Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­skelb­ta gri­po epi­de­mi­ja

Sie­kiant su­val­dy­ti ko­ro­na­vi­ru­so grės­mes, Lie­tu­vo­je va­sa­rio 26 die­ną pa­skelb­ta vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, o kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta įver­tin­ti pa­si­ren­gi­mą su­val­dy­ti in­fek­ci­jos ri­zi­ką.

Ko­vo 4 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVCS) Tel­šių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Gied­rė Li­gei­kie­nė.
Tą pa­čią die­ną Sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė Vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos vals­ty­bės ope­ra­ci­jų va­do­vo spren­di­mas „Dėl gri­po epi­de­mi­jų sa­vi­val­dy­bė­se skel­bi­mo, kaip COVID-19 pli­ti­mo pre­ven­ci­jos“.
Ko­vo 5 die­ną į po­sė­dį vėl su­si­rin­ku­si Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja nu­spren­dė nuo tos die­nos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­skelb­ti gri­po epi­de­mi­jos pra­džią.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, šiuo me­tu pa­va­duo­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo pa­ve­dė įstai­goms, įmo­nėms, or­ga­ni­za­ci­joms, ben­dri­joms vyk­dy­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros prie­mo­nes, ri­bo­ti ma­si­nius ren­gi­nius, veng­ti ma­si­nių su­si­bū­ri­mų vie­tų, pri­rei­kus – vyk­dy­ti ir ki­tas pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, tai­ko­mas gri­po epi­de­mi­jos me­tu.

*   *   *

Su­sir­gę ne­iki­te į dar­bą, ne­leis­ki­te ser­gan­čių vai­kų į ug­dy­mo įstai­gas

Ko­vo 5 die­ną Lie­tu­vo­je pa­skel­bus gri­po epi­de­mi­ją, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų pra­šo­ma itin pai­sy­ti as­mens hi­gie­nos (daž­nai plau­ti ran­kas, lai­ky­tis ko­sė­ji­mo ir čiau­dė­ji­mo eti­ke­to, ne­plau­to­mis ran­ko­mis ne­lies­ti akių, no­sies ir bur­nos), ge­rai vė­din­ti ir daž­niau drėg­nu bū­du va­ly­ti pa­tal­pas, veng­ti ma­si­nio su­si­bū­ri­mo vie­tų.
Re­ko­men­duo­ja­ma veng­ti kon­tak­tų su ser­gan­čiai­siais, o pa­si­reiš­kus pir­mie­siems su­sir­gi­mo po­žy­miams, iki mi­ni­mu­mo ap­ri­bo­ti so­cia­li­nių kon­tak­tų su svei­kai­siais skai­čių.
Pa­skel­bus gri­po epi­de­mi­ją, kiek­vie­nos įstai­gos va­do­vas tu­ri ne­leis­ti dirb­ti dar­buo­to­jams su gri­po ar vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų simp­to­mais.
Jei dar­buo­to­jų ar įstai­gas lan­kan­čių vai­kų ser­ga­mu­mas ra­jo­ne iš­aug­tų, gri­po epi­de­mi­jos me­tu įstai­gų va­do­vai ga­li pri­im­ti kon­kre­čius spren­di­mus dėl įstai­gos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo.
At­si­žvel­gu­si į su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją, kad šie­met gri­po epi­de­mi­ja Lie­tu­vo­je pa­skelb­ta kaip ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nė, Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ren­gė veiks­mų pla­ną ir pa­sky­rė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nę – at­sa­kin­gą už as­me­nų, ku­riems įta­ria­mas ko­ro­na­vi­ru­sas, mė­gi­nių pa­ė­mi­mą ir jų pri­sta­ty­mą (vi­są pa­rą) la­bo­ra­to­ri­joms, Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trą – at­sa­kin­gą už rei­kia­mos so­cia­li­nės pa­gal­bos or­ga­ni­za­vi­mą, ap­rū­pi­ni­mą mais­to pro­duk­tais bei ki­to­mis bū­ti­niau­sio­mis prie­mo­nė­mis as­me­nis, ku­riems įta­ria­mas ko­ro­na­vi­ru­sas.
Žmo­nės, ku­riems ky­la vie­no­kių ar ki­to­kių klau­si­mų dėl nau­jo­sios ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos, ga­li kreip­tis su­kur­tu elek­tro­ni­nio paš­to ad­re­su ko­ro­na­vi­ru­sas@sam.lt. Jį ad­mi­nist­ruo­jan­tys vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai kaip įma­no­ma grei­čiau at­sa­kys į ne­ra­mi­nan­čius klau­si­mus, taip už­ker­tant ke­lią ne­tei­sin­gos, ne­tiks­lios ir pa­ni­ką ke­lian­čios in­for­ma­ci­jos skli­di­mui.

 

Nuotraukoje: Ekstremalių situacijų komisijos sprendimu, nuo kovo 5 d. Plungės rajone paskelbta gripo epidemija.

Komentarai
Kiti straipsniai