Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Ci­ga­re­čių kon­tra­ban­di­nin­kui – dau­giau nei 5 tūkst. eu­rų bau­da

Už tai, kad leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu ga­be­no po­rą tūks­tan­čių pa­ke­lių kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų, Arū­nas Skers­to­nas (gim. 1977 m.) už­si­trau­kė ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą ir bu­vo nu­baus­tas tūks­tan­ti­ne bau­da.

Va­sa­rio mė­ne­sį Plun­gės apy­lin­kės teis­me iš­nag­ri­nė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la, ku­rio­je A. Skers­to­nas kal­tin­tas dėl ne­tei­sė­tų veiks­mų pa­gal ANK 209 str. 7 da­lį (ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių įsi­gi­ji­mas, lai­ky­mas ir ga­be­ni­mas pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką).
Teis­mas nu­sta­tė, jog šių me­tų sau­sio 23-io­sios va­ka­rą, apie 22.25 va­lan­dą, A. Skers­to­nas sa­vo vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „SAAB 9-3“ ba­ga­žo sky­riu­je ne­tei­sė­tai ga­be­no 2000 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Fest“ su Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lė­mis, ku­rių ben­dra mui­ti­nė ver­tė – 6980 eu­rų.
Pa­žei­dė­jas teis­me sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no vi­siš­kai, gai­lė­jo­si ir pra­šė skir­ti kuo ma­žes­nę bau­dą už pa­da­ry­tą nu­si­žen­gi­mą. Teis­mas tai pri­pa­ži­no leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be.
Vy­ras pra­ei­ty­je yra baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, ta­čiau ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų ne­tu­ri. To­kio po­bū­džio nu­si­žen­gi­mą (ga­be­no kon­tra­ban­di­nes ci­ga­re­tes) pa­da­rė pir­mą kar­tą.
Teis­mas pri­ėmė nu­ta­ri­mą skir­ti mi­ni­ma­lią 5200 eu­rų bau­dą ir kon­fis­kuo­ti rū­ka­lus. Mi­nė­tą su­mą jis tu­ri su­mo­kė­ti ne vė­liau kaip per 40 ka­len­do­ri­nių die­nų.
At­si­žvel­gus į tai, kad vy­riš­kio trans­por­to prie­mo­nė ne­bu­vo spe­cia­liai pri­tai­ky­ta ci­ga­re­čių ga­be­ni­mui ir vi­du­je ne­įreng­tos jo­kios slėp­tu­vės, pa­pil­do­ma nuo­bau­da – au­to­mo­bi­lio kon­fis­ka­vi­mas – ne­tai­ky­ta.
Tai­gi, au­to­mo­bi­lis „SAAB 9-3“, ku­ris bu­vo sau­go­mas Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Pa­gė­gių pa­sie­nio rink­ti­nės po­sky­ry­je, nu­ta­ri­mui įsi­tei­sė­jus, sa­vi­nin­kui bus grą­žin­tas.

Komentarai
Kiti straipsniai