Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Emo­ci­jos dėl spor­to pro­gra­mos pi­ni­gų lie­jo­si per kraš­tus: kas iš­ėjo, kas pra­šė ne­kel­ti bal­so…

Ko­vo 10 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs Spor­to ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo labai emo­cin­gas. Ypač kai bu­vo ap­ta­ria­mas klau­si­mas dėl Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pa­skirs­ty­mo. Šiais me­tais įvai­rių spor­to pro­jek­tų rė­mi­mui iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­ti 55 tūkst. eu­rų. Po­rei­kis bu­vo ge­ro­kai di­des­nis – 191 tūkst. eu­rų. Kaip vi­sa­da, po pi­ni­gų da­ly­bų kaž­kas li­ko ne­pa­ten­kin­tas.

Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pa­skirs­ty­mas dau­giau­siai klau­si­mų kė­lė Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riui Al­vy­dui Vir­ši­lui. Jis ste­bė­jo­si, jog ši in­for­ma­ci­ja ne­bu­vo iš­pla­tin­ta prieš po­sė­dį ir svars­tė, kad tai gal­būt yra ban­dy­mas „nag­lai pra­stu­mi­nė­ti“ pi­ni­gus.
Pir­miau­sia at­krei­pė dė­me­sį, kad Plun­gės ra­jo­ną rep­re­zen­tuo­jan­čių spor­to ko­man­dų rė­mi­mui at­ski­ra ei­lu­te iš biu­dže­to jau skir­ti 25 tūkst. eu­rų. Ta su­ma, svars­tė A. Vir­ši­las, bus pa­da­lin­ta krep­ši­niui ir fut­bo­lui. Ta­čiau toms pa­čioms ša­koms po 7 tūks­tan­čius eu­rų nu­ma­ty­ta duo­ti ir iš Spor­to pro­jek­tų rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šų. O tai esą reiš­kia dvi­gu­bą jų rė­mi­mą!
Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ju­lius Ne­kra­šas kal­bė­jo, jog lė­šos skirs­ty­tos pa­gal se­ną ap­ra­šą, o nau­jo dar nė­ra. Ta­čiau pa­ža­dė­jo, jog į tai bus at­kreip­tas dė­me­sys, pi­ni­gai ne­ga­lės dub­liuo­tis.
To­liau A. Vir­ši­las klau­sė, kur da­ly­vau­ja le­do ri­tu­li­nin­kai, kad jiems ski­ria­ma 900 eu­rų? Prie lė­šų skirs­ty­mo dir­bu­si Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė at­sa­kė, jog ve­te­ra­nų čem­pio­na­tuo­se. Į A. Vir­ši­lo klau­si­mą, ar ati­tin­ka ap­ra­šą, at­sa­kė nei­gia­mai. Tai­gi, le­do ri­tu­li­nin­kai pi­ni­gų ne­be­gaus… Da­lis tos su­mos – 400 eu­rų – pir­mi­nin­kau­jan­čio siū­ly­mu iš­kart bu­vo pri­dė­ti sta­lo te­ni­si­nin­kams, tad jie iš vi­so sa­vo veik­lai gaus 600 eu­rų (bu­vo nu­ma­ty­ti tik 200 eu­rų).
Ne­pa­ti­ko A. Vir­ši­lui ir tai, kad Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­nas įra­šy­tas ne prie di­de­lių, o prie ma­žų ren­gi­nių, jam skir­ti tik 900 eu­rų. „Rei­kia ren­gi­nio svo­rį įver­tin­ti!“ – pik­ti­no­si Plun­gės SRC di­rek­to­rius. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas ne­iš­ken­tęs pa­pra­šė jo vie­šo­je įstai­go­je ne­kel­ti bal­so…
Dziu­do tre­ne­ris An­ta­nas Kas­tec­kas, pa­ma­tęs, kad vie­to­je pra­šy­tų 2,2 tūkst. eu­rų jie gau­na 300 eu­rų, nu­si­ste­bė­jo, kaip klu­bui da­ry­ti ko­kius nors ren­gi­nius, jei vie­noms var­žy­boms rei­kia 3 tūkst. eu­rų? „Kas tie ke­li šim­tai? Mums ne­be­ap­si­mo­ka nie­ko da­ry­ti!“ – pa­sa­kė nu­si­vy­lęs tre­ne­ris ir iš­vis iš­ėjo pro du­ris.
Ne­daug šie­met iš pro­gra­mos lė­šų nu­ma­to­ma ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­niams – 5,7 tūkst. eu­rų (po­rei­kis bu­vo 62 tūkst. eu­rų). Tai­gi, se­niū­ni­jos, ben­druo­me­nės gaus tik po 100 eu­rų. Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro va­do­vė Ali­na Bru­žie­nė ap­gai­les­ta­vo, jog ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į ren­gi­nių skai­čių: pa­vyz­džiui, jie po vie­na pa­raiš­ka tei­kė du ren­gi­nius, o ga­vo tiek pat, kaip ir tei­ku­sie­ji vie­ną pa­raiš­ką vie­nam ren­gi­niui…
Pir­mi­nin­kau­jan­čio­jo siū­ly­mu, dau­giau pi­ni­gų tu­ri­me nu­ma­ty­ti mo­kyk­lų spor­to žai­dy­nėms or­ga­ni­zuo­ti. Vis­gi yra ma­siš­ku­mas, svar­bu mū­sų vai­kų svei­ka­tin­gu­mas, spor­to pro­pa­ga­vi­mas ir t. t. Iš pra­džių bu­vo kal­ba­ma apie 1600 eu­rų, bet pas­kui su­ma pa­di­din­ta iki 3800 eu­rų (anks­čiau bū­da­vo ski­ria­mi tik 200 eu­rų).
Re­zer­ve li­ko maž­daug 2,5 tūkst. eu­rų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Dziudo treneris A. Kasteckas (kairėje) labai nusivylė skiriama pinigų suma. Sporto plėtros programos lėšų paskirstymas daugiausiai klausimų kėlė A. Viršilui.

Komentarai
Kiti straipsniai