­vo, per at­lai­dus vėlia­vas ar kryžių nešda­vo.
Duktė Ele­na, ku­ri prižiūri tėvuką, kalbėjo, kad jo svei­ka­ta ge­resnė, nei vaikų. Ir 105 metų su­laukęs Liu­das Ston­čius kas­dien pa­si­tempęs, šva­riai nu­si­skutęs, bet su ūsiu­kais, ku­rių pri­sakė ir jam nu­mi­rus ne­lies­ti, su­sišukavęs, pui­kios at­min­ties ir ge­rai nu­si­teikęs, be­sidžiau­gian­tis, kad jo šei­my­na yra Lie­tu­vo­je, po sve­čias šalis neišsis­kirstė.

Plungės rajono savivaldybės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai