Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Pra­ėju­siais me­tais iš ben­druo­me­nės rė­mi­mo fon­do lė­šų pa­dė­ta dviem šei­moms

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės rė­mi­mo fon­do 2019 me­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­tai. Iš vi­so pra­ėju­siais me­tais pa­ja­mos sie­kė 11 694,56 Eur. Li­gos at­ve­jais pa­nau­do­ta 1 700 Eur, ko­mi­si­nis mo­kes­tis – 14,55 Eur. Li­ku­tis 2019 m. pa­bai­go­je sie­kė 9 980,01 Eur.

Kaip pa­aiš­ki­no So­cia­li­nių rei­ka­lų ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė, per pra­ėju­sius me­tus bu­vo du li­gos at­ve­jai. Vie­nu at­ve­ju pa­dė­ta mer­gai­tei, ku­riai diag­no­zuo­tas au­tiz­mas. Šiuo at­ve­ju fi­nan­siš­kai pri­si­dė­ta prie itin jai rei­ka­lin­gų te­ra­pi­jų del­fi­na­riu­me Klai­pė­do­je. Šei­mai per bran­gu va­ži­nė­ti į Klai­pė­dą, kel­tis kel­tu į del­fi­na­riu­mą. Tad fi­nan­si­nė pa­ra­ma šei­mai la­bai pa­gel­bė­jo.
Ki­tu at­ve­ju pa­ra­ma su­teik­ta ne­įga­liam ber­niu­kui. Jis žais­da­mas na­muo­se ka­muo­liu iš­dau­žė stik­li­nes du­ris ir per­si­pjo­vė ve­ną, dėl to ne­be­val­dė ko­jos. Šiai šei­mai taip pat at­si­ra­do daug pa­pil­do­mų iš­lai­dų, pa­vyz­džiui, ke­lio­nės pas gy­dy­to­jus. Jos pa­deng­tos rė­mi­mo fon­do lė­šo­mis.

Komentarai
Kiti straipsniai