Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Nar­vai­šių kai­me au­to­mo­bi­lį nu­va­ręs jau­nuo­lis pa­sė­dės už gro­tų

Per­nai spa­lį Nar­vai­šių kai­me „pra­si­su­kęs“ Vy­gan­tas Ma­čiuls­kis (gim. 1993 m.) ne­se­niai iš­gir­do Plun­gės apy­lin­kės teis­mo ver­dik­tą: už au­to­mo­bi­lio „VW Trans­por­ter“ va­gys­tę jam teks pa­bū­ti pa­tai­sos na­muo­se.

Nu­si­kal­ti­mas mi­nė­ta­me kai­me įvyk­dy­tas pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį, spa­lio 19-osios va­ka­re, apie 22.30 va­lan­dą. Ta­da po­li­ci­jai pra­neš­ta, jog pa­vog­tas R. G. pri­klau­sęs bal­tos spal­vos „VW Trans­por­ter“, pa­ga­min­tas 1991 m.
Pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl va­gys­tės (BK 178 str. 2 d.), pa­aiš­kė­jo, jog trans­por­to prie­mo­nę nu­va­rė ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­tas mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jas V. Ma­čiuls­kis. Jis bu­vo su­lai­ky­tas spa­lio 20-ąją.
Nu­sta­ty­ta, jog tą va­ka­rą il­ga­pirš­tis au­to­mo­bi­lį iš­si­va­rė iš nar­vai­šiš­kio kie­mo: tie­siog ati­da­rė ne­už­ra­kin­tas „VW Trans­por­ter“ du­re­les, įli­po į vi­dų, už­si­ve­dė ma­ši­ną rak­te­liu, ku­ris bu­vo pa­lik­tas už­ve­di­mo spy­ne­lė­je, ir iš­va­žia­vo. Nu­ken­tė­ju­sia­jam R. G. bu­vo pa­da­ry­ta 600 eu­rų ža­la.
Kal­ti­na­ma­sis pri­si­pa­ži­no dėl va­gys­tės ir gai­lė­jo­si, sa­vo no­ru at­ly­gi­no ža­lą nu­ken­tė­ju­sia­jam. Sa­kė, jog kar­tu su R. G. ir V. G. dir­bo, va­ka­re par­va­žia­vo į jų na­mus Nar­vai­šiuo­se, iš­gė­rė al­ko­ho­lio. Nu­ken­tė­ju­sy­sis už­mi­go, o jis sė­do į jo au­to­mo­bi­lį ir iš­va­žia­vo link na­mų, esan­čių už 3 km. Ti­ki­no, jog pas­kui ma­ši­ną bū­tų grą­ži­nęs. Ko­dėl taip pa­si­el­gė – ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti. Grei­čiau­siai dėl gir­tu­mo, nes net ne­at­si­me­na, kaip su au­to­mo­bi­liu at­si­dū­rė grio­vy­je.
At­si­bu­do jau na­muo­se, kai at­ėję tie pa­tys as­me­nys klau­sė, kur jis pa­dė­jo au­to­mo­bi­lį. Pa­sa­kė, kad ne­be­ži­no. To­dėl jam bu­vo iš­kvies­ta po­li­ci­ja.
Teis­mas V. Ma­čiuls­kio by­lą iš­nag­ri­nė­jo va­sa­rio pra­džio­je. Sun­ki­nan­čia ap­lin­ky­be lai­ky­ta tai, kad nu­si­kals­ta­mą vei­ką įvyk­dė bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio. Be to, nu­si­kal­to bū­da­mas re­ci­dy­vis­tas: yra ne kar­tą teis­tas, va­gys­tę įvyk­dė anks­tes­nės baus­mės ati­dė­ji­mo me­tu, teis­me yra ir dau­giau ne­iš­nag­ri­nė­tų jo by­lų, taip pat nuo­lat da­ro įvai­rius ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus.
Už au­to­mo­bi­lio va­gys­tę V. Ma­čiuls­kiui teis­mas sky­rė (jau su­ma­ži­nus treč­da­liu) lais­vės at­ėmi­mą 1 me­tams, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Au­to­mo­bi­lis „VW Trans­por­ter“ grą­žin­tas nu­ken­tė­ju­sia­jam.
Be to, kal­ti­na­ma­sis jau ir taip at­li­ki­nė­jo lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, tad vė­liau baus­mės bus su­ben­drin­tos.
Vi­sai ne­se­niai „Plun­gės ži­nio­se“ ra­šė­me, jog va­sa­rio 5 die­ną jam bu­vo pa­skelb­tas ana­lo­giš­kas nuosp­ren­dis, apie tai pa­sa­ko­jo­me straips­ny­je „Per nak­tį bu­vęs su pa­no­mis, ry­te nu­gvel­bė au­to­mo­bi­lį“. Va­gys­tė įvyk­dy­ta 2019 m. rug­sė­jo 1-osios ry­tą Me­din­gė­nuo­se, kai to­kiu pat bū­du iš kie­mo bu­vo nu­va­ry­tas V. G. pri­klau­san­tis „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“, 500 eu­rų ver­tės. Teis­mas už šią va­gys­tę kal­ti­na­ma­jam sky­rė me­tus ir 4 mė­ne­sius ne­lais­vės.
Pa­na­šu, kad vie­nur ar ki­tur „pa­ba­lia­vo­jęs“, V. Ma­čiuls­kis tin­gi ei­ti na­mo pės­čio­mis, tad tie­siog pa­si­va­gia ko­kią trans­por­to prie­mo­nę…

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai