Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

24 va­lan­dos par­ti­za­nų miš­kuo­se…

Plun­giš­kiai gim­na­zis­tai – tarp 10 ge­riau­sių ko­man­dų

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kų ko­man­da įvei­kė pir­mą­jį na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Pra­ei­ties stip­ry­bė – da­bar­čiai“ eta­pą. Jų fil­mu­kas „24 va­lan­dos par­ti­za­nų miš­kuo­se“ pa­te­ko tarp 10 nu­ga­lė­to­jų. Pir­mų tri­jų vie­tų lai­mė­to­jai pa­aiš­kės ba­lan­džio mė­ne­sį.

Kon­kur­so šū­kis – „Pa­žink lais­vę“

Kon­kur­sas vyks­ta penk­tą­jį kar­tą. Jį or­ga­ni­zuo­ja jung­ti­nė Mo­bi­li­za­ci­jos ir pi­lie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­to ko­man­da. O pa­grin­di­niai rė­mė­jai yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir nau­jie­nų por­ta­las 15min.
Or­ga­ni­za­to­riai su kon­kur­so šū­kiu „Pa­žink lais­vę!“ kas­met kvie­čia vy­res­nių kla­sių mo­ki­nių ko­man­das (nuo 9-okų), pa­si­tel­kus ti­ria­muo­sius bei kū­ry­bi­nius įgū­džius, pa­žin­ti su­dė­tin­gus, įdo­mius ir įkve­pian­čius Lie­tu­vos Lais­vės ko­vų įvy­kius, as­me­ny­bes. Jau­ni­mas ska­ti­na­mas dau­giau su­ži­no­ti apie ne­to­li jų mies­to, mies­te­lio, gy­ven­vie­tės vy­ku­sias Lais­vės ko­vas, jų da­ly­vius ir pa­pa­sa­ko­ti vi­sai Lie­tu­vai, kad is­to­ri­jos bū­tų per­duo­tos at­ei­ties kar­toms. Kon­kur­sas ypa­tin­gas, tuo, jog ja­me di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ne tik pi­lie­tiš­ku­mo ir is­to­ri­nių ži­nių stip­ri­ni­mui, ta­čiau ir kū­ry­biš­ku­mo la­vi­ni­mui.
Mo­ki­nių vaiz­do pro­jek­ci­jos ga­li bū­ti pa­čios įvai­riau­sios: fil­mu­kai-pa­sa­ko­ji­mai, kom­po­nuo­jant nuo­trau­kas, fil­muo­tą in­ter­viu, pa­sa­ko­ji­mą per pa­si­rink­tą me­no kū­ri­nį, mo­ki­nių ran­ka pieš­ta ani­ma­ci­ja ir kt. Tad ko­man­doms tal­ki­na ne tik is­to­ri­jos, bet ir ki­tų da­ly­kų mo­ky­to­jai. Da­ly­viai į pa­gal­bą ga­li pa­si­kvies­ti bib­lio­te­kų ir kraš­to­ty­ros mu­zie­jų dar­buo­to­jus, net­gi kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rius
Kon­kur­sas vyks­ta ke­tu­riais eta­pais, jo kū­ry­bi­nė idė­ja re­mia­si for­mu­le „su­rask – pa­žink – at­skleisk – pa­pa­sa­kok“.  Kas­met pir­mo­jo eta­po me­tu mo­ki­nių ko­man­dos su­si­pa­žįs­ta su pi­lie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo is­to­ri­ja ir at­lie­ka kū­ry­bi­nę ti­ria­mą­ją už­duo­tį – su­ku­ria fil­mu­ką ir siun­čia jį or­ga­ni­za­to­riams.

Plun­giš­kiai pa­te­ko į TOP 10

Šie­met kon­kur­se da­ly­vau­ti ry­žo­si 52 ko­man­dos iš 48 ša­lies mo­kyk­lų.
Va­sa­rio 29 d. pa­skelb­ti pir­mo kon­kur­so eta­po re­zul­ta­tai. Į TOP 10 šie­met, be Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, pa­te­ko Jur­bar­ko An­ta­no Gied­rai­čio-Gied­riaus gim­na­zi­ja, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la, Va­rė­nos r. Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­ja, Kau­no r. Bab­tų gim­na­zi­ja, Vil­niaus „Lais­vės“ gim­na­zi­ja, Laz­di­jų Mo­tie­jaus Gus­tai­čio gim­na­zi­ja, Vil­niaus Už­upio gim­na­zi­ja, Ša­kių „Ži­bu­rio“ gim­na­zi­ja, Ak­me­nės r. Ak­me­nės gim­na­zi­ja.

Fil­mu­ko kū­ri­mas – įdo­mus nuo­ty­kis (ko­man­dos na­rių pa­sa­ko­ji­mas)

Apie kon­kur­są iš­gir­do­me per is­to­ri­jos pa­mo­ką iš mo­ky­to­jos Sa­ve­ri­nos Pranc­ke­vi­čie­nės. Da­ly­vau­ti kon­kur­se su­gal­vo­jau aš – Ie­va. Pa­kvie­čiau pri­si­jung­ti suo­lo drau­gą An­drių. Mes (be­je, abu skau­tai) 2019 m. rug­sė­jį dvi die­nas da­ly­va­vo­me žval­go­muo­siuo­se ar­che­o­lo­gi­niuo­se ty­ri­muo­se 1944 m. LLA „Va­na­gų“ ka­ri­nių da­ly­kų ir par­ti­za­nų tak­ti­kos mo­ky­mų sto­vyk­lo­je (Pla­te­lių gi­ri­nin­ki­jos 96 kvar­ta­las, 2, 9 skly­pai). Tai Žemai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos pro­jek­to „Po­ka­rio ko­vos. Al­sėdžių, Pla­te­lių krašto par­ti­za­nai“ da­lis. Ka­si­nė­ji­muo­se ras­ta šovi­nių, pei­liu­kų, mo­ne­tų ir kt. po­ka­rio ko­vas me­nančių daik­tų.
Nu­spren­dė­me, kad Va­na­gų sto­vyk­la­vie­tė – pa­ti tin­ka­miau­sia vie­ta. Da­bar sun­ku pa­sa­ky­ti, ku­riam ki­lo idė­ja išbū­ti 24 va­lan­das par­ti­za­nų sto­vyk­la­vie­tė­je… Bet tam pri­ta­rė ir už nu­ga­ros sė­dė­jęs Vla­das. Jo ho­bis – fil­ma­vi­mas. Taip mū­sų ko­man­da įgi­jo ope­ra­to­rių. Tą pačią pa­mo­ką pri­si­jun­gė Ar­nas, ir­gi skau­tas. Tad is­to­ri­jos pa­mo­kos pa­bai­go­je pa­prašėme mo­ky­to­jos užre­gist­ruo­ti ko­man­dą da­ly­vau­ti kon­kur­se.
Užsi­re­gist­ra­vo­me lap­kri­tį. Ap­mąs­tė­me fil­mu­ko siužetą. Su­si­sie­kė­me su Al­do­na Kup­re­ly­te, Žemai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te. Ne­tru­kus su­rašėme rei­kia­mus duo­me­nis kon­kur­so „Pra­ei­ties stip­ry­bė – da­bar­čiai“ or­ga­ni­za­to­riams. O po to se­kė il­gas fil­ma­vi­mo ati­dė­lio­ji­mo lai­ko­tar­pis… Ga­liau­siai nu­spren­dė­me važiuo­ti į Plokšti­nės miškus per žie­mos atos­to­gas.
O išsi­ruošėme tik sau­sio 19-ąją, sek­ma­die­nį…
Įė­jus į mišką, pa­ke­rė­jo vaiz­dai. Da­lį grožio ga­li­ma pa­ma­ty­ti pažiū­rė­jus Vla­do su­mon­tuo­tą fil­mu­ką. No­rint pa­jus­ti tik­rą­ją dva­sią, neišven­gia­mai teks važiuo­ti į Plokšti­nę ir pa­ei­ti pa­lei ežerą, suk­ti į tan­kmę…
Lai­kas, pra­leis­tas bu­vu­sio­je Va­na­gų sto­vyk­la­vie­tė­je, pa­li­ko stip­rų įs­pū­dį. Min­tys, kad šio­je vie­to­je bu­vo ku­ria­ma pa­si­priešini­mo stra­te­gi­ja, mo­ko­ma­si kon­spi­ra­ci­jos, taik­lu­mo, ap­ta­ria­ma ide­o­lo­gi­ja, jau­di­no ir stip­ri­no pa­si­didžia­vi­mą sa­vo šalies jau­nais žmo­nė­mis, gy­ve­nu­siems dvi­dešim­to amžiaus vi­du­ry­je. Ir, nors ne­bu­vo šal­ta, nešėmės mais­to, bu­vi­mas sto­vyk­la­vie­tė­je ska­ti­no su­si­mąs­ty­ti, kaip tu­rė­jo jaus­tis jau­nuo­liai, žinan­tys, kad miške teks pra­leis­ti ne ke­le­tą sa­vaičių ar mė­ne­sių, o me­tų me­tus. Ir ne šiaip sto­vyk­lau­ti, o gy­ven­ti kiek­vie­ną die­ną ri­zi­kuo­jant sa­vo gy­vy­be, at­imant ki­to žmo­gaus gy­vy­bę, nežinant, kuo baig­sis pa­si­priešini­mas…
Bet ko­kiu at­ve­ju tai bu­vo įsi­min­ti­na. Ypač grįžimas. Vi­siško­je tam­so­je su­gal­vo­jo­me su­­trum­pin­ti ke­lią per nak­ti­nį mišką iki mašinų sto­vė­ji­mo aikšte­lės. Nė pa­tys ne­pa­ju­to­me, kaip įk­lam­po­jo­me į pel­kes. Bet net­gi tai bu­vo žiau­riai ge­ras nuo­ty­kis.
Dau­ge­lis, pa­ma­tę fil­mu­ką „24 va­lan­dos par­ti­za­nų miškuo­se“ klau­sia mū­sų, ko­dėl neišbu­vo­me miške vi­sos pa­ros. Tik­rai bū­tu­me išbu­vę, vis­kas bu­vo ge­rai, tačiau fil­ma­vi­mui lai­ko ra­do­me tik sek­ma­die­nį. O pir­ma­die­nį rei­kė­jo į mo­kyk­lą… Tik dėl to neįivei­kė­me iššūkio.
Vi­sai sma­gu bū­tų ras­ti lai­ko ir iš tik­rų­jų išbū­ti Va­na­gų sto­vyk­la­vie­tė­je vi­są pa­rą.

10 ge­riau­sių fil­mu­kų jau pa­skelb­ti in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je ir lau­kia žiū­ro­vų bal­sų

In­ter­viu, pa­skelb­ta­me nau­jie­nų por­ta­le 15min., vie­nas kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rių – Mo­bi­li­za­ci­jos ir pi­lie­ti­nio pa­si­priešini­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Vil­ke­lis – tei­gia, jog kon­kur­se pra­lai­mė­ju­sių­jų ne­bū­na. Vi­si da­ly­viai ir jų mo­ky­to­jai su­lau­kia pa­dė­kų. Dešimt ko­man­dų, ku­rių dar­bai pri­pažin­ti ge­riau­siais, su vi­sa kla­se pa­kviečia­mi į pažin­ti­nius ren­gi­nius Vil­niu­je. Tai eks­kur­si­jos į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, mo­der­nio­jo me­no MO mu­zie­jų, Vals­ty­bės pažini­mo cen­trą, Val­do­vų rū­mus, pa­si­svečia­vi­mas ka­ri­nia­me da­li­ny­je, pie­tūs su ka­riais.
Be to, kaip jau mi­nė­ta, dešimt ge­riau­sių­jų dar­bų pa­skel­bia­mi vi­sai Lie­tu­vai in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je (nau­jie­nų por­ta­le 15min) ir lau­kia pla­čio­sios vi­suo­me­nės bal­sų. Tai­gi tris ge­riau­sius bal­suo­da­mi iš­ren­ka mi­nė­to por­ta­lo skai­ty­to­jai. Pir­mų tri­jų vie­tų lai­mė­to­jams ati­ten­ka di­plo­mai ir pi­ni­gi­niai pri­zai, o jų mo­kyk­loms – gar­bin­gi ap­do­va­no­ji­mai.
Kviečia­me plun­giškius peržiū­rė­ti kon­kur­so TOP 10-uką ir bal­suo­ti už Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ko­man­dos fil­mu­ką (jų nu­me­ris 7).
Tam į feis­bu­ko paieškos lan­ge­lį rei­kia įves­ti žodžius pažink lais­vę. O ten jau fil­mu­kus su­si­ras­ti ne­bus sun­ku.

Balsuoti galime čia:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/konkuras-praeities-stiprybe-dabarciai-susipazinkite-ir-isrinkite-nugaletojus-582-1283998?fbclid=IwAR1-DoKW3Sv5gH-Wm00e7XIm0x9edDnn8qsOF1ry0r-KLr1DpI8EPdTxzqY

Komentarai
Kiti straipsniai