Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

At­sa­ko­my­bės jaus­mo sto­ka ar… nu­si­spjau­ti į pa­sek­mes?

„Ar įmo­nės va­do­vui trūks­ta at­sa­ko­my­bės jaus­mo, ar jam nu­si­spjau­ti į ga­li­mas vi­sam Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­nui pra­žū­tin­gas pa­sek­mes?“ – pra­ėju­sią sa­vai­tę pik­tai mū­sų klau­sė plun­giš­kis V. P., pa­si­skam­bi­nęs į re­dak­ci­ją. Plun­giš­kis bai­sė­jo­si, kad vie­nas iš UAB „Vi­čiū­nų gru­pė“ įmo­nių Plun­gė­je va­do­vų su šei­ma ne per se­niau­siai grį­žo iš ko­ro­na­vi­ru­so ap­im­tos Ita­li­jos ir, nie­kam nie­ko ne­sa­kęs, ra­mių ra­miau­siai ėjo į dar­bą, o vai­kus lei­do į mo­kyk­lą. „Įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kios tra­giš­kos ga­li bū­ti pa­sek­mės, jei šei­ma grį­žo su vi­ru­so už­kra­tu, ir jis, ne­duok Die­ve, pa­plis tarp įmo­nės dar­buo­to­jų ir mo­kyk­los vai­kų bei jų tė­vų?“ – su bai­me tei­ra­vo­si plun­giš­kis.

Pra­žū­tin­go vi­ru­so pli­ti­mo te­ma tau­tie­čius ir va­ro į ne­vil­tį, ir ska­ti­na sek­ti vie­niems ki­tus, ir… links­mi­na. Pas­ta­rie­ji in­ter­ne­to pla­ty­bė­se da­li­ja­si anek­do­tais, kaip pa­do­va­no­jo uoš­vei ke­lio­nę į Ki­ni­ją ir pan. Ki­ti, ve­da­mi bai­mės, per­ka ir san­dė­liuo­ja na­muo­se įvai­rius mais­to pro­duk­tus: juk kas bus, jei dėl vi­ru­so pa­pli­ti­mo įve­dus drau­di­mus, su­stos įmo­nės, ne­be­dirbs par­duo­tu­vės ir t. t. Pa­ni­kos į šią jaut­rią si­tu­a­ci­ją įne­šė ir val­džia: pa­vyz­džiui, Plun­gės gy­ven­to­jams pa­siū­lė ne­si­lan­ky­ti Sa­vi­val­dy­bė­je, kad kar­tais val­di­nin­kai neuž­si­krės­tų… Vie­ni tuo pik­ti­no­si, ki­ti pik­tai juo­ka­vo, kas bus, jei, tar­kim, ir li­go­ni­nė įsi­bai­mi­nu­si ne­be­pri­ims pa­cien­tų? Kur ta­da rei­kės dė­tis?
Tad ar ga­li nu­ste­bin­ti plun­giš­kio iš­gąs­tis, kai vie­nas iš di­de­lės ir gar­sios įmo­nės va­do­vų, su šei­ma pa­bu­vo­jęs ša­ly­je, kur su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su skai­čiuo­ja­ma tūks­tan­čiais, mir­čių – šim­tais (ir tai tik pra­džia), grį­žęs į Plun­gę, ra­mių ra­miau­siai ei­na į dar­bą, o vai­kai – į mo­kyk­lą?
Ste­bė­tis yra kuo. Ir net la­bai. Į re­dak­ci­ją krei­pę­sis plun­giš­kis sa­kė esąs nu­ste­bin­tas įmo­nės sa­vi­nin­kų ir va­do­vų el­ge­sio. Juk jie ži­no­jo, kad pa­val­di­nys vy­ko į vi­ru­so ap­im­tą Ita­li­ją.
„Jis tik­rai ne slap­ta ten vy­ko, ir dar su šei­ma. Darb­da­vys tu­rė­jo ne­leis­ti jam grį­žus ei­ti į dar­bą. Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei par­si­ve­žė už­kra­tą, ir šis pa­plis tarp įmo­nės dar­buo­to­jų, ku­rie į dar­bą at­vyks­ta ne vien iš Plun­gės, bet ir iš gre­ti­mų ra­jo­nų! Mir­ti­nas vi­ru­sas aki­mirks­niu iš­plis­tų po vi­są Va­ka­rų Lie­tu­vą! – su bai­me kal­bė­jo V. P. O la­biau­siai pik­ti­no­si, kad po ke­lio­nės šei­mos vai­kai ėjo į mo­kyk­lą ir nie­kam apie iš­vy­ką ne­pa­sa­ko­jo. „Kas at­sa­kys, jei su­sirgs ki­ti vai­kai, jų tė­vai? Nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti mi­nė­to įmo­nės va­do­vo neat­sa­ko­my­bės? Ar ne­mąs­to, ar jam nu­si­spjau­ti? Kaip ga­li­ma ne­įver­tin­ti ga­li­mos ri­zi­kos ir grės­mės žmo­nių gy­vy­bei?“
Pa­sak plun­giš­kio, nei „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los va­do­vai, nei auk­lė­to­jai, juo la­biau kla­sių, ku­rio­se mo­ko­si mi­nė­tos įmo­nės va­do­vo vai­kai, drau­gai ir jų tė­ve­liai iš pradžių ne­bu­vo in­for­muo­ti. Tik, kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, kai pra­ėju­sius ke­le­tui die­nų yla iš­lin­do iš mai­šo, apie tai bu­vo pra­neš­ta.

„Sa­vi­i­zo­lia­ci­ja ap­skri­tai ne­bu­vo pri­va­lo­ma“

Su plun­giš­kio min­ti­mis UAB „Vi­čiū­nai group“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Min­dau­gas Sni­co­rius ne­su­tin­ka. Jis re­dak­ci­jai tei­gė, kad Ita­li­jo­je bu­vęs dar­buo­to­jas grį­žęs esą „dviem sa­vai­tėms su šei­ma izo­lia­vo­si na­muo­se“.
„Jei­gu kal­ba­me apie tą pa­tį dar­buo­to­ją (o jei ne apie tą pa­tį – tai kiek dar ki­tų bu­vo iš­vy­kę ir apie tai ne­pra­si­ne­šė? – aut. klau­si­mas), tai jis va­sa­rio vi­du­ry­je lan­kė­si Ita­li­jos Tren­ti­no-Al­to Adi­džės re­gio­ne, ku­ris tuo me­tu ne­bu­vo ka­ran­ti­nuo­tas. Tad grį­žus sa­vi­i­zo­lia­ci­ja ap­skri­tai ne­bu­vo pri­va­lo­ma. Vis dėl­to, bū­da­mas są­mo­nin­gas ir at­sa­kin­gas, grį­žęs žmo­gus pa­si­kon­sul­ta­vo su Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro eks­per­tais ir sa­va­no­riš­kai nu­spren­dė im­tis pa­pil­do­mos pre­ven­ci­jos prie­mo­nės – tiek jis, tiek jo šei­mos na­riai dviem sa­vai­tėms izo­lia­vo­si na­muo­se. Šiuo me­tu ka­ran­ti­no pe­ri­odas pa­si­bai­gęs, jo­kie simp­to­mai ne­pa­si­reiš­kė, ir žmo­nės yra grį­žę į kas­die­nį gy­ve­ni­mą“, – į re­dak­ci­jos pa­klau­si­mą at­ra­šė ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas.
Ne­ži­nia, ar įmo­nės at­sto­vas iš­ties iš­si­aiš­ki­no si­tu­a­ci­ją ar pa­ra­šė re­dak­ci­jai at­sa­ky­mą siek­da­mas, kad žur­na­lis­tai nu­si­ra­min­tų, ta­čiau M. Sni­co­riaus tei­gi­nį, kad dar­buo­to­jas su šei­ma dvi sa­vai­tes izo­lia­vo­si na­muo­se, tar­si į mil­tus su­ma­lė Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui S. Pet­ku­vie­nė.

„Su­ži­no­jo­me po to, kai vai­kai 2 die­nas po ke­lio­nės lan­kė mo­kyk­lą“

Taip ji at­sa­kė į re­dak­ci­jos klau­si­mą, ar mo­kyk­los va­do­vai, kla­sių auk­lė­to­jai, ki­ti vai­kai bei jų tė­ve­liai ži­no­jo, kad du vai­kai lan­kė­si vi­ru­so ap­im­to­je Ita­li­jo­je.
„Ka­dan­gi mo­ki­niai bu­vo iš­vy­kę į ke­lio­nę mo­ki­nių atos­to­gų me­tu, mo­kyk­la iš anks­to ne­bu­vo in­for­muo­ta. Apie tai, kad 2 vai­kai bu­vo iš­vy­kę į Ita­li­ją, su­ži­no­jo­me po atos­to­gų, kai mo­ki­niai jau bu­vo mo­kyk­lą lan­kę dvi die­nas.
Ga­vus šią in­for­ma­ci­ją, mi­nė­tų mo­ki­nių tė­vams bu­vo pa­skam­bin­ta ir su­si­tar­ta, kad vai­kai dvi sa­vai­tes mo­kyk­los ne­lan­kys. Jiems re­ko­men­duo­ta mo­ky­tis sa­va­ran­kiš­kai, nau­do­jan­tis „Ta­mo“ in­for­ma­ci­ja, ben­drau­jant in­ter­ne­tu.
Vi­sos mo­kyk­los tė­vams iš­siųs­tas pra­ne­ši­mas, kad į mo­kyk­lą bu­vo at­vy­kę mo­ki­niai, ku­rie lan­kė­si Ita­li­jo­je.Vi­sa mo­kyk­los ben­druo­me­nė bu­vo in­for­muo­ta, kad mo­kyk­la kas­dien dez­in­fe­kuo­ja­ma, lai­ko­ma­si hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mų.
Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė, kla­sių va­do­vai, mo­ky­to­jai kal­ba­si su vai­kais, ska­ti­na daž­niau plau­tis ran­kas.
Tė­vams ir mo­ky­to­jams ope­ra­ty­viai (per el. die­ny­ną) siun­čia­ma vi­sa in­for­ma­ci­ja apie vi­ru­są, gau­na­ma iš Plun­gės ra­jo­no švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jos, Plun­gės ra­jo­no Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tės, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro. In­for­ma­ci­ja skel­bia­ma mo­kyk­los in­ter­ne­to pus­la­py­je. Mo­kyk­la lai­ko­si šių ins­ti­tu­ci­jų nu­ro­dy­mų ir re­ko­men­da­ci­jų“, – re­dak­ci­jai teigė mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui S. Pet­ku­vie­nė.
S. Pet­ku­vie­nė taip pat pa­žy­mė­jo, kad „va­do­vau­jan­tis Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­mo­kų lan­ko­mu­mo ap­skai­tos ir mo­kyk­los ne­lan­ky­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nių vyk­dy­mo tvar­kos ap­ra­šu, „mo­ki­niui pla­nuo­jant vyk­ti ke­lioms die­noms į pa­žin­ti­nę/po­il­si­nę ke­lio­nę pa­mo­kų me­tu, tė­vai (glo­bė­jai) ne vė­liau kaip prieš 3 dar­bo die­nas dėl pa­mo­kų ne­lan­ky­mo raš­tu pri­va­lo in­for­muo­ti mo­kyk­lą – ra­šo pra­šy­mą mo­kyk­los di­rek­to­riui ir jį pa­tei­kia kla­sės va­do­vui“.
Pa­gal mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos at­sa­ky­mą, jo­kios sa­vi­i­zo­lia­ci­jos, kaip tei­gė UAB „Vi­čiū­nai group“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas, iš pra­džių ne­bu­vo. Bent kol mo­kyk­la su­siz­gri­bo ir įmo­nės va­do­vui (bei vai­kų tė­vui) pra­ne­šė apie ga­li­mą pa­vo­jų…

„Pri­va­lė­jo pra­neš­ti, o pats nu­si­ša­lin­ti nuo dar­bo“

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė laik­raš­čiui sa­kė, kad Ita­li­jo­je su šei­ma bu­vęs įmo­nės va­do­vas bet ko­kiu at­ve­ju PRIVALĖJO iš­kart pra­neš­ti apie tai mo­kyk­los va­do­vams, kla­sių auk­lė­to­jams ir bendraklasių tė­vams. Taip pat, pa­sak jos, darb­da­vys tu­rė­jo ar­ba or­ga­ni­zuo­ti dar­buo­to­jui dar­bą nuo­to­li­niu bū­du, ar­ba leis­ti jam pa­si­im­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mą.
Ar jam bu­vo pri­va­lu įspė­ti įmo­nės dar­buo­to­jus apie sa­vo ke­lio­nę į Ita­li­ją ir ga­li­mus ri­zi­kos fak­to­rius? – pa­klau­sė­me gy­dy­to­jos.
Pa­sak O. Ge­ruls­kie­nės, tai – „žmo­gaus są­mo­nin­gu­mo rei­ka­las“.
O ar ne­bu­vo ge­riau, grį­žus iš ke­lio­nės, dvi sa­vai­tes pa­bū­ti na­muo­se ir nei­ti į dar­bą bei ne­leis­ti vai­kų į mo­kyk­lą?
„PRIVALĖJO taip pa­da­ry­ti. Dar­buo­to­jams, ku­rie ne­se­niai ke­lia­vo į ko­ro­na­vi­ru­so pa­veik­tas te­ri­to­ri­jas, re­ko­men­duo­ja­ma 14 die­nų po grį­ži­mo, jei tai įma­no­ma, su­teik­ti ga­li­my­bę dirb­ti na­muo­se nuo­to­li­niu bū­du. Jei to ne­pa­vyks­ta pa­da­ry­ti, ga­li­ma dar­buo­to­ją nu­kreip­ti į Na­cio­na­li­nį vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trą, ku­ris or­ga­ni­zuos ne­dar­bin­gu­mo iš­da­vi­mą“, – re­dak­ci­jai sa­kė sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja ir pri­dū­rė, kad in­for­muo­ti ga­li­ma ir te­le­fo­nu 112.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Ita­li­jo­je per pas­ta­rą­ją pa­rą li­ga pra­žu­dė be­veik 200 žmo­nių, su­sir­gu­sių­jų skai­čius au­ga. Iš vi­so Ita­li­jo­je nuo vi­ru­so mi­rė 827 žmo­nės, o su­sir­gu­sių­jų – 12 tūkst. 462. Lom­bar­di­jos re­gio­ne, kur si­tu­a­ci­ja su­dė­tin­giau­sia, pa­rei­ka­lau­ta 617 au­kų, iš jų 149 vos per pas­ta­rą­ją pa­rą.
* Ita­li­jos prem­je­ras Giu­sep­pe Con­te pa­skel­bė, kad stab­dant nau­jo­jo ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ją vi­so­je ša­ly­je už­da­ro­mos par­duo­tu­vės, iš­sky­rus mais­to krau­tu­ves ir vais­ti­nes, taip pat uždrausti visi vieši renginiai, uždaryti kino teatrai, teatrai, sporto klubai, naktiniai klubai ir barai, uždraustos visos vestuvės, laidotuvės ir sporto renginiai. Mokyklos ir universitetai bus uždaryti iki balandžio 3 dienos. Visoje Italijoje bus ribojamas daugiau nei 60 mln. gyventojų, judėjimas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ma­žei­kiuo­se, ki­lus įta­ri­mams, kad įmo­nė sle­pia 30 iš Ita­li­jos grį­žu­sių dar­buo­to­jų, ža­da­ma pa­si­telk­ti po­li­ci­ją ir pro­ku­ro­rus.
Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė tei­gia, kad sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kus in­for­ma­ci­jai apie ga­li­mai ka­ran­ti­no są­ly­gų ne­si­lai­kan­čius iš Ita­li­jos grį­žu­sius dar­bi­nin­kus, ji su­si­sie­kė su mi­nė­tos fir­mos at­sto­vais, ta­čiau pas­ta­rie­ji į jos dė­me­sį re­a­ga­vo ne­adek­va­čiai.
„Man pa­gra­si­no teis­mais, kad do­miuo­si pri­va­čios įmo­nės rei­ka­lais, nors ša­ly­je yra pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, o sa­vi­val­dy­bės įpa­rei­go­tos sek­ti ir rink­ti in­for­ma­ci­ją apie po­ten­cia­lius vi­ru­so už­kra­to šal­ti­nius ir su­sir­gu­siuo­sius”, – sa­kė L. Rim­kie­nė.
Vy­riau­sy­bės in­for­ma­vi­mo gru­pės va­do­vas Gied­rius Sur­plys in­for­ma­vo, kad si­tu­a­ci­ja dėl Ma­žei­kių ži­no­ma ir SAM mi­nist­rui Au­re­li­jui Ve­ry­gai.
Tuo tar­pu pa­čios įmo­nės at­sto­vas tei­gia, kad jų įmo­nės dar­bi­nin­kai iš tie­sų dir­ba Ita­li­jo­je, ir šio­mis die­no­mis vie­na pa­mai­na grį­žo.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ką da­ry­ti grį­žus iš COVID-19 pa­veik­tų te­ri­to­ri­jų?

At­si­žvelg­da­ma į tarp­tau­ti­nių eks­per­tų iš­va­das, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duo­ja žmo­nėms, ku­rie ne­se­niai grį­žo iš Ki­ni­jos ar Šiau­rės Ita­li­jos (Lom­bar­di­jos, Ve­ne­to, Pje­mon­to ir Emi­li­jos-Ro­ma­ni­jos re­gio­nų), 14 die­nų nuo pas­ku­ti­nės bu­vi­mo mi­nė­to­se ša­ly­se die­nos lik­ti na­muo­se ir ste­bė­ti sa­vo svei­ka­tą. Tuo lai­ko­tar­piu darb­da­vių, ku­rių įmo­nė­se dir­ba ar sie­kia įsi­dar­bin­ti žmo­nės, ne­se­niai lan­kę­si Ki­ni­jo­je ar Šiau­rės Ita­li­jo­je, pra­šo­ma su­teik­ti ga­li­my­bes jiems dirb­ti na­muo­se nuo­to­li­niu bū­du. Jei to ne­pa­vyks­ta pa­da­ry­ti, as­me­nys ga­li kreip­tis į Na­cio­na­li­nį vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trą prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, ku­ris or­ga­ni­zuos ne­dar­bin­gu­mo iš­da­vi­mą. Šio­se te­ri­to­ri­jo­se ke­lia­vę as­me­nys tu­rė­tų už­pil­dy­ti an­ke­tą (qu­es­tion­nai­re) ir sek­ti re­ko­men­da­ci­jas šio­je nuo­ro­do­je: nvsc.lrv.lt/COVID-19 (an­gliš­kai: http://nvsc.lrv.lt/ko­ro­na-eng). Pa­ju­tę į gri­pą pa­na­šius simp­to­mus, to­kie as­me­nys ne­dels­da­mi tu­ri skam­bin­ti ben­druo­ju pa­gal­bos tar­ny­bų te­le­fo­nu 112.

Komentarai
Kiti straipsniai