Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.

Mu­zie­jus pra­žy­do „Ro­jaus so­dų“ spal­vo­mis

Prie pa­bai­gos ar­tė­jant Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus re­mon­to dar­bams, va­sa­rio pabaigoje čia bu­vo ati­da­ry­ta ju­bi­lie­ji­nė klai­pė­diš­kio dai­li­nin­ko Juo­zo Vo­sy­liaus ta­py­bos dar­bų pa­ro­da „Šia­pus ir ana­pus. Ro­jaus so­dai“.

Spal­vin­gas aš­tuo­nio­li­kos dar­bų cik­las gra­žiai įpras­mi­no ne tik prieš ke­le­tą die­nų pa­mi­nė­tą 70-ąjį ta­py­to­jo gim­ta­die­nį, bet ir su Rie­ta­vu su­si­ju­sius kū­ry­bi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo de­šimt­me­čius. Juk bū­tent čia il­ga­am­žė­mis mo­nu­men­ta­lio­mis fres­ko­mis ma­est­ro 1983–1986 m. iš­puo­šė mil­ži­niš­kas tuo­me­ti­nio Rie­ta­vo t. ū.-tech­ni­ku­mo ak­tų sa­lės, skai­tyk­los sie­nas, ki­tas rep­re­zen­ta­ci­nes erd­ves. Čia, Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je, bu­vo su­kur­tos ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių ge­ne­a­lo­gi­nio me­džio, Ogins­kių ir Rie­ta­vo is­to­ri­nių są­sa­jų fres­kos. Bū­tent Juo­zo Vo­sy­liaus ta­py­bos dar­bų pa­ro­da 1999 m. va­sa­rą pa­kvie­tė gau­sų rie­ta­viš­kių ir mies­to sve­čių bū­rį pir­mą kar­tą per­ženg­ti tuo me­tu ofi­cia­liai dar ne­įsteig­to mu­zie­jaus (is­to­ri­nės Ogins­kių mu­zi­kos mo­kyk­los) slenks­tį.
Štai ko­dėl va­sa­rio 28 die­ną mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jų sa­lės švy­tė­jo ne tik nuo fan­tas­tiš­kų „Ro­jaus so­dų“ spal­vų, bet ir šios pa­ro­dos su­tik­tu­vių nuo­tai­kos. Ap­žvelg­da­mas kū­ry­bi­nį dai­li­nin­ko in­dė­lį ne tik į Klai­pė­dos, bet ir Rie­ta­vo, Vė­žai­čių, Pla­te­lių, Juk­nai­čių, ki­tų Va­ka­rų Lie­tu­vos vie­to­vių kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą, mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas pa­si­džiau­gė, kad dai­li­nin­ko fres­kas ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir Klai­pė­dos Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės, Šven­to­sios Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Jū­rų žvaigž­dės, Pa­gė­gių Šven­to Kry­žiaus baž­ny­čio­se, ki­to­se šven­to­vė­se. „No­riu pri­min­ti, – kal­bė­jo di­rek­to­rius, – kad šios pa­ro­dos su­tik­tu­vės – tai pir­ma­sis mū­sų kul­tū­ri­nis ren­gi­nys, ski­ria­mas Rie­ta­vo sa­vi­val­dos at­kū­ri­mo ir mu­zie­jaus įstei­gi­mo 20-me­čiui pa­mi­nė­ti“. Ai­dint plo­ji­mams, ma­est­ro bu­vo ap­juos­tas var­di­ne ju­bi­lie­ji­ne juos­ta. Per­skai­čius Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos pa­svei­ki­ni­mą, šil­tų pa­dė­kos žo­džių dai­li­nin­kui ne­pa­šykš­tė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Jis įtei­kė ju­bi­lia­tui ir gra­žiai įrė­min­tą ben­drą svei­ki­ni­mą – pa­dė­ką, ku­rią kar­tu su me­ru bu­vo pa­si­ra­šę Rie­ta­vo Šv. My­ko­lo ar­kan­ge­lo baž­ny­čios kle­bo­nas kun. An­ta­nas Gut­kaus­kas, Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­bo vi­ce­pre­zi­den­tė Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė, Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ja­sins­kas, Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas.
Spe­cia­liai į pa­ro­dos pri­sta­ty­mą sa­vo bi­čiu­lio pa­svei­kin­ti iš Tve­rų at­vy­ko dail. Vir­gi­li­jus Bi­zaus­kas su žmo­na Bi­ru­te. Pas­ta­rai­siais me­tas jie vis ryš­kes­nį kū­ry­bi­nį in­dė­lį įne­ša ne tik į Tve­rų, ku­riuo­se yra įsi­kū­rę, bet ir vi­sos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą. Mu­zi­ki­nį pa­ro­dos su­tik­tu­vių fo­ną, tuo pa­čiu ir pui­kią nuo­tai­ką pa­lai­kė Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jos Gin­ta­rė Sa­ba­liaus­kie­nė ir Jo­li­ta Bud­riu­vie­nė.

Vy­tas Rut­kaus­kas
Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius

Nuotraukoje: Iš kai­rės: Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius, UAB „Re­val bal­dai“ di­rek­to­rius Ri­mas Kur­la­vi­čius, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Čer­nec­kis, dail. J. Vo­sy­lius, mu­zie­jaus di­rek­to­rius V. Rut­kaus­kas.

Komentarai
Kiti straipsniai