Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

At­si­žvelgs į opo­zi­ci­jos pa­sta­bas – skelbs kon­kur­są Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­goms už­im­ti

Va­sa­rio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas šių me­tų biu­dže­tas. Tie­sa, šį­kart jam ne­bebuvo pri­tar­ta vien­bal­siai, kaip bū­da­vo anks­čiau. Kal­bant apie fi­nan­sus ir biu­dže­to su­da­ry­mą, opo­zi­ci­nė frak­ci­ja pa­si­ge­do Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jo ir ra­gi­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių kuo grei­čiau skelb­ti kon­kur­są šioms pa­rei­goms už­im­ti.

Šių­me­ti­nis Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas

Pla­nuo­ja­mos biu­dže­to pa­ja­mos – 9 mln. 905 tūkst. 472 eu­rai. Di­dži­ą­ją biu­dže­to da­lį (47,9 proc.) su­da­ro gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis, do­ta­ci­jos (45,3 proc.). Pre­kių ir pa­slau­gų mo­kes­čiai – 2,5 proc., tur­to mo­kes­čiai – 2 proc., ki­tos pa­ja­mos – 1,8 proc. Pla­nuo­ja­mos biu­dže­to iš­lai­dos – 9 mln. 905 tūkst. 472 eu­rai. Di­džiau­sia sa­vi­val­dos iž­do da­lis – 57,7 proc. – ati­teks dar­bo už­mo­kes­čio fon­dui. Pre­kėms ir pa­slau­goms – 25,5 proc., il­ga­lai­kiam tur­tui – 14 proc., pa­sko­lai grą­žin­ti – 2,8 proc. Prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos be do­ta­ci­jų, skir­tos sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms vyk­dy­ti, ly­gi­nant su 2019 m., pa­di­dė­jo 11,4 proc. Kal­bant apie do­ta­ci­jas, dau­giau nei šim­tu tūks­tan­čių eu­rų pa­di­din­tas ug­dy­mo reik­mių fi­nan­sa­vi­mas, 11,5 proc. au­ga lė­šos vals­ty­bės sa­vi­val­dy­bėms per­duo­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti. Šiais me­tais di­des­nių al­gų tu­rė­tų su­lauk­ti dir­ban­tys so­cia­li­nių pa­slau­gų sek­to­riu­je ir kul­tū­ros bei me­no dar­buo­to­jai. Dau­giau lė­šų dar­bo už­mo­kes­čiui pri­reiks ir dėl iki 607 Eur pa­di­dė­ju­sios mi­ni­ma­lios al­gos. Dėl ko­e­fi­cien­tų žir­klių pa­nai­ki­ni­mo pa­di­dė­jo ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­gų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis. Taip pat pa­au­go ir va­do­vų at­ly­gi­ni­mų kin­ta­mo­ji da­lis, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mas.
Fi­nan­sų sky­riaus vyr. fi­nan­si­nin­kei Rū­tai Bag­do­nie­nei Ta­ry­bos na­rius su­pa­žin­di­nus su skai­čiais, Juo­zas Bars­tei­ga pa­ste­bė­jo, kad prie do­ta­ci­jų pa­mi­nė­ta ke­lio Daugėdai–Kungiai 600 m at­kar­pa, ta­čiau prie su­mos pa­ra­šy­ti nu­liai. „Tai nie­ko ne­bus da­ro­ma?“, – do­mė­jo­si Ta­ry­bos na­rys. Jam bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad da­bar „ne­ma­to­ma“ per 400 tūkst. eu­rų, skir­tų vie­ti­niams ke­liams. Nė­ra pa­skirs­ty­tos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos. Ko­vo mė­ne­sį bus pri­im­tas Ta­ry­bos spren­di­mas, ku­riuo bus pa­tvir­tin­tos sko­lin­tos lė­šos bei ki­tos pa­ja­mos. Ta­da tiks­liau pa­aiš­kės, kam kon­kre­čiai ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas.
Vik­to­rui Kra­ji­nui ki­lo klau­si­mas dėl pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro. „Yra ei­lu­tė, kad cen­trui ski­ria­ma 10 tūkst. Eur, o 45 tūkst. Eur – se­ne­lių glo­bos na­mams. Ko­mi­te­te man bu­vo pa­sa­ky­ta, kad su įstai­ga su­da­ry­ta su­tar­tis. Ma­nau, Ta­ry­bos na­riams ver­tė­tų su­si­pa­žin­ti su šia su­tar­ti­mi, ko­kie ten nu­ro­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai ir są­ly­gos, nes ski­ria­mos ga­na ne­ma­žos lė­šos“, – sa­kė V. Kra­ji­nas. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė pa­aiš­ki­no, kad tai yra so­cia­li­nė pa­slau­ga ir gy­ven­to­jai, no­rė­da­mi ją gau­ti, ap­si­gy­ve­na se­ne­lių glo­bos na­muo­se. Yra nu­ro­dy­ta ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka. Ji su­si­de­da iš dvie­jų da­lių: 80 proc. su­da­ro as­mens pa­ja­mos, o li­ku­sią da­lį pa­den­gia Sa­vi­val­dy­bė. Glo­bos kai­ną pa­tvir­ti­na įstai­ga: se­ne­lių glo­bos na­muo­se as­me­nims su sun­kia ne­ga­lia kai­na sie­kia 945 Eur, be sun­kios ne­ga­lios – 755 Eur. Šiuo me­tu Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­ne­lių glo­bos na­muo­se gy­ve­na 14 gy­ven­to­jų, biu­dže­te esan­ti su­ma ir yra Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas vi­siems me­tams prie šios so­cia­li­nės pa­slau­gos.

Pa­si­ge­do Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jo

Jau ne pir­mą kar­tą Al­fre­das Moc­kus ke­lia klau­si­mą, ko­dėl Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­rius funk­cio­nuo­ja be ve­dė­jo. „Biu­dže­to su­da­ry­mo vyk­dy­mo tai­syk­lė­se la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad biu­dže­to su­da­ry­me da­ly­vau­ja Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas. Mes to­kio ne­tu­ri­me ir, kaip ma­to­me, val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­si­ruo­šia im­tis jo­kių veiks­mų, kad ši si­tu­a­ci­ja tai­sy­tų­si. Mes, kaip opo­zi­ci­ja, siū­lo­me įtrauk­ti pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius bū­tų įpa­rei­go­tas, pa­vyz­džiui, per mė­ne­sį, su­ras­ti Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ją“, – siū­lė A. Moc­kus. Sa­vi­val­dy­bės me­ro siū­ly­mu šis pa­klau­si­mas nu­kel­tas į po­sė­džio pa­bai­gą, ak­cen­tuo­jant, kad tai nė­ra su­si­ję su biu­dže­to svars­ty­mu. „Pra­šau ei­ti prie es­mės. Tai kad­rų klau­si­mas, nie­kaip ne­su­si­jęs su biu­dže­tu, ku­rį da­bar svars­to­me“, – sa­kė me­ras. Per­ėjus prie bal­sa­vi­mo, 2020 m. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas bu­vo pa­tvir­tin­tas 3 Ta­ry­bos na­riams su­si­lai­kius ir 14 bal­sa­vus už.
Prie šio klau­si­mo grįž­ta po­sė­džio pa­bai­go­je, kai Vy­tau­tas Bla­žai­tis krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Vy­tau­tą Di­čiū­ną, klaus­da­mas, ka­da bus pa­skelb­tas kon­kur­sas Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­goms už­im­ti. So­cial­de­mok­ra­tui pri­ta­rė ir Po­vi­las Ba­ta­vi­čius, pra­šy­da­mas pa­tiks­lin­ti, kiek kan­di­da­tų į šias pa­rei­gas at­si­ra­do, kai pas­ku­ti­nį kar­tą bu­vo skelb­tas šis kon­kur­sas, ir dėl ko­kių prie­žas­čių kon­kur­so skel­bi­mas bu­vo nu­trauk­tas. Ta­ry­bos na­rio ži­nio­mis, į šią dar­bo vie­tą pre­ten­da­vo bent du as­me­nys. V. Di­čiū­nas aiš­ki­no, kad va­do­vau­jan­tis nau­ja tvar­ka, kan­di­da­tai nė­ra ži­no­mi. Vis­ką tvar­ko Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas. „Kon­kur­sas bus pa­skelb­tas, ta­čiau tik­rai ne per mė­ne­sį lai­ko. Bu­vo at­ve­jų, kai te­ko lauk­ti ir 4 mė­ne­sius, kol įvy­ko at­ran­ka. Ga­ran­tuo­ju, kad ar­ti­miau­siu me­tu pa­teik­si­me pra­šy­mą dėl šio kon­kur­so Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tui“, – sa­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: V. Blažaitis kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių, klausdamas, kada gi bus skelbiamas konkursas Finansų skyriaus vedėjo pareigoms užimti.

Komentarai
Kiti straipsniai