Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pa­skelb­ta gri­po epi­de­mi­ja – at­šauk­ti tu­rė­ję vyk­ti ren­gi­niai

Ket­vir­ta­die­nį pa­skli­do in­for­ma­ci­ja, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) dėl ko­ro­na­vi­ru­so (COVID-19) grės­mės nu­ro­dė sa­vi­val­dy­bėms skelb­ti gri­po epi­de­mi­ją. Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, to­kiu bū­du sa­vi­val­dy­bės ga­lės leng­viau ri­bo­ti ug­dy­mo įstai­gų dar­bą bei tai­ky­ti rei­kia­mas in­fek­ci­jos pre­ven­ci­jos prie­mo­nes. Gri­po epi­de­mi­ją pa­skel­bė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė.

Anot mi­nis­te­ri­jos, pa­skel­bus gri­po epi­de­mi­ją, lanks­čiau ga­li­ma teik­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas. Esant po­rei­kiui, as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ra tu­rė­tų bū­ti su­tei­kia­ma ne tik dar­bo die­no­mis, bet ir sa­vait­ga­liais, kuo dau­giau karš­čiuo­jan­čių pa­cien­tų lan­ko­ma na­muo­se, nuo­to­li­niu bū­du su­tei­kia­mi ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai gri­po simp­to­mais be­si­skun­džian­tiems pa­cien­tams. Gri­po epi­de­mi­jų pa­skel­bi­mu sa­vi­val­dy­bė­se sie­kia­ma im­tis pa­pil­do­mų prie­mo­nių nau­jo­jo ko­ro­na­vi­ru­so pre­ven­ci­jai. Kol kas šis vi­ru­sas nu­sta­ty­tas tik vie­nai pa­cien­tei Šiau­liuo­se. Ko­ro­na­vi­ru­sui pa­sie­kus kai­my­ni­nes ša­lis, o ga­liau­siai ir Lie­tu­vą, žmo­nės ma­siš­kai iš­pir­ko me­di­ci­ni­nes kau­kes bei an­ti­sep­ti­nes prie­mo­nes. Pra­dė­tos tuš­tin­ti ir kruo­pų bei ki­tų il­ga­lai­kio var­to­ji­mo mais­to pro­duk­tų len­ty­nos.
Dar va­sa­rio 27 d. vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas in­for­ma­vo vie­tos po­li­ti­kus, kad ar­ti­miau­siu me­tu vyks pa­si­ta­ri­mas, skir­tas ap­tar­ti vis la­biau plin­tan­tį ko­ro­na­vi­ru­są. Kaip ta­da sa­kė V. Di­čiū­nas, pa­grin­di­nis klau­si­mas – kaip Sa­vi­val­dy­bė yra ap­si­rū­pi­nu­si rei­ka­lin­go­mis prie­mo­nėms ir pa­si­ruo­šu­si ga­li­mam vi­ru­so pro­ver­žiui. „Vi­si su­pran­ta­me, kad tai pir­mas toks at­ve­jis, pa­tys ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti, kaip tai yra rim­ta. Ga­li­me tu­rė­ti rim­tų iš­šū­kių“, – sa­kė jis.
Prieš ke­lias die­nas eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas V. Di­čiū­nas su­si­ti­ki­me pri­sta­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro – vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos vals­ty­bės ope­ra­ci­jų va­do­vo – spren­di­mą dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo val­dy­mo prie­mo­nių Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, įpa­rei­go­ji­mus Sa­vi­val­dy­bei.
Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo funk­ci­jas vyk­dan­ti Jo­li­ta Al­sei­kie­nė ir VšĮ PSPC vyr. gy­dy­to­ja Bi­ru­tė Ker­pie­nė in­for­ma­vo apie pa­si­ren­gi­mą re­a­guo­ti į ga­li­mą ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos pa­pli­ti­mą Sa­vi­val­dy­bė­je, pri­sta­tė pa­si­ren­gi­mo pla­ną. Ko­mi­si­jos na­riams bu­vo pri­sta­ty­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių ir įstai­gų dar­buo­to­jų ap­sau­gos nuo už­si­krė­ti­mo COVID-19 vi­ru­sų prie­mo­nių pla­nas. Ko­mi­si­ja svars­tė, ar riboti ren­gi­nius Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.
Ko­mi­si­ja re­ko­men­duo­ja gy­ven­to­jams dėl da­ly­va­vi­mo ren­gi­niuo­se as­me­niš­kai ver­tin­ti ga­li­mą ri­zi­ką. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų pra­šo­ma ati­džiau lai­ky­tis as­mens hi­gie­nos, daž­niau plau­ti ran­kas, dez­in­fe­kuo­ti žmo­nių lie­čia­mus pa­vir­šius. Gy­ven­to­jams vi­sa rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja apie ko­ro­na­vi­ru­są (COVID-19) tei­kia­ma Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je http://nvsc.lrv.lt/.
Pa­skel­bus gri­po epi­de­mi­ją, pa­ta­ria­ma ne­pla­nuo­ti ma­si­nių ren­gi­nių, o jei su­pla­nuo­tų ir suor­ga­ni­zuo­tų ren­gi­nių ne­įma­no­ma at­šauk­ti, įver­ti­nus ga­li­mą ri­zi­ką, bū­ti­na skatinti ren­gi­nių da­ly­vius ir lan­ky­to­jus lai­ky­tis re­ko­men­duo­ja­mų as­me­nų ap­sau­gos prie­mo­nių. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ko­vo 5 d. pa­teik­ta­me įsa­ky­me nu­ro­do­ma Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nėms, vie­šosioms ir kon­tro­liuo­ja­moms įstai­goms, or­ga­ni­za­ci­joms, ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­jaoms ne­or­ga­ni­zuo­ti ma­si­nių ren­gi­nių.
At­šauk­ta ne­ma­žai ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­ju­sių vyk­ti ren­gi­nių vi­so­je Rie­ta­vo sa­va­val­dy­bė­je: ko­vo 6 d. nu­ma­ty­ta lie­tu­vių kal­bos V ko­man­di­nė olim­pia­da, skir­ta kal­bi­nin­ko An­driaus Aš­man­to žy­me­niui lai­mė­ti Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je; di­džiu­lio po­pu­lia­ru­mo vi­sa­da su­lau­kian­tis ko­vo 8-osios kon­cer­tas mo­te­rims „Tu – ka­ra­lie­nė“; ko­vo 9 d. tu­rė­ję vyk­ti Ko­vo 11-ajai skir­ti ren­gi­niai Me­din­gė­nuo­se ir Dau­gė­duo­se; ko­vo 10 d. nu­ma­ty­tas pro­tų mū­šis, skir­tas Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-me­čiui Tve­ruo­se ir dai­nų bei po­ezi­jos po­pie­tė La­bar­džiuo­se; ko­vo 11 d. Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tre tu­rė­jęs vyk­ti mi­nė­ji­mas ir ki­ti ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis nu­ma­ty­ti ren­gi­niai.
Svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad šiuo lai­ko­tar­piu la­bai svar­bu tin­ka­mos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės, to­dėl gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma tin­ka­mai ir daž­nai plau­tis ran­kas, veng­ti kon­tak­to su ser­gan­čiais as­me­ni­mis, veng­ti ma­si­nio žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tų, ko­sint ir čiau­dint pri­si­deng­ti bur­ną, ne­plau­to­mis ran­ko­mis ne­lies­ti akių, nosies, bur­nos, daž­nai vė­din­ti pa­tal­pas ir drėg­nu bū­du va­ly­ti lie­čia­mus pa­vir­šius.

Nuotraukoje: Ekstremalių situacijų komisijos susirinkime pristatytas apsaugos nuo užsikrėtimo koronavirusu priemonių planas.

Komentarai
Kiti straipsniai